Nabavka usluga periodičnog pregleda vatrogasnih PP aparata i hidrantskih mreža

Datum objave: 24.08.2015. 09:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.08.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-2-1862-3-244/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Lejla Husejnović (za komercijalna pitanja); Muhamed Bašić (za tehnička pitanja)
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Periodični pregledi vatrogasnih PP aparata i hidrantskih mreža


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Periodični pregledi vatrogasnih PP aparata i hidrantskih mreža

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53597,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnici „Dubrave“ u Dubravama , „Mramor“ u Mramoru, „Šikulje“ u Lukavcu, Pogoni „Drumski prevoz“ u Mramoru,
Željeznički prevoz“ u Bukinju, „Radionice“ u Šićkom Brod, „Rekultivacija“ u Šićkom Brod, Standard „Kreka“ u Tuzli i Direkcija
Društva.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji
uslov prije nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je ponuđač solventan (da mu račun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda
b) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz tehničke
specifikacije tenderske dokumentacije;
b) Da vršilac usluge ima pozitivno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je predmet bio izvršenje usluga koje su predmet nabavke
u posljednje 2 ( dvije ) godine;
c) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da posjeduje odobrenje za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja
aparata za gašenje početnog požara u vidu Rješenja, izdato od strane nadležnog ministarstva u skladu sa članom 23.
Pravilnika o izboru aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom
servisiranja („Sl. Novine Federacije BiH“ , broj 46/11);
d)Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da posjeduje Odobrenje za obavljanje poslova ispitivanja ugrađenog
sistema aktivne zaštite od požara i to za hidrantske instalacije u vidu Rješenja, izdato od strane Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije, na osnovu člana 30. Pravilinika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i
funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uslovima koje moraju ispunjavati pravne lica koja vrše poslove
ispitivanja i funkcionalnosti, kao i program o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje istih („Sl. Novine Federacije BiH“
, broj 69/13);
e) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju rada na terenu, odnosno u svim Organizacionim jedinicama
naručioca usluga- Rudnici (jama, površinski kopovi), Pogoni i Direkcija Društva;
f) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da će periodični pregled i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje
početnog požara biti uređen u skladu sa Pravilnikom o izboru aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u
promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Sl. Novine Federacije BiH“ , broj 46/11);f) Da ponuđač dostavi
potpisanu i ovjerenu Izjavu davaoca usluge da će periodični pregled i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog
požara biti uređen u skladu sa Pravilnikom o izboru aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa
garantnim rokom i rokom servisiranja („Sl. Novine Federacije BiH“ , broj 46/11);
g) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da posjeduje dvijestotoine (200) komada zamjenskih aparata za
gašenje početnog požara.
h) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da će izvršiti ugradnju isključivo orginalne rezervne dijelove u
aparate za gašenje početnog požara u skladu sa Upustvom proizvođača aparata, kao i da prevoz praznih aparata na punjenje
u svom servisu vrši o svom trošku.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.9.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.9.2015. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.9.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje br. 1, 75000 Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista moe dostaviti putem pošte ili
emaila, nakon predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj uplati. Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši
prekoUniCredit Bank d.d. Mostar, SIFT: UNCRBA22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. - Tuzla. Ko
d davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu sve troškove snosi nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA39 3383
0048 9010 8840. Ponuđači unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit bank d.d. Mostar uplatu vrše na račun broj
3383002250918775 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. - Tuzla.
Za sva komercijalna pitanja kontakt osoba je Lejla Husejnović, tel. 035/287-460.
Za sva tehnička pitanja kontakt osoba je Muhamed Bašić, mob. 062/221-940.


ANEKS A

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Amela Džambic
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta amela.dzambic@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-1862-3-244-15.pdf
PODIJELI: