Nabavka usluga koktel posluženja/catering u Sarajevu

Datum objave: 20.07.2017. 12:45 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Broj: 03-06-9-442-2/17

Sarajevo,12. 7. 2017. godine

 

Predmet: Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga koktel posluženja/catering u Sarajevu

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14; u daljem tekstu Zakon) i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga koktel posluženja/catering. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Adresa: Bistrik 7, 71000 Sarajevo

JIB: 4200118660009

Telefon: 033 560 700

Faks: 033 560 703

Web: www.anubih.ba

2.1. Podaci o kontakt osobi

Ime i prezime: Amra Avdagić

Telefon: 033 560 712

Faks: 033 560 703

Mail: aavdagic@anubih.ba

U trenutku pokretanja ovog postupka javne nabavke ne postoje privredni subjekti s kojima je ovaj organ u sukobu interesa i sa kojima ne može zaključivati ugovore o predmetnoj nabavci u smislu člana 52. Zakona.

 

2. PREDMET JAVNE NABAVKE

2.1.Predmet javne nabavke su usluge koktel posluženja/catering, za potrebe Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Aneksom 1 – Obrazac za ocjenu ponude, a koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to:

a.) Usluge pripreme, dostave i posluživanja pripremljene hrane u prostorima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - catering koje uključuju i svu potrebnu opremu, osoblje za pružanje usluge i transport.

2.2.Nabavka je pokrenuta Odlukom broj: 03-06-9-442-1/17 od 12. 7. 2017. godine.

2.3.Vrsta ugovora o javnoj nabavci: javna nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona.

2.4.JRJN oznaka: 55110000-1 usluge koktel posluženja/catering.

2.5.Ugovor se zaključuje u trajanju od četiri godine od dana potpisa ugovornih strana. 2.6.Usluge će se vršiti u Sarajevu.

2.7.Način vršenja usluga: Sukcesivno prema potrebama ugovornog organa.

2.8.Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture po završenoj usluzi.

 

3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

3.1. Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke:

a) da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

b) da je izvršio više ugovora koji su u vezi s predmetnom nabavom u 2016. godini;

3.2. Potrebni dokazi

a) Izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument izdat od strane nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti u smislu člana 46. Zakona, ne starije od tri mjeseca od trenutka predaje ponude;

b) Spisak izvršenih ugovora u 2016. godini;

 

Dokument izdat od nadležnog organa pod a) mora biti original ili ovjerena kopija originala koji nije stariji od tri mjeseca od dana predaje ponude.

U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

Samo onim kandidatima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove uvrđene u ovoj tenderskoj dokumentaciji će biti dozvoljeno da nastave postupak predmetne nabavke.

 

4. ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA

Sva dokumentacija, uključujući ponudu, dokaze, te prepisku u vezi sa ponudom, između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Prateća dokumentacija, štampana literatura koji dostavi dobavljač, mogu biti napisani na drugom jeziku u međunarodnoj upotrebi uz zvaničan prevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

5. PRIPREMA POČETNE PONUDE

5.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svojih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. 5.2. Ponuda mora biti izrađena na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravke u ponudi moraju biti učinjene tako da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom).

Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice (npr. 1/20, 2/20,3/20…….20/20). Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

5.3. Ponuda se dostavlja u originalu. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

Bistrik 7, 71000 Sarajevo, putem pošte ili predajom direktno na protokol soba 28.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke,

- naznaka „ne otvaraj“.

5.4. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, ponuda će bit vraćena ponuđaču neotvorena.

5.5. Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 3) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom, Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

5.6. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana.

5.7. Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno.

 

6. SADRŽAJ POČETNE PONUDE

Ponuda sadrži:

1. Obrazac za ocjenu ponude (Aneks 1)

2. Popunjen obrazac povjerljivih informacija (Aneks 2) – ukoliko postoje, u skladu sa tačkom 5.5. ovog poziva 3.lzjava u vezi sa dlanom 52.zakona (Aneks 3)

 

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

7.1. Rok za dostavljanje podetnih ponuda je 24.7.2017. gdine,

7.2.Ugovomi organ 6e izvr5iti provjeru ispunjenosti kvalifikacionih uslova utvrdenih ovim pozivom, o demu se sadinjava zapisnik koji sadrZi sve relevantne dinjenice i dostavlja ponudadima koji nisu ispunili kvalifikacione uslove.

7.3. Ugovor se dodjeljuje ponutladu na osnovu kriterija ,rnajnEa cijena66 u skladu sa Elanom 64. Zakona.

7.4. Ovaj poziv je objavljen na Intemet stranici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Herecgovine - www.anuih.ba S obzirom da ugovorni organ ne raspolaZe podacima koji su ponuiladi preuzeli poziv sa navedene internet stranice, sve eventualne iznjene, dopune ili pojaSnjenja 6e biti oobjavljeni na istoj, te 6e se ponudaii smatrati obavjeStenim o navedenom danom objave.

 

8. OBAVJEŠTENJE O DODJELI

Svi ponudadi 6e biti obavje5teni o odluci ugovomog organa o rezultatu postupkajavne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana dono5enja odluke, i to elektronski, poStom, farom ili neposredno. Uz obavje5tenje o rezultatima postupka ugovorni organ 6e dostaviti ponuda6ima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poni5tenju postupk4 kao i zapisnik o pregledu ponuda.

 

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

U sludaju daje ugovorni organ u toku postupka izvrlio povredu odredaba Zakonskih ili podzakonskih akatq pravo na Zalbu ponudada se moZe iskoristiti na nadin i u roku propisanima dlanom 99. i 101. Zakona.

 

Aneksi:

Aneks I -Obrazac za ocjenu ponude

Aneks 2 - Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 3-lzjavau vezi sa dlanom SZ.Zakona

Aneks4-Nacrt Ugovora.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga koktel posluženja/cateringa u Sarajevu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: