Nabavka usluga održavanja objekata - generalni servis i remont pumpe za vodu i sistema za navodnjavanje u RJ Petkovača Brčko

Datum objave: 21.06.2017. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2955-7-2-30-3-18/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ''CENTAR ZA SJEMENSKO-RASADNIČKU PROIZVODNJU'' DOBOJ
IDB/JIB 4400632340381
Kontakt osoba Oliver Vukmirović
Adresa Nikole Pašića 41
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 224-503
Faks (053) 224-503
Elektronska pošta csrp@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje objekata - generalni servis i remont pumpe za vodu i sistema za navodnjavanje u RJ "Petkovača" Brčko

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je generalni servis i remont pumpe za vodu sa sistemom za navodnjavanje i ljihovo
stavljanje u funkciju. Sistem za navodnjavanje je stacionarni objekat smješten u RJ "Petkovača" Brčko

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453000-7 Remontni i sanacioni radovi
Dodatni predmet(i) 45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RJ "Petkovača" Brčko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja usluge a najdalje do 1 godine. Više u TD.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da u smislu člana 46 ZJN BiH.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.6.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.6.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Ul.Nikole Pašića 41.; 74000 Doboj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje TD, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da realizuju isključivo preko
portala javnih nabavki, u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "E-nabavke" ("Sl.gl. BiH", broj: 90/14) i
Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "E-nabavke" ("Sl.gl. BiH", br: 53/15).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Oliver Vukmirović
Adresa Nikole Pašića 41
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 224-503
Faks (053) 224-503
Elektronska pošta oliver.vukmirovic@sumers.org
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Oliver Vukmirović
Adresa Nikole Pašića 41
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 224-503
Faks (053) 224-503
Elektronska pošta oliver.vukmirovic@sumers.org
Internet adresa

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2955-7-2-30-3-18/17
PODIJELI: