Nabavka usluga kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja mesnih pilećih pašteta u količini od 160,338 tona

Datum objave: 26.07.2017. 15:27 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Broj: 02-29-4-553-2/17

Datum, 21.07.2017.

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama koje se odnose na nabavu usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja mesnih pilećih pašteta, u količini od 160,338 tona.

 

Poštovani,

U ime Federalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavu usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja mesnih pilećih pašteta, u količini od 160,338 tona.

 

Procedura javne nabave će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("SI. glasnik BiH" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("SI. glasnik BiH" br. 66/16).

 

OPĆI PODACI

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 6, Sarajevo.

ID broj :4200018950000

Tel. 033/207 911

Fax 033/210 138

e-mail: info@fdrr.gov.ba

Kontakt osoba: Aloz Jozinović i Lejla Nikšić

Predmet nabave je usluga kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja mesnih pilećih pašteta, u količini od 160,338 tona.

JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabava je sadržana u Planu nabava u 2017. godini pod rednim brojem: 5. i provodi se sukladno Odluci direktora Federalne direkcije robnih rezervi, broj: 01-29-4-553-1/17. od 13.07.2017. godine, o pokretanju predmetnog postupka.

Tehnička specifikacija za izvršenje predmetne usluge je sastavni dio ovog poziva.

Period na koji se zaključuje ugovor je 3 (tri) godine (od dana zaključenja ugovora).

Procijenjena vrijednost nabave za ugovoreni period iznosi 145.000,00 KM bez PDV-a.

Kriteriji za izbor ponude, u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavama, je najniža cijena.

Mjesto izvršenja usluge je županija/kanton Sarajevo.

 

Uvjeti i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti:

1. U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

a) je kandidatu/ponuđaču izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru, ili pranje novca;

b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

 

Potrebni dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45 ZJN:

a) Uvjerenje nadležnog suda, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru, ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kanidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko/penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenja nadležnih institucija daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze.

Dostavljeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude i moraju biti originali ili ovjerene kopije istih.

 

2. U skladu sa člankom 46. ZJN BiH, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni dostaviti:

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra.

Dostavljeni dokaz ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude i mora biti originali ili ovjerena kopija istog.

 

3. U skladu sa člankom 47. stav 1. tačka a) ZJN BiH, ponuđači su obavezni dostaviti:

a) Potvrda Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani.

Dostavljeni dokaz ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude i mora biti originali ili ovjerena kopija istog.

 

4. Opći uvjeti za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača,

članak 48. stav 7. ZJN., ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja općih uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti priložiti:

a) Orginal ili ovjerenu kopiju (ne stariju od tri mjeseca), relevantnog Rješenja ili Uvjerenja o ispunjavanju tehničkih uvjeta za skladištenje predmetne robe, izdatog od mjerodavnog organa.

 

5. Tehnička i profesionalna sposobnost, član 50 ZJN.

Ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, član 50 ZJN pod d) dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu, te i kod kod nadležnog organa ovjerenu slijedeću izjavu, koja ne smije biti starija od 15 dana od datuma dostavljanja ponuda:

- Izjava pružaoca usluga da nema manje od deset zaposlenih, prosječno godišnje. - Prilog broj 4.

 

6. Ponuđač je u skladu sa člankom 52 ZJN dužan uz ponudu dostaviti:

- Pismenu izjavu ( član 52. ZJN) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci, potpisanu i ovjerenu, te i kod kod nadležnog organa ovjerenu, koja ne smije biti starija od 15 dana od datuma dostavljanja ponuda.

Prilog broj 6.

Validnost ponude: 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude.

Uz ponudu, pored priloga navedenih u Pozivu za dostavu ponuda, ponuđač prilaže:

1. Obrazac za ponudu, popunjen i ovjeren, - Prilog broj 1.

2. Obrazac za cijenu ponude, popunjen i ovjeren, - Prilog broj 2.

3. Potpisanu i ovjerenu Specifikaciju za uslugu skladištenja i zanavljanja bijelog kristalnog šećera, - Prilog broj 3.

4. Popunjen, ovjeren i potpisan nacrt ugovora - Prilog broj 5.

 

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi,

ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 6, 71 000 Sarajevo.

Ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i si.) (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način daje vidljiv redni broj stranice.

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za uslugu kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja mesnih pilećih pašteta, u količini od 160,338 tona" "ne otvarati do 09.08.2017. u 12,00 sati".

 

7. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 04.08.2017. godine do 13.00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

8. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obavit će se dana 09.08.2017. godine u 12,00 sati, u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi.

 

Tenderska2017_pastete_160t.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: