Nabavka usluga prevoza uglja na relaciji rudnik Gračanica - TE Tuzla

Datum objave: 24.01.2017. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

685-1-2-9-3-5/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK UGLJA
"GRAČANICA" D.O.O.
IDB/JIB 4236108330005
Kontakt osoba Brzika Husein
Adresa Humac bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 252-495
Faks (030) 252-495
Elektronska pošta rudnik.gracanica@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender documents have been published on the Public Procurement Portal, Interested applicants / bidders may be taken by
the portal of public nabavki.Zainteresirani applicants / bidders may send a written request from the contracting authority
clarification of the tender documentation in a timely manner, but not later than ten (10) days before the deadline for
submission requests to participate or tenders.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uluge prevoza uglja na relaciji rudnik Gračanica - TE Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60161000-4 Usluge prevoza paketa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1079000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.3.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.3.2017. 09:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.3.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto JP EP BiH DD Sarajevo ZD RU "Gračanica"DOO Gornji Vakuf-Uskoplje sala
kolegija

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki, Zainteresirani kandidati/ponuđači mogu istu preuzeti sa
portala javnih nabavki.Zainteresirani kandidati/ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenja
tenderske dokumentacije blagovremeno , ali najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili
ponuda.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name service transport coal
UIN 4236108330005
Contact person Brzika Husein
Address Humac bb
Postal code 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Municipality/City Gornji Vakuf-Uskoplje
Telephone (030) 252-495
Fax number (030) 252-495
Email address rudnik.gracanica@bih.net.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

service transport coal

II 1.b. Description of the object of the contract

service transport coal

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)Main vocabulary
Code Description
Main object 60161000-4 Parcel transport services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

83.000 t

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.3.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 13.3.2017. 09:30:00
Address and place JP EP BIH dd Sarajevo ZD RU "Gračanica" d.o.o. Humac bb; Gornji Vakuf -
Uskoplje

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documents have been published on the Public Procurement Portal, Interested applicants / bidders may be taken by
the portal of public nabavki.Zainteresirani applicants / bidders may send a written request from the contracting authority
clarification of the tender documentation in a timely manner, but not later than ten (10) days before the deadline for
submission requests to participate or tenders.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
685-1-2-9-3-5/17
PODIJELI: