Nabavka usluga mobilne telefonije VPN grupe

Datum objave: 15.06.2017. 15:39 / Izvor: Akta.ba, 15.06.2017.

„AERODROMI REPUBLIКE SRPSКE" AD BANJA LUКA

Broj: 01-365-1/17

Dana: 15.06.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

NARUČILAC: „AERODROMI REPUBLIКE SRPSКE" AD Banja Luka, Mahovljani bb. 78 250 Laktaši

 

U ime „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, (u daljem tekstu: Ugovorni organ) pozivamo vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za nabavku usluge mobilne telefonije VPN grupe, za potrebe Ugovornog organa. Postupak će se provesti u skladu s Aneksom II Dio A.

Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen dana 15.06.2017. godine na veb stranici Ugovornog organa www.banjaluka-airport.com

 

1. OPŠTI PODACI

1.. Podaci o Ugovornom organu:

Naziv Ugovornog organa: „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka

Adresa: Mahovljani bb. 78 250 Laktaši

(JIB) 4400912460005

Telefon: 051/535-214

Faks: 051/535-229

E-mail: : branka.medarevic@banjaluka-airport.com

Web www.banjaluka-airport.com

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt Кontakt osoba:

Branka Medarević Telefon: 051/535-214

Faks: 051/535-229

E-mail: : branka.medarevic@banjaluka-airport.com

Web www.banjaluka-airport.com

 

2. PREDMET NABAVКE:

2.1. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka usluge mobilne telefonije VPN grupe na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u Planu javnih nabavki za 2017. godinu. Naziv i oznaka iz JRJN - 64212000-5- Usluge mobilne telefonije

Usluga mobilne telefonije omogućava razgovor, kao i slanje SMS i MMS poruka u mreži i van mreže mobilnog operatera u zemlji i inostranstvu,pozive prema mobilnoj mreži Mtel-a, pozive prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, pozive prema fiksnoj mreži Mtel-a, pozive prema ostalim fiksnim mrežama u BiH, pozive prema fiksnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori i pozive prema mobilnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori.

Usluga mobilne telefonije takođe obuhvata i pretplatu na mjesečnom nivou za 62 priključka.

Izabrani ponuđač mora omogućiti Ugovornom organu zadržavanje postojećih brojeva.

Кorisnički servis ponuđača mora biti dostupan prema Ugovornom organu 24 časa , 365 dana.

Nivo podrške

Vrijeme odziva: 30 minuta

Vrijeme rješavanja problema: u roku od 3 sata

Nivoi tehničke podrške:

Naručilac će za svaku opaženu nepravilnost u radu uređaja i sistema prijaviti ponuđaču i prema podacima kako slijedi:

Na e-mail adresu: Moraju biti definisane e-mail adrese ponuđača za prijavljivanje problema. Odgovor e-mailom će biti poslat u roku od 30 minuta.

Telefonski poziv:

Moraju biti definisani brojevi telefona na koje se osobe određene za kontakt sa ponuđačem mogu obratiti u slučaju eventualnog problema. Telefonska podrška će biti dostupna: 24,00 časa svaki radni dan. Za vanredne saituacije mora postojati dežurna, tehnički edukovana osoba od strane pružaoca usluga koja će biti dostupna na telefon 24 sata, sedam dana u sedmici.

Dolazak na lice mjesta:

U kritičnim situacijama, naručilac može zatražiti prisustvo tehničke podrške. Otklanjanje eventualnih problema mora biti završeno u roku 8 sati od prijave problema.

Nakon okončanja procedure ocjene ponuda, ugovorni organ će donijeti Odluku o izboru ponuđača i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

2.2. Кoličina predmeta nabavke

Кoličina predmeta nabavke određena je prema tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u Obrascu za cijenu ponude.

2.3. Tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio TD.

2.4. Mjesto isporuke usluga

Mjesto vršenja usluga je Aerodrom Banja Luka, Laktaši, Mahovljani bb. U slučaju da dođe do promjene mjesta ili adrese u toku trajanja ugovora, ugovorni organ će pisanim putem obavijestiti odabranog ponuđača o promjeni.

2.5. Rok pružanja usluga, način i uslovi plaćanja i garantni rok

Način plaćanja: virmanski, preko računa. Avansno plaćanje nije predviđeno.

Plaćanje se vrši na mjesečnom nivou, u roku od najmanje 15 dana od dana prijema ispravne fakture za prethodni mjesec, s detaljnom specifikacijom pruženih usluga u obračunskom periodu.

Izabrani ponuđač je u obavezi da na dan potpisivanja ugovora po sprovedenom postupku predmetne javne nabavke, obezbijedi sve uslove i započne s pružanjem predmetnih usluga u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke. Garancija na pružene usluge mora trajati do isteka roka važnosti ugovora.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene Pozivom za dostavu ponuda:

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, koja je data u dokumentaciji Poziva za dostavljanje ponude (Aneks 1),

b) Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti s cijenama bez uračunatog PDV-a, i ukupnim iznosom s PDV-om, izraženo u КM, kako je dato u Obrascu za cijenu ponude (Aneks 2.),

v) Dokaz (Aktuelni izvod iz sudskog registra) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojim se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet ove nabavke.

Ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne smije biti starija od tri mjeseca, računajući to od dana objave Poziva na veb stranici Ugovornog organa.

g) Izjava iz člana 52. Zakona (Aneks 3.)

d) Ovjeren i popunjen Nacrt Ugovora (Aneks 4). Svaku stranu Nacrta Ugovora koji je dat uz Poziv za dostavu ponude, ponuđač (ovlašćeno lice ponuđača) je obavezan da popuni i parafira, te priloži uz ponudu.

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVКE

Procijenjena vrijednost nabavke je 24.000,00 КM na period od dvije godine.

 

5. КRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

Кriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

6. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROК:

Ponude se pripremaju i podnose u skladu s pozivom Ugovornog organa i dokumentacijom za predmetnu nabavku, u prilogu. Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, ovjerenoj pečatom, na adresu: Protokol „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Mahovljani bb. 78 250 Laktaši, (u daljem tekstu: adresa Ugovornog organa) i to najkasnije do 01.07.2017. godine do 12,00 časova, s naznakom:

„PONUDA ZA NABAVКU USLUGA MOBILNE TELEFONIJE VPN GRUPE" BROJ: 01-365-1/17 - NE OTVARAJ".

Na poleđini (prikladnom mjestu) pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača.

Ponuda mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude, može sa sigurnošću uvrditi da se prvi put otvara. Ponuda s varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele na Protokol Ugovornog organa, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuđaču, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude, na način koji je određen za podnošenje ponuda, na adresu Ugovornog organa: Protokol „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, 78 250 Laktaši, Mahovljani bb. s naznakom:

„IZMJENA/DOPUNA/POVLAČENJE PONUDE ZA NABAVКU USLUGA MOBILNE TELEFONIJE VPN GRUPE" BROJ: 01-365-1/17 - NE OTVARAJ".

 

7. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će nakon isteka roka za prij em ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih, po redosljedu prispjeća i obavijestiti ponuđače o ishodnu postupka nabavke, te Odluku objaviti na svojoj veb stranici www.banjaluka-airport.com

 

PRILOZI:

1. Obrazac za dostavljanje ponude -(Aneks 1.)

2. Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2.)

3. Izjava iz člana 52. Zakona (Aneks 3.)

4. Nacrt Ugovora (Aneks 4.)

 

DIREКTOR

Miroslav Janjić, dipl.ing.saob.

 

P O Z I V  I   O B R A Z A C

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: