Nabavka usluga prevoza učenika za potrebe JU OŠ Fajtovci u 2020. godini

Datum objave: 20.01.2020. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

482-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "FAJTOVCI"
IDB/JIB 4263128330009
Kontakt osoba Dženana Cerić
Adresa Fajtovci bb
Poštanski broj 79264 Fajtovci (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 698-404
Faks (037) 698-404
Elektronska pošta sekretar@osfajtovci.com
Internet adresa www.osfajtovci.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ ˝Fajtovci˝ u 2020. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ ˝Fajtovci˝ u 2020. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.1.2020. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.1.2020. 13:30:00
Adresa i mjesto JU OŠ ˝Fajtovci˝, Fajtovci bb, 79264 Fajtovci


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Relacija Okreč-Lukavice-Fajtovci i obratno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količine predmetne nabavke date u Obrascu za cijenu ponude - usluge

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8840,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Upisno područje JU OŠ ˝Fajtovci˝


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Relacija Modra - Skucani Valuf (Ćehići,Avdići) - Fajtovci i obratno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količine predmetne nabavke date u Obrascu za cijenu ponude - usluge

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13387,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Upisno područje JU OŠ ˝Fajtovci˝


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. Relacija Skucani Vakuf ( Velići, Sofije, Zahirovići, Behremi i Handani) - Fajtovci i obratno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količine predmetne nabavke date u Obrascu za cijenu ponude - usluge

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8976,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Upisno područje JU OŠ ˝Fajtovci˝

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
482-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: