Nabavka usluga patohistološke dijagnostike bubrega za potrebe KCUS

Datum objave: 26.07.2017. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-2-365-3-254/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Alica Đapo
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga patohistološke dijagnostike bubrega za potrebe KCUS

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga patohistološke dijagnostike bubrega za potrebe KCUS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85100000-0 Usluge u području zdravstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema stvarnim potrebama

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Službene prostorije ponuđača

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema potrebama tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema potrebama tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema potrebama tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema potrebama tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2017. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, objekat C9 Tehnički sektor- sala za
otvaranje ponuda

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Napomena: Kontakt osoba Alica Đapo, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, kontakt telefon: 033 298 516, fax: 033 206-
729, emial:alica.djapo@kcus.ba
Tenderska dokumentacija se ne otkupljuje. Tenderska dokumentacija se može dobiti nakon upućenog zahtjeva za
preuzimanje tenderske dokumentacije dostavljenog putem emaila alica.djapo@kcus.ba ili fax-a (033) 206-729.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Alica Đapo
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-516
Faks (033) 206-729
Elektronska pošta alica.djapo@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-2-365-3-254/17
PODIJELI: