Nabavka usluga konsekutivnog prevoda sa ruskog jezika na jedan od službenih jezika u BiH

Datum objave: 21.06.2017. 15:28 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

Broj: 14-5-2-16-4-787-2/17

Datum: 16.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 104/14), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga prevođenja. Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni na osnovu Zakona i ovim pozivom.

 

1.         OPŠTI PODACI

1.1.      Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

Adresa: Nikole Tesle bb

IDB/JIB: 4402992540007

Telefon: 057/320-300

Faks: 057/320-303

Web: www.afiv.gov.ba

 

1.2.      Podaci o kontakt osobi

Kontakt osoba: Dragana Milidragović

Telefon: 057/320-306

Faks: 057/320-303 e-mail: afiv@afiv.gov.ba

 

1.3.   Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U trenutku pokretanja predmetnog postupka javne nabavke ne postoje privredni subjekti sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa i sa kojima ne može zaključiti ugovor o predmetnoj javnoj nabavci u smislu člana 52. Zakona.

 

2.         PREDMET JAVNE NABAVKE

2.1. Predmet javne nabavke su usluge prevođenja, na osnovu potreba ugovornog organa, a u skladu sa Aneksom 1 - Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva i to:

 

Konsekutivni prevod sa ruskog jezika na jedan od službenih jezika u BiH, u periodu od 03.07.2017. do 07.07.2017. godine, sedam sati dnevno

 

Usluge prevođenja

 

2.2. Nabavka je pokrenuta Odlukom od 16.06.2017. godine.

2.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: javna nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona.

2.4. JRJN oznaka: 79530000-8 (Usluge prevođenja)

2.5.      Predviđeno je zaključivanje ugovora do izvršenja ugovornih obaveza.

2.6.      Podjela na lotove: Ne.

2.7.      Mjesto izvršenja usluga: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Nikole Tesle bb, Istočno Sarajevo.

2.8.      Način vršenja usluga: u skladu sa zahtjevima iz ovog poziva.

2.9.      Plaćanje će se vršiti u skladu sa trezorskim sistemom plaćanja, žiralno, u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture po izvršenoj usluzi.

 

3.         USLOVI ZA UĆEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

3.1.      Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

3.1.1. da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

3.2.      Potrebni dokazi:

3.2.1.    Kopija rješenja o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, kojim se dokazuje pravo da ponuđač obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost, u smislu člana 46. Zakona, ne starija od tri mjeseca od trenutka predaje ponude (za pravna lica) i

3.2.2.    Ovjerena kopija Rješenje od nadležnog organa da je stalni sudski tumač za ruski jezik ili ovjerena kopija univerzitetske diplome o stečenom zvanju profesora ruskog jezika (za fizička lica).

 

4.         ZAHTJEVI PO PITANjU JEZIKA

4.1. Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovoraog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

5.         PRIPREMA PONUDA

5.1.      Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

5.2.      Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom). Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za čuvanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure,

 

kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

 

5.3.      Ponuda se dostavlja u originalu. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Nikole Tesle bb, 71123 Istočno Sarajevo, predajom na protokol direktno ili poštom. Na koverti ponude mora biti naznačeno: -„ORIGINAL PONUDA",

-           naziv i adresa ugovornog organa,

-           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-           naziv predmeta nabavke,

-           naznaka "NE OTVARATI DO 29.06.2017. GODINE DO 09:00 ČASOVA".

 

5.4.      Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovomom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u pozivu. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene, će biti vraćene ponuđaču.

 

5.5.      Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

5.6.      Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana.

5.7. Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno.

 

6. SADRŽAJ PONUDE:

6.1. Ponuda sadrži:

 

6.1.1.

Obrazac za cijenu ponude-usluge ANEKS I (u prilogu TD)

6.1.2.

Dokaze iz tačke 3.2.1. ove TD

 

7.         ROK ZA DOSTAVLjANjE I JAVNO OTVARANjE PONUDA

7.1.      Rok za dostavljanje ponuda je 29.06.2017. godine do 09.00 časova.

7.2.      Ugovorni organ će izvršiti provjeru ispunjenosti kvalifikacionih uslova utvrđenih ovim pozivom, o čemu se sačinjava zapisnik koji sadrži sve relevantne činjenice.

7.3.      Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija „najniža cijena", u skladu sa članom 64. Zakona.

7.4.      Ovaj poziv je objavljen na internet stranici ugovornog organa www.afiv.gov.ba. S obzirom da ugovorni organ ne raspolaže podacima koji su ponuđači direktno preuzeli poziv sa navedene stranice, sva eventualna pojašnjenja, izmjene i dopune poziva će biti objavljeni na interaet stranici i smatraće se da su ponuđači danom objave obavješteni o istim.

 

8.         PREGOVARANiE

Pregovori između ponuđača i ugovornog organa održaće se 29.06.2017. godine u prostorijama ugovornog organa sa početkom u 09.30 časova. O obavljenim pregovarima sačinjavaju se zapisnici i dostavljaju svim ponuđačima koji su učestvovali u pregovorima. Pregovori se obavljaju posebno sa svakim ponuđačem.

 

9.         OBAVJEŠTENjE O DODJELI

9.1. Svi ponuđači će biti obavješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

10.       INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

10.1. U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

POZIV

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: