Nabavka usluga prijevoza učenika za period od početka do kraja nastavne 2017/18. godine

Datum objave: 02.08.2017. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

361-7-2-2-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA ''KARAULA'' KARAULA
IDB/JIB 4236110150006
Kontakt osoba Elizabeta Gradinčić
Adresa Karaula Ćosići bb
Poštanski broj 72284 Karaula (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 535-050
Faks (030) 535-050
Elektronska pošta os.karaula@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika OŠ ''Karaula'' Karaula za period od početka do kraja nastavne 2017/18. godine


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika OŠ ''Karaula'' Karaula za period od početka do kraja nastavne 2018/18. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.8.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.8.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto OŠ ''Karaula'' Ćosići bb Karaula


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika OŠ ''Karaula'' Karaula

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika OŠ ''Karaula'' Karaula na relaciji: Gradina - Mostić - OŠ ''Karaula'' za period o
d početka do kraja nastavne 2017/18. godine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

2.403 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 4.9.2017. - 13.6.2018. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ ''Karaula'' KaraulaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika OŠ ''Karaula'' Karaula

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika OŠ ''Karaula'' Karaula na relaciji Hamamdžići- Vrila- OŠ ''Karaula'' od početka do kraj
a nastavne 2017/18. godine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

2.349,60 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4.9.2017. - 13.6.2018. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ ''Karaula'' Karaula

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
361-7-2-2-3-1/17
PODIJELI: