Nabavka usluga odvoza smeća i čišćenja poslovnog kruga Bolnice u zimskom periodu

Datum objave: 07.12.2015. 11:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.12.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-2-558-3-79/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge odvoza smeća i čišćenja poslovnog kruga Bolnice u zimskom periodu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza smeća i čišćenja poslovnog kruga
Bolnice u zimskom periodu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.12.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2015. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"
Doboj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj u Odsjeku za javne nabavke u
vremenu od 8,00 do 14,00 časova, uz potpisan i ovjeren zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije i ovjeren
primjerak virmana uplate nerefundirajućih sredstava u iznosu od 20,00 KM. Tendersku dokumentaciju možemo
dostaviti putem pošte ili putem elektronske pošte uz prethodno dostavljen zahtjev za dostavu tenderske
dokumentacije i dokaz o uplati nerefundirajućih sredstava. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaz o
uplati nerefundirajućih sredstava može se dostaviti lično u Odsjek za javne nabavke, putem faksa, putem pošte
ili putem elektronske pošte. Uplata se vrši na transakcijski račun broj: 555-008-00007631-13 u svrhu "otkupa
tenderske dokumentacije broj 8318/15". Ponude se dostavljaju propisno zapečaćene lično na Protokol Bolnice ili
putem pošte.
Na koverti obavezno naznačiti:
- Naziv i adresu ponuđača sa telefonskim brojem i brojem faksa.
- Ponuda za javno nadmetanje broj: 8318/15: - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA".
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača po predmetnom postupku dodjele ugovora. Ponude koje ne budu
sadržavale sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom biće odbačene i neće se razmatrati.
Dodatno uputstvo u vezi sa pripremom i dostavom ponuda, kao i dodatne informacije u vezi sa predmetnim
postupkom date su u tenderskoj dokumentaciji.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge odvoza smeća

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza smeća
za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisa ugovora ili do realizacije (isporuke) ugovorenih vrsta i količina usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

poslovni krug Ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge čišćenja poslovnog kruga u zimskom periodu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge čišćenja poslovnog kruga u zimskom
periodu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisa ugovora ili do realizacije (isporuke) ugovorenih vrsta i količina usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

poslovni krug Ugovornog organa
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-2-558-3-79-15.pdf
PODIJELI: