Nabavka usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova i građevinskih mašina

Datum objave: 08.03.2021. 11:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

781-1-2-10-3-7/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TUZLA
IDB/JIB 4209232530007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerma Imširović
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-555
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta komunalac@bih.net.ba
Internet adresa www.komunalac.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova i građevinskih mašina


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova i građevinskih mašina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50116000-1 Usluge popravaka i održavanja koje se odnose na određene
  50530000-9 Usluge popravaka i održavanja mašina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U td.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U td.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U td.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U td.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Husinskih rudara bb
Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50116000-1 Usluge popravaka i održavanja koje se odnose na određene dijelove vozila


III Ukupna količina ili obim ugovora
800 sati opravke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluga će se pružati FCO ponuđač

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.03.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50530000-9 Usluge popravaka i održavanja mašina


III Ukupna količina ili obim ugovora
700 sati opravke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Popravka radnih mašina će se vršiti na lokaciji na kojoj se desio kvar, odnosno gdje je došlo do zastoja u radu.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
781-1-2-10-3-7/21
PODIJELI: