Nabavka usluga projektiranja u arhitekturi: Izrada izvedbenih projekata za stambeno-poslovni objekat i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu, za stambeni objekat kolektivnog stanovanja (oznaka objekta E) sa podzemnim garažama, izgradnjom otvorenog javnog parkinga i dječijeg igrališta sa vanjskim uređenjem oko objekta u naselju Rosulje u Vogošći i za stambeno-poslovni objekat K-30 i K-31 i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Šip u Sarajevu

Datum objave: 18.07.2019. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

823-1-2-74-3-10/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
IDB/JIB 4200683530003
Kontakt osoba Nermin Ćurovac
Adresa Hivzi Bjelevca 54
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 776-180
Faks (033) 776-196
Elektronska pošta fondstan@bih.net.ba
Internet adresa www.fondstan.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge projektiranja u arhitekturi LOT 1, LOT 2 i LOT 3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Hifzi Bjelevca br.54 (I sprat), 71210 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Izrada izvedbenih projekata za stambeno-poslovni objekat i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Centar u
Ilijašu


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je izrada izvedbene projektne dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta i vanjsko
uređenje oko objekta na lokalitetu ‘’Centar‘’ u Ilijašu za koji je izgradnja predviđena prema Regulacionom planu ‘’Centar
Ilijaš‘’ na zemljištu označenom kao k.č.br.396/34, K.O. Ilijaš Grad na lokalitetu Centar u Ilijašu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sve faze 7.184,70 m2 i vanjsko uređenje oko objekta 640,94 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2019. godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Ekonomičnost rješenja 15,00 %
3 Rok izrade arhitektonskog dijela projekta 15,00 %
4 Rok izrade kompletnog projekta 15,00 %
5 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Hifzi Bjelevca br.54, 71210 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Izrada izvedbenih projekata za stambeni objekat kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') sa podzemnim
garažama, izgradnjom otvorenog javnog parkinga i dječijeg igrališta sa vanjskim uređenjem oko objekta u naselju Rosulje u
Vogošći


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je izrada izvedbene projektne dokumentacije za izgradnju stambenog objekta kolektivnog
stanovanja (oznaka objekta ‘’E‘’) sa podzemnim garažama, izgradnjom otvorenog javnog parking i dječijeg igrališta sa
vanjskim uređenje oko objekta u naselju Rosulje u Vogošći za koji je izgradnja predviđena prema Regulacionom planu
„Rosulje“ na k.č.br. 1504/1, k.č.br. 1504/2 I k.č.br. 1504/3, sve k.o. Vogošća , po novom katastarskom premjeru.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sve faze 4.146,84 m2 i vanjsko uređenje oko objekta 2.928,34 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2019 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Ekonomičnost rješenja 15,00 %
3 Rok izrade arhitektonskog dijela projekta 15,00 %
4 Rok izrade kompletnog projekta 15,00 %
5 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Hifzi Bjelevca broj 54, 71210 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Izrada izvedbenih projekata za stambeno-poslovni objekat K-30 i K-31 i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Šip
u Sarajevu


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je izrada izvedbene projektne dokumentacije za izgradnju stambenio-poslovnog objekta „K-30 i K-
31“ i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Šip u Sarajevu za koji je izgradnja predviđena prema Regulacionom planu
„Šip“ na k.č. 375/44, k.č. 375/45, k.č. 558/23, k.č. 558/22 K.O. Koševo, stari premjer, a što odgovara novom premjeru k.č.
648/2, k.č. 648/3, k.č. 818/12 i k.č. 818/13 K.O. Sarajevo VI.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sve faze 5.012,06 m2 i vanjsko uređenje oko objekta 3.052,98 m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2019. godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Ekonomičnost rješenja 15,00 %
3 Rok izrade arhitektonskog dijela projekta 15,00 %
4 Rok izrade kompletnog projekta 15,00 %
5 Cijena 50,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Hifzi Bjelevca broj 54, 71210 Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
823-1-2-74-3-10/19
PODIJELI: