Nabavka usluga lekture i korekture tekstova - engleski jezik

Datum objave: 23.02.2021. 14:10 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

HELVETAS

BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

 

MOJA BUDUĆNOST - ZAHTJEV ZA USLUGAMA

USLUGE LEKTURE I KOREKTURE - ENGLESKI JEZIK

 

1. Pozadina

Moja Budućnost je HELVETAS-ov projekat razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) koji je usmjeren na poboljšanje zapošljavanja i zapošljivosti. Ciljna grupa projekta su muškarci i žene, posebno mlade osobe, u općinama Konjic, gradovima Široki Brijeg i Trebinje, te Zeničko-dobojskom kantonu. Projekat ima za cilj da doprinese razvoju kompetencija mladih ljudi i ranjivih grupa, kako bi se unaprijedila njihova zapošljivost, te unaprijedi poslovno okruženje i usluge malim biznisima na projektnim lokacijama.

2. Svrha i opis posla

Svrha posla koji se naručuje je lektura i korektura tekstova odnosno jezičko i stilsko uređivanje teksta (rječnk, izraz i stil, rečeničke strukture, sintaksa, gramatika, pravopis) u skladu sa engleskim standardnim jezikom (UK ili USA).

Sa izabranim davaocem usluga biće potpisan ugovor o djelu.

3. Vremenski okvir

Angažman bi trebao početi početkom decembra 2020. 

Datum*

Aktivnost

12.03.21.

Rok za dostavljanje ponude

15.03.21.

Potpisivanje okvirnog ugovora s Davaocem usluga

 

4. Dostavljanje ponuda

Davalac usluga može biti pravni subjekt ili fizičko lice koje zadovoljava sljedeće uslove:

1.Obavlja poslove lektora različitih štampanih izdanja, obavlja poslove urednika i/ili novinara u štampanim i elektronskim medijima, sa iskustvom od najmanje 5 godina,

2. Obavlja iste ili slične zadatke uspješno na tržištu 5 ili više godina, što se dokazuje biografijom i referentnom listom.

Potrebne kvalifikacije:

1. Izvorni govornik

2. Završen fakultet jezičkog odsjeka ili drugih društveno-humanističkih nauka, uz obavezno relevantno iskustvo od najmanje 5 godina, s najmanje 3 reference.

Zainteresovani davaoci usluga trebaju svoje ponude izraziti u dva dijela:

• finansijsku ponudu i

• biografiju, s relevantnim referencama.

 

Finansijska ponuda se dostavlja isključivo u KM/kartici, gdje je kartica=1800 karaktera, s razmakom, u neto iznosu.

Rok za primanje ponuda je 12. mart 2021. godine do 12.00 sati.

Ponude trebaju biti poslane na e-mail adresu mojabuducnost@helvetas.org s naslovom „PONUDA: Lektura i korektura - engleski jezik".

Ponude dostavljene nakon roka i koje ne sadrže sve tražene dijelove neće biti uzete u razmatranje.

 

 

MOJA BUDUĆNOST – REQUEST FOR SERVICES​

PROOFREADING AND CORRECTION SERVICES - ENGLISH LANGUAGE

 

Background

Moja Budućnost is a HELVETAS development project in Bosnia and Herzegovina (BiH) aimed at improving employment and employability. The target group of the project are men and women, especially young people, in the municipalities of Konjic, the towns of Široki Brijeg and Trebinje, and the Zenica- Doboj Canton. The project aims to contribute to the development of the competencies of young people and vulnerable groups, in order to improve their employability, and to improve the business environment and services to small businesses at project locations.

Purpose and job description

The purpose of the work to be ordered is proofreading and proofreading of texts, i.e. linguistic and stylistic editing of the text (dictionary, expression and style, sentence structures, syntax, grammar, spelling) in accordance with the English standard language (UK or USA).

A service contract work will be signed with the selected service provider.

Time frame

The engagement should start in early December 2020.

Date*

Activity

12.03.21.

Deadline for submission of bids

15.03.21.

Signing a framework agreement with the Service Provider

 

Submission of bids

The service provider can be a legal entity or a person who meets the following conditions:

1. Performs the duties of a proofreader of various printed publications, performs the duties of editors and/or journalists in print and electronic media, with at least 5 years of experience,

2. Performs the same or similar tasks successfully on the market for 5 or more years, as evidenced by a biography and reference list.

Required qualifications:

1. Native speaker

2. Graduated from the Faculty of Language Department or other social sciences and humanities, with mandatory relevant experience of at least 5 years, with at least 3 references.

Interested service providers should express their bids in two parts:

• financial offer and

• biography, with relevant references. 

The financial offer is submitted exclusively in KM/card, where the card = 1800 characters, with a space, in the net amount.

The deadline for receiving bids is March 12,2021, by 12:00 noon.

Bids should be sent to the e-mail address mojabuducnost@helvetas.org with the title "BID: Proofreading and proofreading - English language".

Bids submitted after the deadline and not containing all the required parts will not be considered.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: