Nabavka usluga izrade šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Istočno Novo Sarajevo za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2027. godine

Datum objave: 10.07.2017. 14:29 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 01/1-013-189-3/17

Datum: 05.07.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

 

Poštovani,

U ime OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge izrade šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Istočno Novo Sarajevo za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2027. godine. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH» br. 66/16). Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen dana 07.07.2017. godine na veb stranici ugovornog organa www.opstinains.net

 

OPŠTI PODACI

 

Podaci o Ugovornom organu

 

Ugovorni organ:

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa:

Stefana Nemanje 2

IDB:

400546420003

Telefon:

057/340-247

Faks:

057/340-710

Web adresa:

www.opstinains.net

 

 

Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osobe:

Igor Đokanović

Telefon:

057/340-247

Faks:

057/340-710

e-mail:

privreda@opstinains.net

 

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet ugovora su usluge izrade šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Istočno Novo Sarajevo za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2027. godine, na način propisan Zakonom o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/08 i 60/13) i članovima 57, 58. i 59. Pravilnika o elementima i sadržaju šumskoprivrednih osnova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 52/09 i 43/11).

Članom 22. Zakona o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/08 i 60/13), propisano je da je opština dužna da najmanje 60 dana prije dana isteka važenja Šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini dostavi izrađen osnov Ministarstvu.

Projektni zadatak je sastavni dio ovog poziva i u njemu su definisani svi neophodni podaci za izradu šumskoprivredne osnove i drugi uslovi.

 

3. PERIOD NA KOJI SE ZAKLjUČUJE UGOVOR

Rok za izradu šumskoprivredne osnove je devedeset dana od potpisa ugovora.

 

4. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu kriterija najniže cijene. Cijena usluga se daje po jednom hektaru i ukupno za 1448,10 ha.

 

5. USLOVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI (KVALIFIKACIJA)

5.1 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači moraju ispuniti sledeće uslove:

a) da su izmirili obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH (član 45. stav (1) tačka c) Zakona);

b) da su izmirili obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH (član 45. stav (1) tačka d) Zakona);

c) da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;

d) da ponuđač ima pozitivno poslovanje u 2015. i 2016. godini;

e) uspješno iskustvo u izradi šumskoprivredne osnove u poslednje tri godine, računajući od dana predaje ponude, i to najmanje jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 15.000,00 KM bez PDV-a, ili za period od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi u periodu kraćem od tri godine. Ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 15.000,00 KM. Dakle, bar jedan ugovor mora biti u naznačenoj vrijednosti. Ponuđači se upozoravaju da se relevantno iskustvo priznaje samo na izradi šumskoprivredne osnove;

f) da posjeduju važeću licencu za izradu šumskoprivrednih osnova izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

- član 23. Zakona o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/08 i 60/13)

5.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke 5.1, ponuđači trebaju da dostave sledeće dokaze:

a) - U svrhu dokazivanja lične sposobnosti iz tačke 5.1 pod a) i b) ponuđač mora dostaviti originale ili ovjerene kopije potvrda o izmirenim obavezama u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja ne starije od 3 (tri) mjeseca koju izdaje Poreska uprava RS i uvjerenje koje izdaje Uprava za indirektno oporezivanje za indirektne poreze.

b)- U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa tačkom 5.1 pod c) i članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima i izmjenama ili Izvod iz sudskog registra. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije;

c) - U svrhu dokazivanja lične sposobnosti iz tačke 5.1 pod d), ponuđač mora da dostavi ovjerene kopije bilansa stanja i bilanse uspjeha za 2015 i 2016. godinu, odnosno od vremena registracije ukoliko je ponuđač registrovan poslije 2014. godine.

d) - U svrhu dokazivanja lične sposobnosti iz tačke 5.1 pod e), ponuđač mora da dostavi:

Spisak izvršenih ugovora u posljednje tri godine, računajući od vremena dostavljanja ponude, na poslovima izrade šumskoprivredne osnove, ili za period od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi u periodu kraćem od onog koji se zahtjeva. Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde koje su izdali naručioci usluga (investitori usluge), a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora (uz naznaku da li se radi o vrijednosti sa ili bez PDV-a), vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. Dovoljno je dostaviti jednu potvrdu o realizaciji ugovora tražene vrijednosti (15.000 KM) da bi uslov bio ispunjen. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. e) - U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 5.1 pod f) ponuđači su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju licence za izradu šumskoprivrednih osnova izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Spisak izvršenih ugovora ovjerava ponuđač, a potvrde moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

6. PERIOD VAŽENjA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponude.

 

7. NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDE

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti, na kojoj mora biti navedeno:

■ Naziv i adresa Ugovornog organa

■ Naziv i adresa ponuđača

■ Broj nabavke: 01/1-013-189/17

■ Naziv predmeta nabavke: „Izrada šumskoprivredne osnove"

■ Naznaka «NE OTVARAJ»

 

8. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLjAJU PONUDE

Ponude se dostavljaju na adresu: Opština Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje br.2 Istočno Novo Sarajevo, najkasnije do 24.07.2017. godine do 12:00 časova. Ponude koje budu dostavljene na protokol ugovornog organa nakon isteka ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

9. PREUZIMANjE DODATNE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti pripremljene Anekse do 23.07.2017. godine, lično u prostorijama Opštine ili sa zvanične internet stranice opštine Istočno Novo Sarajevo www.opstinains.net

 

10. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati sledeća dokumenta:

- Obrazac za ponudu sačinjen u skladu sa sadržinom iz Aneksa 2;

- Obrazac za cijenu ponude sačinjen u skladu sa sadržinom iz Aneksa 3;

- Potvrde u skladu sa članom 45. Zakona;

- Dokaz o registraciji u skladu sa tačkom 5.2 pod b);

- Kopija bilansa uspjeha za 2015. i 2016. godinu;

- Spisak izvršenih ugovora u poslednje tri godine sa potvrdama/potvrdom o realizaciji, u skladu sa tačkom 5.2 pod d);

- Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona (Aneks 6);

- Licenca za izradu šumskoprivrednih osnova izdata od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske .

 

11. PRAVNA ZAŠTITA

Postupak pravne zaštite provodiće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

M.P.

Ovlašteno lice ugovornog organa

 

Aneksi:

Aneks 1 - Projektni zadatak

Aneks 2 - Obrazac za ponudu

Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

Aneks 5 - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

 

POZIV I OBRASCI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: