Nabavka usluga provođenja istražnih radova, izrade geomehaničkog elaborata, izrade glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća

Datum objave: 27.07.2017. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-1-2-56-3-64/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Verica Milinčić
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanaci8je i projekta monitoringa
klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa
klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351500-8 Usluge istraživanja tla


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kaptol br.3

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva obezbijeđena u budžetu Opštine Vogošća za 2017. godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da su transakcijski bankarski računi ponuđača aktivni.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.9.2017. 15:15:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.9.2017. 15:30:00
Adresa i mjesto Kaptol br. 3, Sarajevo (mala sala)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona sarajevo, Kaptol br. 3, soba 401,
svaki radni dan od 10-14h, uz obavezan pismeni zahtjev ( prethodno dostavljen fax-om na br. 226-188) i uplatnice na iznos
od 20,00 KM uplaćen na depozitni račun ZIK br. 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, Opština 077, budžetska
organizacija 2601001, koji se vodi kod Unicredit Bank Sarajevo.
Tenderska dokumentacija može se dostaviti i putem pošte na zahtjev ponuđača.
Ugovorni organ zadržava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u čl. 69 ZJN BiH, te ne snosi
nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-1-2-56-3-64/17
PODIJELI: