Nabavka usluga preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja RTG aparata EI Niš, Philips i De Gotzen

Datum objave: 28.06.2017. 16:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-2-260-3-109/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Suzana Vrećo
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja RTG aparata "EI Niš", "Philips" i "De Gotzen", podjljeno u
3 lota


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja RTG aparata "EI Niš", "Philips" i "De Gotzen", podjljeno u
3 lota

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke.
Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, u skladu sa članom 46.ZJN, ponuđači moraju dostaviti dokaz da su registrovani
u odgovarajućem profesionalnom ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili
potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnosti, koja je u vezi sa
predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
U svrhu dokaza ponuđači su dužni dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se
dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti minimalne uslove i dostaviti slijedeće dokaze:
- Potencijalni ponuđač pružaoca usluga treba da dostavi dokaz da je autorizovani tehnički servis za (instalisanje, servisiranje i
održavanje i demontažu opreme koja proizvodi ili koristi jonizujuće zračenje, izdatu od Državne regulatorne agencije za
radijacijsku i nuklearnu nuklearnu u BiH). Ovaj dokaz mora biti orginal ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca od
dana dostavljanja ponude.
-Izvršilac preventivnog i korektivnog održavanja navedene opreme treba da dostavi Izjavu kojom garantuje kvalitetno
servisiranje i održavanje opreme i posjedovanje rezervnih dijelova za aparate koji su predmet nabavke.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2017. 14:00:00
Adresa i mjesto U prostorijama uprave ugovornog organa , adresa Sime Matavulja bb Banja
Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

01-2302


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Preventivno servisiranje i korektivno održavanje RTG aparata "EI Niš"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Preventivno servisiranje i korektivno održavanje RTG aparata "EI Niš"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića bbANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Preventivno servisiranje i korektivno održavanj RTG aparata "Philips"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Preventivno servisiranje i korektivno održavanj RTG aparata "Philips"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića bbANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Preventivno servisiranje i korektivno održavanj RTG aparata "de Gotzen"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Preventivno servisiranje i korektivno održavanj RTG aparata "de Gotzen"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića bb

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-1-2-260-3-109/17
PODIJELI: