Nabavka usluga pravnog savjetovanja i zastupanja

Datum objave: 29.01.2020. 14:15 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON            

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK          

 

Na temelju Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama („SI. glasnik BiH, broj 66/16) objavljujemo

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja

 

1. Podaci o ugovornog tijelu

Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK

Adresa: Kralja Tvrtka 18. 72270 Novi Travnik

IDB/JIB: 4236110310003

Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816

e-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba

Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Željka Pranjković

Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabave mogu dobiti isključivo od nadležne kontakt osobe iz ove točke, u protivnom drugi način korespondencije ugovorno tijelo ne smatra validnom. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija ugovornog tijela i ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, osobno na adresu naznačenu u ovom Pozivu ili elektronskom poštom.

 

2. Vrsta postupka nabave

Postupak nabava će se obaviti sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 37/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

 

3. Opis predmet nabave

Predmet nabave: usluge pravnog savjetovanja i zastupanja.

Oznaka i naziv iz JRJN: 79110000-8 (usluge pravnog savjetovanja i zastupanja).

 

4. Period zaključenja ugovora: Ugovori će se zaključivati tijekom 2020.godine, jednokratno po potrebi. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati zaključenim ugovorom. 

 

5. Procijenjena vrijednost nabave za 2020.godinu:

4.273,50 KM bez uračunanog PDV-a.

 

6. Ocjena ponude

Ugovorno tijelo će izbor između prijavljenih ponuditelja za konkretnu uslugu, vršiti cijeneći specifičnost sudskuh sporova, odnosno oblasti prava u kojima je potreba pružanja usluga.

 

7. Plaćanje usluga

Plaćanje usluga vršit će se po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata („SI. novine F BiH, broj 22/04 i 24/04) u roku 30 dana od uredno ispostavljne fakture.

 

8. Mjesto pružanje usluga: u ovisnosti o sudskom sporu.

 

9. Period važenja ponude: najduže do 31.12.2020.godine

 

10. Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuditelji:

Ponuditelji trebaju biti registrirani za predmetnu djelatnost.

 

11. Sadržaj ponude

- obrazac za dostavljanje ponuda, ovjeren i potpisan od odgovorne osobe ponuditelja,

- presliku rješenja o upisu u Imenik advokata

 

12. Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti: osobno, putem pošte, putem faksa ili putem e- maila, na adresu iz točke 1. Poziva.

 

13. Krajnji rok za dostavu ponuda: 31.12.2020.godine do 12,00 sati.

 

14. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, Kralja Tvrtka 18, Novi Travnik, telefon/fax 030 790 816 ili 030 792 718. E-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba

 

 

 Poziv

  Obrazac ponude

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: