Nabavka usluga prevoza učenika

Datum objave: 21.01.2020. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1386-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "HARMANI II" BIHAĆ
IDB/JIB 4263243940007
Kontakt osoba Senada Škulj
Adresa Ešrefa Kovačevića b.b.
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 220-198
Faks (037) 220-198
Elektronska pošta harmani_2@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PREVOZ UČENIKA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

PREVOZ UČENIKA JU OŠ ''HARMANI II'' BIHAĆ NA RELACIJI BIHAĆ-SOKOLAC GOLUBIĆ


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14884,60

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BIHAĆ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PREMA TD

III 4. Ograničenja za učešće

PREMA TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.2.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.2.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ ''HARMANI II'' BIHAĆ

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1386-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: