Nabavka usluga parkiranja službenih vozila u BiH za 2020. godinu

Datum objave: 21.01.2020. 09:01 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2020.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PARKIRANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA U 2020. GODINI | 17.01.2020

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PARKIRANJA SLUŽBENIH

MOTORNIH VOZILA U 2020. GODINI

 

1) Naziv ugovornog organa:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

2) Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN): Usluge parkiranja - 63712400-7 (usluge iz Aneksa II. dio B ZJN)

3) I. Opis predmeta nabavke:

Usluge parkiranja službenih vozila u BiH, za 2020. godinu

4) Period na koji se zaključuje ugovor: Tokom 2020. godine

5) Procijenjena vrijednost nabavke zaperiod tokom kojeg će se nabavljatipredmetna usluga: 2.000,00 KM, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV)

6) Kriterij za izbor ponude saglasno članu 64. Zakona o javnim nabavkama: Kriterij će se utvrđivati u skladu s pojedinačnim potrebama ugovornog organa.

Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV).

7) Uslovi i zahtjevi kojeponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje usluga koje su predmet nabavke.

8) Period važenjaponude: Do 31. 12. 2020. godine

9) Način dostavljanja ponude: Putem pošte, telefaksa ili elektronski

10) Adresa na koju seponuda dostavlja:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo Fax: 033/668-811 ili 033/721-428, elektronska adresa: javne.nabavke@fba.ba

11) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu smatrat će se ugovorom.

 

12) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31. 12. 2020. godine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo, do 10:00 sati.

 

13) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Džan Šebić,

tel.: 033/721-502 fax. 033/668-811 dzan.sebic@fba.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: