Nabavka usluga oglašavanja, obavještavanja i objave čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Velika Kladuša i Općine Bužim

Datum objave: 04.07.2017. 13:34 / Izvor: Akta.ba, 04.07.2017.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ: EDBI-02/2017

 

Predmet nabavke:

OGLAŠAVANJE, OBAVJEŠTAVANJE I OBJAVA ČESTITKI ZA DRŽAVNE I VJERSKE PRAZNIKE, ZA POTREBE PODRUŽNICE „ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ

Lot 4 - Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike  za područje  Općina Velika Kladuša i Bužim

 

Bihać, juni 2017. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu u postupku dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o                javnim nabavkama, koji za predmet nabavke ima uslugu oglašavanja, obavještavanja i objave čestitki za državne i vjerske praznike za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

Podjela na lotove:

Lot 1

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje USK-a

Lot 2

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Grada Bihaća,

Lot 3

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Bosanska Krupa,

Lot 4

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Velika Kladuša i Općine Bužim,

Lot 5

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Bosanski Petrovac,

Lot 6

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Grada Cazina,

Lot 7

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Ključ,

Lot 8

Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Sanski Most,

 

1. Predmet nabavke

a) Naziv ugovornog organa: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH. d.d. - Sarajevo. Podružnica .,Elektrodistribucija", Bihać

b) Opis predmeta nabavke: Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać, šifra JRJN: 79341000-6 - Usluga oglašavanja.

c)Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 4: 800,00 KM (bez PDV-a).

d)Period na koji se zaključuje ugovor – dvanaest (12) mjeseci od datuma stupanj a Ugovora na snagu ,

e)Kriterij za izbor ponude  – najniža cijena,

f) Period važenja ponude  – 60 dana,

g) Način dostavljanja ponude:

Ponuđač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i  potpisom treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti na kojoj  će biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog  organa, naziv i adresa ponuđača i na kojoj će pisati sljedeće:

Ponuda za postupak broj EDBI - 02 /2017

Lot  4–Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općina Velika Kladuša i Bužim, ne otvarati do 14.07.2017. godine do 14:15sati,

h) Ponuda se može dostaviti za jedan ili više lotova.

i) Ponuda za  svaki lot se pakuje u posebnoj koverti. Ukoliko se dokazi o kvalifikaciji za  više lotova dostavljaju u posebnoj koverti, ponuđač je dužan tu kovertu i koverte sa ponudama za sve lotove dostaviti u jednoj zajedničkoj koverti, na kojoj će biti izričito napisano šta je sadržaj te koverte,

j) Adresa na koju se dostavlja ponuda:

Podružnica „Elektro distribucija“ Bihać, Bosanska 23 , 77000 Bihać (kancelarija protokola),

k) Krajnji rok za dostavu ponuda: 14.07. 2017 . godine do 13:00 sati,

l) web adresa – www.epbih.ba,

m) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Iris Bajrić, 037/229 - 317, i.bajric@epbih.ba

 

Cijeli poziv i obrasce pogledajte OVDJE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: