Nabavka usluga kotizacije za učešće na seminarima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2020. godine

Datum objave: 16.01.2020. 11:45 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: UG-1/2020-3

Datum: 08.01.2020. godine

 

Predmet: Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminarima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2020.godine

 

Pozivamo sva privredna društva i udruženja registrovana za pružanje usluga organizovanja edukacija, savjetovanja, seminara, simpozijuma i drugih naučnih i stručnih skupova iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije, javnih nabavki kao i svih ostalih oblasti primjene prava, edukacije iz oblasti primjene standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001 i ISO 45001, kao i iz oblasti informacionih tehnologija da dostave ponude za nabavku usluga kotizadije za učešće na rope pomenutim naučnim i edukativnim skupovima za radnike Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) u periodu do 31.12.2020. godine.

Procedura javne nabavke obaviće se u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 66/16) i opštim aktom Ugovornog organa. Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od: Nataše Mrkonjić, tel: 055/490-958, e-mail: natasa.mrkonjic@fondpiors.org

 

1.         Predmet nabavke

1.1.      Predmet javne nabavke su usluge stručnog usavršavnja i edukacije iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije, javnih nabavki kao i svih ostalih oblasti prava, edukacije iz oblasti primjene standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001 i ISO 45001, kao i iz oblasti informacionih tehnologija za radnike Fonda.

1.2.      Usluge će se pružati sukcesivno, no potrebi do 33.12.2020.godine, odnosno do iskorištenja sredstava odobrenih za ovu namjenu, pri čemu će se račun ili faktura smatrati zaključenim ugovorom.

1.3.      Oznaka i naziv iz JPJH: 80530000-8 (Usluge stručnogosposobljavanja).

1.4.      Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za period do 31.12.2020. godine iznosi 8.550,00 bez PDV-a.

1.5.      Redni broj nabavke u Planu nabavki:Usluge iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama, dio IV tačka 6.

2.         Način dostavljanja ponuda

Svi zainteresovani privredni subjekti ponudu mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina:

-putem pošte na adresu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ul. Njagoševa br. 28A (kancelarija broj 40), 76300 Bijeljina/ Republika Srpska,

-na faks broj: 055/202-936 ili

- putem elektronske pošte, na e-mail adresu navedenu u ovom pozivu.

3.         Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je do 31.12.2020.godine do 12:00 časova.

4.         Izbor i ocjena dostavljenih ponuda

Ugovorni organ će u periodu do 31.12.2020. godine izbor dostavljenih ponuda vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći oblast edutsacije, specifičnost edukacije, predavače, mjesto i vrijeme pružanja usluga.

5.         Dodatne informacije

Po objavi ovog javnog poziva, svi zainteresovani privredni subjekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koji su registrovani za pružanje usluga stručnog usavršavnja i edukacije iz oblasti navedenih u tački 1.1. ovog poziva. mogu dostavljati svoje ponude, nakon čega će Ugovorni organ, ukoliko smatra da je ponuda prihvatljiva u smislu tačke 4., donijeti Odluku o prihvatanju ponude.

Ugovorni organ će izabranom ponuđaču, zajedno sa Odlukom o prihvatanju ponude dostaviti narudžbenicu ili prijavni list za učešće na seminaru.

6.         Informacije o zaštiti prava ponuđača

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredaba Zakona ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, ima pravo izjaviti žalbu Кancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: