Nabavka usluga održavanja SAP sistema

Datum objave: 31.07.2017. 11:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-2-215-3-224/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Edin Ridžal
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje SAP sistema


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

prema tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema specifikaciji usluga

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PTZ Direkcije Društva, Sarajevo i sjedišta Podružnica Društva

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zaključivanja Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

odgođeno plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je dobavljač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Ponuđač treba imati uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora o održavanju SAP sistema u posljednje 3 (tri)
godine računajući od datuma objave TD na portalu www.ejn.gov.ba. u minimalnoj ukupnoj vrijednosti od 100.000 KM bez
PDV-a.
b) Ponuđač treba obezbijediti minimalno 15 izvršilaca čije obrazovne i stručne kvalifikacije trebaju biti:
- Imenovani Voditelj projekta sa strane ponuđača treba imati najmanje tri (3) godine radnog iskustva u radu sa ponuđenim
softverom i najmanje jednu (1) godinu iskustva u vođenju projekata;
- Svaki voditelj tima za određeni SAP modul treba imati najmanje dvije (2) godine iskustva u radu sa predmetnim SAP
modulom;
- Voditelji timova (imenovani voditelji za određeni modul) su certificirani od proizvođača softvera u specifičnim područjima
kojima su dodijeljeni na projektu;
- Svi članovi tima Ponuđača su radili na realizaciji najmanje jednog (1) SAP projekta za module za koje su imenovani u ponudi
za ovaj tender;
- Ponuđačevi članovi tima tečno govore i pišu jedan od službenih jezika BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne


III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Zelena zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, soba 430/IV sprat

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-2-215-3-224/17
PODIJELI: