Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

Datum objave: 24.02.2021. 15:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

997-1-2-9-3-14/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGANI 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla
Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci
-Srnice”, dionica: iznad škole u Srnicama (st.km. 23+984 do raskršća sa magistralnom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac-
Slatina” st.km. 25+564) cca L= 1.580 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci
-Srnice”, dionica: iznad škole u Srnicama (st.km. 23+984 do raskršća sa magistralnom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac-
Slatina” st.km. 25+564) cca L= 1.580 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
9.401,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9401,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-463 „Gradačac-Tramošnica”,
dionica: od raskršća sa magistralnom cestom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac- Slatina” st.km. 0+000 prema Tramošnici do
granice Federacije BiH st.km. 3+830) L=3830m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-463 „Gradačac-Tramošnica”,
dionica: od raskršća sa magistralnom cestom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac- Slatina” st.km. 0+000 prema Tramošnici do
granice Federacije BiH st.km. 3+830) L=3830m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
15.384,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15384,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Izrada Glavnog projekta sanacije dijela trotoara pored regionalne ceste R-471 Lukavac- Vijenac-Banovići st.km
. 11+265

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- Izrada Glavnog projekta sanacije dijela trotoara pored regionalne ceste R-471 Lukavac- Vijenac-Banovići st.km
. 11+265

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
4.273,50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:15

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-2-9-3-14/21
PODIJELI: