Nabavka usluga objave oglasnog materijala

Datum objave: 04.07.2017. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1171-7-2-246-3-44/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Nebojsa Djurdjic
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 620-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Objava oglasnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga informisanja javnosti putem štampanih medija, objavljivanjem saopštenja, reportaža, oglasa,
obavještenja, konkursa, javnih poziva,intervjua u časopisima koji se izdaju dnevno i koji se distribuiraju na teritoriji
Republike Srpske,odnosno Bosne i Hercegovine,na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost
Dodatni predmet(i) 79342200-5 Usluge reklamiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da.Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2017. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto ZP"Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad,Kompleks Andrićgrad - sala za
sastanke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki na slijedećoj adresi
www.ejn.gov.ba. Drugi način preuzimanja i dostavljanja tenderske dokumentacije nije moguć. Naknada za preuzimanje
tenderske dokumentacije sa Portala JN se ne naplaćuje.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Objava oglasnog materijala putem štampanih medija,objava konkursa,javnih poziva,praćenje poslovnih aktivnosti i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79342200-5 Usluge reklamiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Višegrad

VI Dodatne informacije

Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki na slijedećoj adresi
www.ejn.gov.ba. Drugi način preuzimanja i dostavljanja tenderske dokumentacije nije moguć. Naknada za preuzimanje
tenderske dokumentacije sa Portala JN se ne naplaćuje.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Novinski članci i objava oglasa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79342200-5 Usluge reklamiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan ugovor.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Višegrad

VI Dodatne informacije

Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki na slijedećoj adresi
www.ejn.gov.ba. Drugi način preuzimanja i dostavljanja tenderske dokumentacije nije moguć. Naknada za preuzimanje
tenderske dokumentacije sa Portala JN se ne naplaćuje.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1171-7-2-246-3-44/17
PODIJELI: