Nabavka usluga pravnog zastupanja

Datum objave: 10.02.2021. 15:28 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA

 

Ur. broj: 01-1100/21

Mostar, 9. veljače 2021.

 

Ugovorno tijelo: SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Trg hrvatskih velikana br. 1.

88000 Mostar

tel: 036 / 337-070

faks: 036 /320-885

e-mail adresa: mail@sum.ba

 

Opis predmeta nabave: Pravne-odvjetničke usluge (usluge zastupanja) za Sveučilište u Mostaru kao ugovornog tijela i njegovih ustrojbenih jedinica (Usluge navedene u Aneksu 2. dio B. Zakona o javnim nabavama, kategorija 5).

JRJN (CPV): 79100000-5 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja.

Tehnička specifikacija: Zastupanje u parničnim, vanparničnim, upravnim i ovršnim postupcima, postupcima radi utvrđivanja prava vlasništva pred nadležnim sudovima, radno-pravnim sporovima, pravnim savjetovanjima u projektima i izradama raznih akata, pravilnika, ugovora i postupcima koji se odnose na statusna pitanja za potrebe ugovornog tijela.

Mjesto izvršenja usluge: Sveučilište u Mostaru sa sjedištem u Gradu Mostaru, te nadležni sudovi i druge institucije (ovisno od suda ili tijela pred kojim se vodi postupak).

Procijenjena vrijednost nabave za razdoblje tijekom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

70.000,00 KM (bez PDV-a), na period od 24 mjeseca.

Sukladno čl. 10. st. 2 Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama, naknade za odvjetničku uslugu su zasnovane na odvjetničkoj tarifi ovisno od vrijednosti i vrste zastupanja.

Ugovorno tijelo će zaključivati ugovore o zastupanju sukladno svojim potrebama za konkretnom uslugom odnosno potrebom zastupanja prema dinamici prispijeća predmeta za koje je potrebno zastupanje, a izbor će se zasnivati na ekonomičnosti, specifičnosti i kompleksnosti predmeta, te specijalnosti ponuditelja za konkretnu oblast za koju je potrebna pravna usluga.

Način dostavljanja ponude:

Ponuda se dostavlja samo u originalu, u jednoj neprovidnoj koverti. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog tijela:

Sveučilište u Mostaru Trg hrvatskih velikana 1 88000 Mostar Bosna i Hercegovina

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-Naziv i adresa ugovornog organa

-Naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte

-Evidencijski broj nabavke

-Naziv predmeta nabavke

-Naznaka "ne otvaraj"

Alternativna ponuda nije dozvoljena. Blagovremenom se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele u ugovorno tijelo bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane već će neotvorene i biti vraćene ponuditelju.

U roku za podnošenje ponuda, ponuditelj može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu. Ponuditelj podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude na način koji je određen za podnošenje ponuda na adresu ugovornog tijela sa naznakom: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude za nabavu usluga pravnog zastupanja, broj:               .

Sadržaj ponude:

a)Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, koja je dana u ovom pozivu za dostavljanje ponude,

b)Dokaz od strane nadležne odvjetničke komore kojim se dokazuje da odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo imaju pravo obavljanja predmetne djelatnosti (original ili kopija),

c)Izjava ponuditelja u kojoj su navedene oblasti prava u kojima ponuditelj prioritetno pruža usluge.

d)Izjava da je ponuđač imao jedan ugovor sa pravnom osobom ili fizičkom osobom čiji je predmet utvrđivanje prava vlasništva, uz osiguranje potvrde od ugovornog tijela kojim će se potvrditi istinitost sadržaja izjave, uz dostavu jednog zemljišno knjižnog izvatka/uloška kao dokaz da je uspješno izvršena uknjižba barem jednog objekta na ime ugovornog tijela iz navedene izjave u posljednje tri godine.

e)Izjava iz članka 52. Zakona o javnim nabavkama (Aneks I).

f)Dokaz o uredno izvršenom ugovornom zastupanju minimalno jedne pravne osobe u zadnje dvije godine.

 

NAPOMENA:

ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, dovoljno je da jedan ponuđač ispunjava uvjete iz prethodno navedene toč. d) sadržaja ponude

Adresa na koju se ponuda dostavlja: Sveučilište u Mostaru Trg hrvatskih velikana 1 88000 Mostar Bosna i Hercegovina

Rok za dostavu ponuda: 24. veljače 2021. do 15:00 sati

Predviđa se zaključenje više ugovora sa više izvršitelja (zastupnika) ovisno od potreba ugovornog tijela koje ovise od početk a i vrste postupka, a maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici ugovornog tijela i ostaje do 24. veljače 2021. godine, a isti se istovremeno upućuje na najmanje tri adrese (čl. 7. st. 3. Pravilnika), a ponude se mogu se podnositi počevši o dana objavljivanja na web stranici ugovornog tijela pa sve do 24. veljače 2021. godine do 15h.

Ugovorno tijelo dostavlja Odluku o izboru izabranom ponuditelju ili ponuditeljima sukladno članku 11. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavama.

Ugovorno tijelo će zaključivati ugovore o zastupanju sukladno svojim potrebama za konkretnom uslugom odnosno potrebom zastupanja prema dinamici prispijeća predmeta za koje je potrebno zastupanje, a izbor će se zasnivati na ekonomičnosti, specifičnosti i kompleksnosti predmeta, te specijalnosti za konkretnu oblast za koju je potrebna pravna usluga, a sve sukladno Odluci o izboru ponuditelja.

Postupak pravne zašite u postupku dodjele Ugovora o nabavi usluga iz Aneksa II. Dijela B. ZJN reguliran je člankom 101. st. 4. Zakona o javnim nabavama.

Kontakt-osoba: Damir Vasilj mag.oec. tel: 036 / 337-070 faks: 036 /320-885

e-mail adresa: javnenabave@sum.ba , mail@sum.ba , damir.vasilj@sum.ba  

 

PRILOZI:

-Obrazac za dostavljanje ponude

-Nacrt Ugovora

-Izjava iz članka 52. Zakona o javnim nabavkama

-Popunjena potvrda o preuzimanju Poziva za dostavu ponuda.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: