Nabavka usluga pranja izmjenjivačkih snopova u Rafineriji ulja Modriča

Datum objave: 24.07.2017. 13:15 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Broj: 5475-17

Banja Luka, 20.07.2017.godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU PRANJA IZMJENJIVAČKIH SNOPOVA U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d.

 

"OPTIMA Grupa'' d.o.o. u ime i za račun "Rafinerija ulja Modrica" a.d. raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu pranja izmjenjivačkih snopova a prema Tehničkom zadatku koji se nalazi u Prilogu ovog Javnog poziva.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak,

3. Obrazac - podaci o ponuđaču,

4. Nacrt ugovora.

 

II Predmet ponude:

USLUGA PRANJA IZMJENJIVAČKIH SNOPOVA U „RAFINERIJA ULJA MODRICA" a.d.

Napomena: Ponuđač može da izvrši uvid u obim radova, lično ili preko ovlaštenih predstavnika, u „Rafinerija ulja Modriča" a.d. uz prethodnu najavu dolaska (1 dan ranije) kontakt osobi Lenki Vezmar, putem faksa na broj 053/812-541 ili na e-mail adresu: lenka@modricaoil.com a najkasnije do 27.07.2017.godine, uključujući i 27.07.2017. godine svakim radnim danom u terminu od 07:30 - 14:30 časova.

Za najavu je potrebno dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, naziv firme i adresa, broj lične karte i broj mobilnog telefona.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 25.07.2017. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- Cijena; jedinične cijene iskazati u KM ili EUR bez PDV-a, ukupna vrijednost ponude u KM ili EUR,

- način plaćanja: odloženo plaćanje 45-60 dana, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. „Rafinerija ulja Modriča"a.d. ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja,

- dinamika i rok završetka usluge - predstaviti dinamički plan izvođenja radova za svaku etapu i ukupan rok za izvršenje usluge,

- početak i izvođenje radova će se vršiti prema usaglašenom terminu između Naručioca i Izvođača radova (septembar 2017. godine),

- Pisana Izjava ponuđača da je saglasan da ukoliko se u toku izvođenja radova obim radova poveća za iznos do 10% vrijednosti Ugovora, troškove dodatnih radova snosi ponuđač,- rok važenja ponude (ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda),

- za ponuđače nerezidente - pisana izjava odgovornog lica ponuđača da će dostaviti ovjeren obrazac br 10 ili drugi dokument koji ima istu pravnu snagu, a tiče se izbjegavanja dvostrukog oporezivanja usluga sa državama sa kojima BiH ima potpisan bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe,

- Rješenje o registraciji firme, (ovjerena fotokopija ne starija od 6 (šest) mjeseci),

- Pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original),

- Pisana Izjava ponuđača da će poštovati dinamički plan prihvaćen od strane Naručioca,

- Pisana Izjava ponuđača da posjeduje sav neophodan alat i opremu za izvođenje predmetnih radova,

- Garancija na izvedene radove i odgovornosti koje iz te garancije proističu,

- Lista referentnih radova u 2015/2016. godini sa imenom kontakt osobe i brojem telefona,

- Pisana izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije,

- ispunjen Obrazac - opšti podaci o ponuđaču.

- Učesnici nerezidenti: 

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za predmet tendera

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za isporuku, montažu i servis mašina ili izvođenje usluge ne moraju posjedovati radnu dozvolu ukoliko njihov rad ne traje duže od 30 (trideset) dana neprekidno, ni duže od ukupno 3 (tri) mjeseca godišnje sa prekidima.

Kategorije ovih stranaca mogu raditi u BiH na osnovu potvrde o prijavi rada tokom važenja vize ili prethodno odobrenog boravka. Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe za strance prema mjestu obavljanja poslova.

Ukoliko realizacija predmeta ovog Javnog poziva zahtjeva poslovni angažman u BiH duže od 30 dana neprekidno ili duže od 3 mjeseca sa prekidima, nerezidenti su obavezni:

  1. Osnovati sopstveno preduzeće u BiH, koje bi se moglo baviti unutrašnjom i međunarodnom trgovinom ili izvršenjem određenih usluga, ili
  2. Potpisati ugovor sa Agentom punomoćnikom, a koji je rezident u BiH, koji će u svoje ime vršiti uvoz opreme i izvršavati usluge koje se odnose na realizaciju predmetnog posla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uputstvo Ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na „Rafineriju ulja Modriča a.d. Modriča. Adresa dostave ponude je „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka,

- Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča će zaključiti Ugovor o izvođenju usluge (u Prilogu nacrt Ugovora),

- Mjesto vršenja usluge: „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 ModričaVI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 25.07.2017. godine uključujući i 25.07.2017. godine do 15,00 časova, na e-mail adresu: nabavka.modrica@optimaqrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu: tenderi.nabavke@optimaqrupa.net

Krajnji rok za podnošenje ponuda ie 28.07.2017. godine, do 16,00 časova

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

0 ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

IX Kontakti

Kontakt osoba za tehnička pitanja u „Rafinerija ulja Modriča" a.d.:

Lenka Vezmar tel. +387 (0)53 822 227 mob. +387 (0)65 747 427 e-mail: lenka@modricaoil.com

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Branimir Vujić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku i ten dere tel. +387 (0)53 822 354 mob. +387 (0)65 659 948 e-mail: branimir@modricaoil.com

 

Branka Jaćimović Načelnik Borave za nabavku i tendere

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: