Nabavka usluga posluživanja kafe kuhinja u objektima Centralne banke Bosne i Hercegovine

Datum objave: 02.03.2021. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 150-15-4-617-4/21

Sarajevo, 26. veljače 2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA POSLUŽIVANJA KAFE KUHINJA

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA)

 

U skladu s odredbama clanka 8. stav 1. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te na osnovi odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), Centralna banka Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici www.cbbh.ba  ovaj Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga posluživanja kafe kuhinja u objektima Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

A- OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Adresa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, BiH

IDB/JIB: 4200693920055

Telefon: +387 (0)33 278 355

Faks: +387 (0)33 278 299

Web adresa: www.cbbh.ba

e-mail: sanela. mahmutovic@cbbh.ba

 

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Željko Brekalo Telefon: +387 (0)33 278 192 Faks: +387 (0)33 278 299 e-mail: zeljko.brekalo@cbbh.ba

3. Popis gospodarskih subjekata sa kojima je ugovorno tijelo u sukobu interesa

Ne postoje gospodarski subjekti sa kojima ugovorno tijelo ne može zaključivati ugovore u skladu sa člankom 52. stavkom (4) Zakona o javnim nabavama.

4. Redni broj nabave

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabave: 150-15-4-617-2/21 SAK od 15. veljače 2021. godine.

Redni broj iz Plana nabave: B - 61

5. Podaci o postupku javne nabave

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Ugovor o javnoj nabavi usluga. Vrsta postupka javne nabave: Aneks II dio B Zakona o javnim nabavama Procijenjena vrijednost javne nabave: 98 000,00 KM Razdoblje na koje se zaključuje Ugovor: 1 godina

 

B- PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Opis predmeta nabave

Predmet ovog postupka nabavke je nabava usluga posluživanja kafe kuhinja u objektima Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Oznaka i naziv iz JRJN: 55400000-4 - usluge posluživanja pića.

2. Podjela na lotove

Ne.

3. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je iskazana u u obrascu za cijenu ponude - Prilog II, koji je sastavni dio ovog poziva.

4. Tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija je opisana u Prilogu V, koji je sastavni dio ovog poziva.

5. Mjesto pružanja usluga

Objekti Centralne banke na adresama Maršala Tita 25 i Mehmeda Spahe 3 u Sarajevu.

6. Rok za pružanje usluga

Tijekom godine dana od dana stupanja ugovora na snagu.

 

C- UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

1. Osobna sposobnost

1.1. Uvjeti za kvalifikaciju (članak 45. ZJN)

a) da u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili da nije predmet postupka likvidacije, odnosno, nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

1.2. Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki a) do d) ponuđač je dužan dostaviti, popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela, izjavu koja je sastavni dio ovog poziva (Prilog III).

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu. Napomena: Ponuđač može odmah, uz ponudu, dostaviti i dokaze koji su navedeni u Izjavi, te se u tom slučaju ponuđač oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije Suda BiH i izvod nadležnog suda prema sjedištu ponuđača, da u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

Napomena: Prema stavu Agencije za javne nabave, potrebno je dostavljanje oba uvjerenja! Ponuđač je dužan dostaviti uvjerenje izdano od strane Suda BiH, kao i uvjerenje suda nadležnog prema svom sjedištu, iz kojeg je vidljivo da mu u kaznenom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva kaznena djela iz članka 45. stav (1) točka a) ZJN. Nije prihvatljivo uvjerenje izdano od bilo kojeg suda u BiH, u kojem nisu naznačena sva navedena kaznena djela, već samo neka od njih ili uvjerenje suda koji nije nadležan prema sjedištu ponuđača.

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) potvrde nadležne porezne uprave, ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovi doprinosa za mirovinsko - invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, izravne i neizravne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalificiran u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi, koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač, moraju sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti na adresu ugovornog tijela, u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uvjete u trenutku predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uvjete u pogledu osobne sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorno tijelo može diskvalificirati ponuđača iz ovog postupka javne nabave, ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajne i/ili nedostatke koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorno tijelo), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog gospodarskog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ( članak 46. ZJN )

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabave. U tom smislu, kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće Rješenje o upisu u sudski registar, aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je ponuđač registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponuda.

4. Ekonomsko finaiicijska sposobnost ( članak 47. ZJN )

Ne traži se.

5. Tehnička i profesionalna sposobnost

5.1. Uvjeti vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

U svrhu dokazivanja uvjeta vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost (članak 48. i 50. ZJN), ponuđač je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Da raspolaže odgovarajućim angažiranim osobljem za pružanje predmetne usluge. Obzirom da se radi o posluživanju 2 bifea Centralne banke Bosne i Hercegovine, izabrani ponuđač mora imati na raspolaganju ukupno 5 angažiranih radnika za pružanje usluga posluživanja kafe kuhinja Centralne banke i to 3 radnika u bifeu na adresi Maršala Tita 25 i 2 radnika u bifeu na adresi Mehmeda Spahe 3 u Sarajevu.

b) Uspješno iskustvo o realizaciji najmanje dva (2) ugovora koji za predmet nabave imaju usluge posluživanja kafe kuhinja (bifea), u prethodne tri (3) godine, računajući od dana objave ovog Poziva, sa ukupnom vrijednosti svih ugovora od najmanje 98 000,00 KM.

c) Ponuđač je dužan osigurati najmanje 1 profesionalni kafe aparat i 2 hladnjaka za vrijeme trajanja ugovora, održavati iste u skladu sa uputstvom proizvođača opreme, a neispravne zamijeniti ispravnim ili obaviti servis istog u roku od 4 sata, od nastanka kvara.

4.2. Dokazi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

U svrhu dokazivanja uvjeta vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, ponuđač je dužan dostaviti sljedeće:

a) Izjavu da će tijekom cijelog razdoblja važenja ugovora imati na raspolaganju minimalno 5 angažiranih radnika. Izjava treba biti potpisana i ovjerena od strane ponuđača (Prilog VII).

b) Potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora, koje daje druga ugovorna strana (naručitelj). Potvrda trebaju obavezno sadržavati sljedeće podatke:

- Naziv i sjedište ugovornih strana ili gospodarskih subjekata;

- Predmet ugovora;

- Vrijednost ugovora;

- Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;

- Navode da je ugovor uredno izvršen

Ukoliko se potvrde, iz objektivnih razloga, ne mogu dobiti od druge ugovorne strane, u obzir će se uzeti izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, koja se dostavlja uz spisak izvršenih ugovora koji u tom slučaju treba sadržavati sve naprijed navedene podatke. Ponuđač je u tom slučaju dužan predočiti dokaze o učinjenim pokušajima da osigura potvrde svojih naručitelja (npr. zahtjev za izdavanje potvrde, upit prema korisniku usluge koji je blagovremeno poslan i sl.). Ugovorno tijelo zadržava pravo provjere navoda i podataka iz dostavljene izjave i spiska.

c) Izjava o posjedovanju kafe aparata i hladnjaka za vrijeme trajanja ugovora, te njihovom održavanju i servisiranju - Prilog VI.

 

6. Grupa ponuđača

U slučaju dostavljanja ponude od strane grupe ponuđača u obrascu za dostavljanje ponude (Prilog I) moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača kao i jasno navođenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za sudjelovanje u postupku javne nabave, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

Uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć za predstavljanje grupe ponuđača tijekom postupka nabavke (punomoć može sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponuđača.

Svaki član grupe mora dokazati da samostalno ispunjava uvjete iz članka 45. ZJN (osobna sposobnost), odnosno svaki član mora dostaviti zasebno ovjerenu izjavu koja je dana u Prilogu III ovog poziva, a nakon dodjele ugovora izabranoj grupi ponuđača, izvršiti će se provjera ovih kvalifikacija za svakog člana grupe posebno. također, svaki član grupe ponuđača mora dostaviti i izjavu iz članka 52. ZJN - Prilog IV Poziva. Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze. Svi članovi grupe ponuđača dostavljaju zajedno dokaze o ispunjavanja uvjeta vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost. Dakle, članovi grupe mogu zajednički (kao grupa ponuđača) dokazati ispunjavanje definiranih uvjeta za tehničku i profesionalnu sposobnost.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabave. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabave.

6. Fizička osoba kao ponuđač (uvjeti i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizička osoba u smislu odredbe članka 2. stavak (1) točka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uvjeta osobne sposobnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

a) potvrda nadležnog tij ela da je registriran za obavlj anj e dj elatnosti koja je predmet nabave;

b) Izjava ovjerena od strane ponuđača da ima izmirene doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ako ima zaposlenih u radnom odnosu), kao i obaveze po osnovi svih poreznih obaveza kao fizička osoba registrirana za samostalnu djelatnost, uključujući izravne i neizravne poreze, ako je obveznik za iste.

U slučaju da ponuđač fizička osoba bude odabran kao najpovoljniji, dužan je dostaviti dokaze kojima dokazuje ispunjavanje navoda iz izjave, u skladu sa odredbama točke 1.2. poglavlja C Poziva, koja se odnosi na dostavljanje dokaza vezanih za osobnu sposobnost za pravne osobe. Isti uvjeti i rokovi za dostavljanje ovih dokaza primjenjuju se i na ponuđača fizičku osobu. Pored dokaza o osobnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost, u skladu sa zahtjevima iz Poziva.

 

D- PODACI O PONUDI

1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni pripremati ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni ovim pozivom. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive. Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obujma ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda, na neki drugi način, uvezana u cjelinu i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršćena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom ponuđača a u svrhu izbjegavanja manipuliranja stranicama ponude. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno. Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva navedenih u ovom pozivu. U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke.

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu u originalu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

 

Ponuda mora sadržavati:

a) Obrazac za dostavljanje ponude sa obaveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuđača - Prilog I;

b)  Obrazac za cijenu ponude - Prilog II;

c) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stav (1) točaka od a) do d) ZJN, ovjerena od strane nadležnog tijela - Prilog III;

d) Dokaz o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti, original ili ovjerena kopija; iz članka 46. ZJN;

e) Pismena izjava ponuđača iz članka 52. ZJN, ovjerena od strane nadležnog tijela - Prilog IV;

f) Dokumentacija kojom ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost - original ili kopija;

g) Izjava o posj edovanj u kafe aparata i hladnj aka za vrij eme traj anj a ugovora - Prilog VI;

h) Izjava o angažiranj u potrebnog broj a radnika - Prilog VII;

i)  Obrazac za dostavu povjerljivih informacija - Prilog VIII

Napomene:

Prilog VIII - Obrazac za dostavu povjerljivih informacija dostavlja samo onaj ponuđač koji ima takve informacije u sadržaju ponude.

Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti dostavljena ugovornom tijelu, na adresi navedenoj u pozivu, do datuma i vremena navedenog u pozivu. Sve ponude dostavljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog tijela na adresi Maršala Tita 25, 71 000 Sarajevo ili putem pošte, na adresu ugovornog tijela, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Maršala Tita 25 71 000 Sarajevo

PONUDA ZA NABAVU USLUGA POSLUŽIVANJA KAFE KUHINJA „NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresu ponuđača /grupe ponuđača

2. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dopuštena dostava alternativne ponude.

3. Obrazac za cijenu ponude - Prilog II

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbroj cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

Ponuđač je dužan u obrascu za cijenu ponude iskazati ukupnu cijenu usluge posluživanja kafe kuhinje za 5 angažiranih radnika na mjesečnom nivou, koja je fiksna i koja se fakturira mjesečno.

Za službenike Centralnog ureda i Glavne jedinice Sarajevo koja koriste uslugu kafe kuhinje na osnovi odobrene reprezentacije na ove dvije lokacije u Sarajevu, ispostavljati će se fakture u skladu sa stvarnim utroškom i to odvojeno za Centralni ured i Glavnu jedinicu Sarajevo, dok će se usluga angažiranih radnika (5 radnika) na mjesečnom nivou fakturirati Centralnom uredu. Ostali službenici koji nemaju pravo na reprezentaciju, plaćati će posluženja prema prihvaćenim cijenama iz ponude dobavljača, na licu mjesta.

 

Fakture se dostavljaju na sljedeće adrese:

- Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, za uslugu posluženja od strane 5 radnika i reprezentaciju prema stvarnom utrošku za Centralni ured.

- Centralna banka Bosne i Hercegovine - Glavna jedinica Sarajevo, Mehmeda Spahe 3, za reprezentaciju prema stvarnom utrošku za Glavnu jedinicu Sarajevo.

 

4. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabave podijeljen po stavkama.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a) osiguranje;

b) cijena popratnih (dodatnih) usluga,

c) drugi troškovi neophodni za izvršenje usluge

Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopće ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

 

5. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

6. Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabave. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

7. Preferencijalni tretman domaćeg

U ovom postupku javne nabave, ugovorno tijelo će primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj: 34/20 ).

Ugovorno tijelo je obvezno:

a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu usporedbe ponuda;

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu usporedbe ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30 % u postupcima javnih nabava kod kojih je objavljena obavijest o nabavi ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavijest o nabavi, u razdoblju od 01. lipnja 2020. godine do 01. lipnja 2021. godine.

Domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrirana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedna pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivat će se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz država potpisnica CEFTE. Kao dokaz da ponuđači ispunjavaju uvjete vezane za preferencijalni tretman domaćeg, potrebno je dostaviti Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH ili Gospodarske komore FBiH ili Privredne komore RS da ponuđač ima sjedište u BiH, te da je osnovan u skladu sa zakonom BiH i da 50 % radne snage za izvršenje ovih usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Potvrda mora glasiti na konkretan postupak nabave odnosno na postupak nabave usluga koja se nabavlja u ovom postupku na osnovi ove tenderske dokumentacije. Sama izjava ponuđača da uživa preferencijalni tretman domaćeg neće se smatrati kao valjan dokaz

8. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalificiranosti ponuđača i prihvatljivosti ponude.

 

9. Rok v aženja ponude

Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede razdoblje njenog važenja smatra se da ponuda važi za razdoblje navedeno u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 120 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je ponuđeno razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) ZJN.

Sve dok ne istekne razdoblje važenja ponuda, ugovorno tijelo ima pravo tražiti od ponuđača u pisanoj formi da produže razdoblje važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog tijela u pogledu produženja razdoblja važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog tijela, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem tijeku postupka.

 

10. Mjesto, datum i vrijeme za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju na način definiran u ovom pozivu i to na sljedeću adresu:

Ugovorno tijelo: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Ulica i broj: Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo; Datum: 12.03.2020. godine

Vrijeme do kada se mogu dostaviti ponude: 09:00 sati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ako ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog ovim Pozivom.

 

11. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorno tijelo neće provoditi javno otvaranje ponuda. Komisija, nadležna za provođenje postupka nabave, će otvoriti početne ponude, nakon isteka roka za dostavu ponuda, prema redoslijedu dostavljenih ponuda.

 

12. Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja

Komisija nadležna za vođenje postupka, u skladu sa člankom 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN, će odrediti termin i način provođenja pregovora (elektronskom poštom ili u prostorijama Centralne banke ), nakon otvaranja početnih ponuda.

O utvrđenom terminu i načinu za provođenje pregovora, ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni.

E- OSTALI PODACI

1. Podugovaranje

Nužno je da se ponuđač izjasni namjerava li dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane. U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili u postotku) će dati podugovaraču. Ugovorno tijelo će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnovu za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač u ponudi ne mora identificirati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog tijela. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti i izjašnjenje da li će se plaćanje izvršiti izravno podugovaraču. Ugovorno tijelo se obavezno obavještava o elementima ugovora koji se podugovaraju i identitetu podugovarača blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavijesti o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuđač je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uvjete u skladu sa člankom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorno tijelo će na osnovi dostavljene dokumentacije izvršiti provjeru navedenog podugovarača

i obavijestiti o svojoj odluci ponuđača najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o podugovaraču.

Nakon što ugovorno tijelo odobri podugovaranje dobavljač kome je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora (a u slučaju da se izjasnio da će se vršiti izravno plaćanje podugovaraču) dostaviti ugovornom tijelu podugovor zaključen sa podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a)robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke;

c) podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, ID broj, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

2. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorno tijelo je dužno donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabave u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorno tijelo je dužan odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabave u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabave elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

3. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema pojedinačne fakture, a nakon izvršene usluge, na račun ponuđača, koji se nalazi na fakturi.

U slučaju da ugovorno tijelo kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja poduzimanja radnji za koje je ugovorno tijelo odgovoran, ponuđač će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

F- DODATNE INFORMACIJE

1. Trošak ponude i preuzimanje ovog poziva

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Poziv za dostavljanje ponuda će biti objavljen na web stranici Centralne banke www.cbbh.ba  te upućen na najmanje tri adrese.

2. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za dostavljanje ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to u posebnoj koverti, sa dostavom na sljedeću adresu:

Ugovorno tijelo: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica i broj: Maršala Tita broj 25, 71 000, Sarajevo

IZMJENA I DOPUNA PONUDE ZA NABAVU USLUGA POSLUŽIVANJA KAFE KUHINJA

„NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabave i broja nabave, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

3. Povjerljivost dokumentacije gospodai skih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz Priloga IX ovog poziva. Ako ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabave, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi usporedba sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c) dokazi o osobnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).

Ako ponuđač kao povjerljive, označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati povjerljivim, oni se neće smatrati povjerljivim.

4. Ispravke grešaka i propusta

Ugovorno tijelo će provjeriti računsku ispravnost ponude i ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ako se ista otkrije tijekom ocjene ponuda. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude ne odgovaraju metodologiji za izračun definiranoj u ovoj tenderskoj dokumentacij, ugovorno tijelo ih ispravlja na način da se jedinična cijena ponude ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima. Ugovorno tijelo će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponudu.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude, važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorno tijelo će bez odlaganja ponuđaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke računske greške i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom da je ponuđač to odobrio u roku koji je predvidilo ugovorno tijelo. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvaća, njegova ponuda se odbacuje.

 

5. Način komuniciranja sa ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija između ugovornog tijela i ponuđača se vodi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno koristeći kontakt podatke iz točke 1.1 i 1.2 ovog Poziva.

 

6. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog tijela, u roku od 10 dana od dana preuzimanja Poziva. Ponuđač je dužan dostaviti žalbu ugovornom tijelu najmanje u tri primjerka

PRILOZI:

PRILOG IObrazac za dostavljanje ponude;

PRILOG II Obrazac za cijenu ponude;

PRILOG III Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. ZJN;

PRILOG IV Obrazac izjave iz članka 52. ZJN;

PRILOG V Tehnička specifikacija;

PRILOG VI Izjava o posjedovanju kafe aparata i hladnjaka za vrijeme trajanja ugovora;

PRILOG VII Izjava o angažiranju potrebnog broja radnika;

PRILOG VIII Obrazac za dostavu povjerljivih informacija.

 

Poziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: