Nabavka usluga protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na geoprostoru Brčko distrikta BiH

Datum objave: 19.07.2017. 15:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-2-439-3-337/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

410256,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na geoprostoru Brčko distrikta BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge protivgradne zaštite i nabavke protivgradnih raketa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90721800-5 Usluge zaštite od prirodnih neprilika ili opasnosti
Dodatni predmet(i) 24613000-4 Signalne rakete, rakete protiv grada, signalne rakete za


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 50; Zakona, dobavljači trebaju ispuniti slijedeće
minimalne uslove:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose
na predloženi ugovor, u prethodnih tri (3) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač
registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine. Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijevaju se usluge
organizacije protivgradne zaštite i isporuke potrebnih protivgradnih raketa.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju


Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.8.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, Brčko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo sa web stranice www.ejn.gov.ba.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-470
Faks (049) 240-607
Elektronska pošta miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Miralem Kovačević
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Anti-hail protection services and procurement of anti-hail rockets for the territory of Brčko District of B&H.

II 1.b. Description of the object of the contract

Anti-hail protection services and procurement of anti-hail rockets.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 90721800-5 Natural risks or hazards protection services
24613000-4 Signalling flares, rain rockets, fog signals and pyrotechnic
Additional object(s)
articles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Provided in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

29.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.8.2017. 12:00:00
Address and place Window 9, BD of B&H Government, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko.

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documentation can be downloaded exclusively from www.ejn.gov.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-439-3-337/17
PODIJELI: