Nabavka usluga posluživanja toplih napitaka u 2021. godini

Datum objave: 25.02.2021. 07:29 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE POSLUŽIVANJA TOPLIH NAPITAKA U TOKU 2021. GODINE


Organizacija:

JU Univerzitet u Sarajevu

Faza postupka:

Pokretanje i tok postupka

Vrsta postupka:

poseban režim dodjele ugovora

Datum objave obavještenja ili donošenja odluke:

23.02.2021

JRN/CPV:

55400000 Usluge posluživanja pića

Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM):

10000,00

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):

poziv_za_dostavljanje_ponuda_topli_napitci_web_23_02_2021.pdf

Datum unosa:

24.02.2021

Nadlezno ministarstvo:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

Univerzitet u Sarajevu

 

Broj: 0101-1921-2/21

Sarajevo, 23. 02. 2021. godine

 

SVIM PONUĐAČIMA

putem web stranice Univerziteta u Sarajevu

www.unsa.ba (Javne nabavke)

 

PREDMET:

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Ugostiteljskih usluga: Usluge posluživanja toplih napitaka

 

 

Poštovani,

U ime Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i članom 7. stav (3) i (4) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku nabavke Ugostiteljskih usluga: Usluge posluživanja toplih napitaka za potrebe Univerziteta u Sarajevu.

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv Ugovornog organa: Univerzitet u Sarajevu Adresa: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo Identifikacijski broj: 4200494560007

 

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke su Ugostiteljske usluge: Usluge posluživanja toplih napitaka u toku 2021. godine za potrebe Univerziteta u Sarajevu.

Oznaka i naziv iz JRJN: 55400000-4-Usluge posluživanja pića

Specifikacija predmeta nabavke je sadržana u Obrascu za cijenu ponude-PRILOG I.

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom broj: 0101-1921-1/21 od 23. 02. 2021. godine.

Predmetna nabavka je planirana Privremenim Planom javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu u dijelu Univerzitet u Sarajevu (Rektorat i centri), usvojenim Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-4/21 od 01. 02. 2021. godine, USLUGE stavka broj: 7.

Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se koristiti predmetna usluga iznosi: do 10.000,00 KM bez PDV-a (slovima: desethiljada KM i 00/100), prema potrebama Ugovornog organa.

Period tokom kojeg će se koristiti predmetna nabavka: 12 (dvanaest) mjeseci.

Predmetna nabavka će se koristiti sukcesivno prema potrebama Ugovornog organa. Izabrani ponuđač je dužan da predmetnu uslugu izvrši najkasnije u roku od 15 (petnaest) minuta od prijema narudžbe, odnosno poziva od strane predstavnika Ugovornog organa.

Mjesto pružanja predmetne usluge je u sjedištu Ugovornog organa: Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo.

Ponuđač vrši fakturisanje mjesečno, i to na početku mjeseca za usluge izvršene u prethodnom mjesecu. Faktura se dostavlja na adresu Ugovornog organa (Pisarnica). Ponuđač je dužan uz fakturu priložiti fiskalne račune za svaku pruženu uslugu tokom prethodnog mjeseca, koji obvezno mora sadržavati: naziv ponuđača, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga. Svaki fiskalni račun mora biti parafiran od strane predstavnika Ugovornog organa, koji svojim parafom potvrđuje daje usluga izvršena.

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema računa za uredno izvršenu ugostiteljsku uslugu.

 

3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI KVALIFIKACIONIUSLOVI ZA UČEŠĆE:

da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih ugostiteljskih usluga (član 46. Zakona);

daje ponuđač tehnički i profesionalno sposoban za izvršenje predmetnih usluga, odnosno da ima angažirana lica za izvršenje predmetnih usluga i poslovni prostor sa pravom vlasništva ili iznajmljen po ugovoru o zakupu prostora koji ispunjava propisane minimalne uvjete i čije radno vrijeme je usklađeno sa radnim vremenom Ugovornog organa od 08:00-16:00 sati, te da će usluge pružati tokom cijele godine.

 

POTREBNI DOKAZI UZ PONUDU:

Ovjerena kopija Rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o izmjenama/promjenama podataka u sudskom registru ili izvoda iz sudskog registra ili aktuelnog izvoda iz sudskog registra kojim se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ovog postupka nabavke;

Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji PDV obveznika sa identifikacijskim brojem ponuđača.

Izjava ponuđača da je tehnički i profesionalno sposoban za izvršenje predmetnih usluga, odnosno da ima angažirana lica za izvršenje predmetnih usluga i poslovni prostor sa pravom vlasništva ili iznajmljen po ugovoru o zakupu prostora koji ispunjava propisane minimalne uvjete i čije radno vrijeme je usklađeno sa radnim vremenom Ugovornog organa od 08:00-16:00 sati, te da će usluge pružati tokom cijele godine. Izjava o tehničkoj i profesionalnoj sposobani je sastavni dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda -PRILOG III.

Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o nepromjenjivosti ponuđenih cijena za vrijeme trajanja ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo da u toku evaluacije ponuda provjeri i utvrdi vjerodostojnost dostavljenih dokaza i podataka o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti ponuđača.

U slučaju da se u ponudi ne dostave traženi dokazi ili se ne dostave na način kako je naprijed navedeno, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti dokaze kojima potvrđuju da ispunjavaju kvalifikacijske uslove navedene u ovoj tačci.

 

PREUZIMANJE POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ugovorni organ će objaviti "Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Ugostiteljskih usluga: Usluge posluživanja toplih napitaka", na web stranici Ugovornog organa: www.unsa.ba (Javne nabavke).

Zainteresirani ponuđači mogu preuzeti Poziv za dostavljanje ponuda na web stranici Ugovornog organa: www.unsa.ba (Javne nabavke).

S obzirom da Ugovorni organ ne raspolaže podacima koji su ponuđači preuzeli Poziv za dostavljanje ponuda sa web stranice Ugovornog organa, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja će biti objavljena na istoj web stranici, te će se smatrati da su svi ponuđači obavješteni o eventualnim izmjenama, dopunama ili pojašnjenjima, danom objave istih na web stranici Ugovornog organa.

Ugovorni organ će "Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Ugostiteljskih usluga: Usluge posluživanja toplih napitaka uputiti na najmanje 3 (tri) adrese.

 

NAČIN PRIPREME I DOSTAVLJANJA PONUDE 5.1. Način pripreme ponuda:

Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. Ponuda, sva dokumentacija i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa zahtjevima i uslovima koji su utvrđeni u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda.

Sve izjave i obrasce koji su sastavni dio ponude potpisuje lice upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje ponuđača.

Ukoliko izjave i obrasce potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje ponuđača, uz ponudu je potrebno dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ako ponuđač obrasce/izjave, koji čine sastavni dio ovog Poziva, popunjava rukom, mora biti napisano neizbrisivom tintom.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda uvezana na bilo koji način uz obavezno osiguranje jemstvenikom, suhim žigom ili pečatom).

Sve stranice ponude moraju biti numerisane na način daje vidljiv svaki redni broj stranice. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja.

Ponude koje nisu u skladu sa ovim Pozivom za dostavljanje ponuda će biti odbačene kao neprihvatljive.

5.2. Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti PUTEM POŠTE ILI LIČNO na Pisarnicu Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo. Ponuda, bez obzira na način dostavljanja (lično ili putem pošte), mora biti zaprimljena na Pisarnici Univerziteta u Sarajevu, na adresi navedenoj u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda, do datuma i vremena navedenog u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponuđač dostavlja jednu „ORIGINAL" ponudu (čitko napisati „ORIGINAL PONUDA") u zatvorenoj, zapečaćenoj, neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača, na kojoj, na prednjoj strani koverte, u desnom donjem uglu koverte, mora biti navedeno:            

Naziv ugovornog organa:

UNIVERZITET U SARAJEVU

Adresa ugovornog organa:

OBALA KULINA BANA 7/II (PISARNICA) 71 000 SARAJEVO

 

 

PONUDA ZA NABAVKU "Usluge posluživanja toplih napitaka"

Broj nabavke: 0101-1921-2/21 "NE OTVARATI"

Na prednjoj strani koverte, u lijevom gornjem uglu koverte, ponuđač je dužan da navede sljedeće:               

Naziv ponuđača / grupe ponuđača

 

Adresa ponuđača / grupe ponuđača

 

 

5.3.Ponude moraju važiti u periodu od 60 (šezdeset) dana.

 

5.4. Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno. 6. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati najmanje:

Obrazac za cijenu ponude-PRILOG I

Izjava ponuđača-PRILOG I-A

Izjava o nepromjenjivosti cijena-PRILOG II

Izjava o tehničkoj i profesionalnoj sposobani ponuđača-PRILOG III

Izjava u vezi sa članom 52. stav (2) ZJN BiH (mora biti ovjerena kod nadležnog organa- nadležni sud, notar. općma)-PRILOG IV

Ovjerena kopija Rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o izmjenama/promjenama podataka u sudskom registru ili izvoda iz sudskog registra ili aktuelnog izvoda iz sudskog registra

Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji PDV obveznika sa identifikacijskim brojem ponuđača.

Ovlaštenje za potpisivanje (ukoliko izjave i obrasce potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje ponuđača)

Ponude koje ne sadrže sve navedene elemente biće odbačene. 7. KRAJNJI ROK ZA

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je: 12. 03. 2021. godine do 10:00 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se otvarati i neotvorene će se odmah

vratiti ponuđaču.

Otvaranje ponuda će se izvršiti bez prisustva ponuđača.

 

KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija „najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ugovorni organ u ovom postupku nabavke nije predvidio pregovaranje sa ponuđačima. Cijene iz ponude su fiksne tokom perioda trajanja ugovora što ponuđač garantuje Izjavom o nepromijenjivosti cijena-PRILOG II ovog Poziva.

 

DONOŠENJE ODLUKE O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka, koju će objaviti na web stranici Ugovornog organa, istovremeno sa njenim upućivanjem svim ponuđačima. Ugovorni organ upućuje ponuđačima odluku o izboru ponuđača ili poništenju postupka nabavke i to u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno.

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Planirano je zaključivanje ugovora na period od 1 (jedne) godine, od dana stupanja na snagu, tokom kojeg će se sukcesivno nabavljati predmetna usluga, prema potrebama Ugovornog organa.

Ugovorni organ će izabrati jednog ponuđača za nabavku predmetne usluge, na osnovu kriterija utvrđenog ovim Pozivom za dostavljanje ponuda.

U toku trajanja ugovora, Ugovorni organ će evidentirati svaki račun za izvršenu predmetnu uslugu, te će objaviti obavještenje o dodjeli svih ugovora/računa u toku jedne godine i to najkasnije 30 dana od dana isteka kalendarske godine, u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i članom 13. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa

dio B Zakona o javnim nabavkama.

 

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PONUDA

Adresa za dostavljanje ponuda: Univerzitet u Sarajevu (Pisarnica) Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo

 

KONTAKT OSOBA

Ime i prezime: Almasa Tuhčić Telefon: (033) 565-112 Faks: (033) 221-946 e-mail: almasa.t@unsa.ba

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: