Nabavka usluga reprezentacije - ugostiteljskih usluga za 2021. godinu

Datum objave: 16.03.2021. 12:52 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

OPĆINA ČITLUK

BROJ PROTOKOLA: 02-11-846-1/21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA REPREZENTACIJE (Ugostiteljskih usluga za 2021.godinu)

USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

 

Trg žrtava Domovinskog rata 1 88260 Čitluk

Broj: 02-11-846/21

Čitluk, 26.02.2021.godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za Javnu nabavu ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Čitluk

Poštovani,

U ime Općine Čitluk pozivamo Vas da na temelju članka 8. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH"broj:39/14) u daljnjem tekstu Zakon i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16) u daljnjem tekstu Pravilnik dostavite ponudu za javnu nabavu ugostiteljskih usluga za potrebe općine Čitluk.

 

1. PODACI O UGOVORNOM TIJELU

Naziv: Općina Čitluk

Adresa:Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk Identifikacijski broj : 4227147160002

Broj bankovnog računa:3381202200199020 koji se vodi kod Uni Credit Bank dd Mostar

Telefon : 036/640-500

Faks: 036/640-537

Web stranica : www.citluk.ba

 

2. PODACI O OSOBI ILI SLUŽBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU

Kontakt osoba : Natali Paradžik

Telefon:036/640-538

Fax: 036/640-528

E-mail : javne.nabave@citluk.ba

 

3. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave je pokrenut Odlukom Načelnika općine Čitluk, broj:02-l 1-846/21 od 25.02.2021.godine u skladu s Proračunom općine Čitluk za 2021.godinu i Planom nabave općine Čitluk za 2021.godinu,pozicije II-1 i II-2/21.

Postupak dodjele ugovora vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj:66/16).

 

4. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: neprioritetne usluge-ugostiteljske usluge /reprezentacija, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Čitluk u 2021.godini, u svemu prema specifikaciji usluga/CJENIKU HRANE I PIĆA pojedinog registriranog ugostiteljskog objekta.

Cjenik hrane i pića mora sadržavati vrste i jedinične cijene hrane i pića, a dobavljači će ispostavljati svoje račune prema Cjeniku i prema stvarno utrošenim količinama hrane i pića za svaku pruženu uslugu.

Račun o izvršenim uslugama ujedno predstavlja ugovor.

Predmetne usluge će moći koristiti Načelnik općine i osobe koje on ovlasti, sa obavezom dostavljanja računa za pojedinu uslugu, kojeg odobrava Načelnik općine.

 

5. ROK PRUŽANJA USLUGA

Ugostiteljske usluge povodom dana OPĆINE ČITLUK-svečani ručak,pružiti će se jednokratno,odnosno jedan dan u mjesecu svibnju 2021.godine,kada se obilježava dan Općine Čitluk,ukoliko zbog pojave korona virusa to bude provodljivo. Usluge reprezentacije za poslovne partnere Općine Čitluk iz ovog poziva će se pružati sukcesivno, tijekom 2021 .godine.

Mjesto pružanja ugostiteljskih usluga povodom dana Općine Čitluk biti će jedan od registriranih ugostiteljskih objekata u Čitluku koji raspolaže sa dvoranom kapaciteta do 400 sjedećih mjesta, kao i restoranom kapaciteta do 400 gostiju,a kriterij izbora je" najniža cijena" u skladu sa člankom 64.Zakona o javnim nabavama.

Mjesto pružanja usluga reprezentacije za poslovne partnere Općine Čitluk mogu biti svi registrirani ugostiteljski objekti na području Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine, uz prethodnu suglasnost Načelnika općine Čitluk.

 

6. VRSTA POSTUPKA I NAZIV IZ JRJN

Kod predmetnih usluga koristi se postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama.

Naziv iz jedinstvenog rječnika javnih nabava : 55310000-6 - Usluge posluživanja u restoranima.

 

7. PROCJENA VRIJEDNOSTI

Procjena vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi iznosi ukupno 30.000,OOKM bez uključenog PDV-a, a odnosi se na ugostiteljske usluge povodom dana Općine Čitluk: 10.000,OOKM i na usluge reprezentacije za poslovne partnere:20.000,00KM. Iznosi su planirani u Proračunu Općine Čitluk ekonomski kod 613914 za 2021.godinu i u Planu nabave za 2021.godinu na poziciji II-1 i II-2/21.

 

8. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

Ponudom se smatra Cjenik ugostiteljskih usluga/reprezentacije iz kojeg se vidi cijena i PDV i utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama Ugovornog tijela.

 

9. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI

Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i da ima registriran objekt - restoran za pružanje ugostiteljskih usluga(hrana i piće) na području Čitluka,kapaciteta prema točki 5.ovog Poziva,za usluge povodom dana Općine Čitluk,odnosno da ima registriran objekt-restoran na području Bosne i Hercegovine ili izvan Bosne i Hercegovine, za usluge reprezentacije za poslovne partnere,što dokazuje svojim, kod nadležnog tijela ovjerenim Cjenikom hrane i pića, kojeg je dužan dati na uvid prilikom pružanja usluge.

 

10. RAZDOBLJE VAŽENJA PONUDE

-za ugostiteljske usluge za dan Općine Čitluk do 31.05.2021.godine; -za usluge reprezentacije za poslovne partnere: do 31.12.2021.godine.

 

11. SADRŽAJ I NAČIN DAVANJA PONUDE

11.1. Ponuda za ugostiteljske usluge povodom dana Općine Čitluk

Ponuda za ugostiteljske usluge povodom dana Općine Čitluk se priprema na originalnim obrascima koji se preuzimaju od ugovornog tijela,na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda mara sadržavati minimalno slijedeću dokumentaciju:

-popunjen,potpisan i ovjeren Obrazac za ponudu-Prilog 1;

-popunjen,potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu ponude-Prilog 2;

-Nacrt ugovora,potpisan i ovjeren od ponuditelja-Prilog 3;

-preslika rješenja za obavljanje djelatnosti,odnosno izvoda iz registra;

-preslika ID broja.

11.2. Ponude za usluge reprezentacije za poslovne partnere Općine Čitluk

Ponuda za usluge reprezentacije za poslovne partnere Općine Čitluk tijekom 2021. godine predstavlja CJENIK -RAČUN UGOSTITELJSKIH USLUGA (HRANE I PICA),usuglašen i ovjeren. Cjenik-Račun mora sadržavati: naziv, adresu i ID broj dobavljača, opis usluge, odnosno vrstu hrane i pića koje se nudi, kao i jedinične cijene za sve vrste hrane i pića koje su predmetom usluge. 

 

12. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da po ovom Pozivu dostave ponude na slijedeći način:

1. za ugostiteljske usluge iz točke 11.1 .povodom dana Općine Čitluk, ponuda se dostavlja najkasnije do 22.03.2021.godine do 14,00 sati.

Ponude se dostavljaju izravno na protokol Općine Čitluk ili poštom na slijedeću adresu: OPĆINA ČITLUK,Trg žrtava Domovinskog rata l,88260 Čitluk Ponuda za ugostiteljske usluge-"NE OTVARAJ".

2. Za usluge reprezentacije iz točke 11.2. za poslovne partnere Općine Čitluk svoje ponude CIJENIK-RACUN ponuditelji nude izravno ovlaštenoj osobi prilikom korištenja predmetnih usluga, sukcesivno, najkasnije do 31.12.2021.godine do 24,00 sati.

 

13. ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ugostiteljske usluge povodom Dana OPĆINE ČITLUK pružaju se jednokratno,prema ugovoru koji će se zaključiti sa odabranim ponuditeljem,najkasnije do dana Općine Čitluk.

Usluge reprezentacije za poslovne partnere pružat će se sukcesivno, prema potrebi Ugovornog tijela,prema računima odabranih ponuditelja, tijekom 2021 .godine. Račun za izvršenu pojedinu uslugu smatrat će se ugovorom.

 

Ovaj Poziv će se objaviti na web stranici općine Čitluk-www.citluk.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
poziv.pdf
PODIJELI: