Nabavka usluga prevoza učenika za potrebe JU OŠ Skokovi za 2020 godinu

Datum objave: 20.01.2020. 11:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5696-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "SKOKOVI"
IDB/JIB 4263117560002
Kontakt osoba Anel Tahirović
Adresa SKOKOVI BB
Poštanski broj 77227 Pećigrad (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 547-302
Faks (037) 547-302
Elektronska pošta os.skokovi@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika za potrebe JU OŠ "Skokovi" za 2020 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika za potrebe JU OŠ "Skokovi" za 2020 godinu


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45 Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.1.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.1.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ "Skokovi"


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji Talići-Skokovi-Talići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
25 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9675,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 mjesci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Skokovi"


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji Japići-Skokovi-Japići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
11

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5481,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Skokovi"

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5696-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: