Nabavka usluga revizije idejnih i glavnih projekta: sanacija slijeganja trupa cesta M14, dionica: Bihać-Grmuša-Mali Radić, dionica:Čavkići-Spahići, sanacija škarpi i nestabilnih kosina, cesta M16_006 dionica:Crna Rijeka-Jajce, više lokacije, sanacija škarpi i kosina iznad nivelete, cesta M14_002, dionica: Srbljani-Bosanska Krupa, sanacija asfaltnog kolovoza sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka (ispod nivelete), cesta M14_002 dionica: Srbljani-Bosanska Krupa

Datum objave: 02.08.2017. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-7-2-105-3-83/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Miralem Čebo, dipl.ing.građ. tel: 033/ 563 480, e-mail:
cmiralem@jpcfbih.ba, faks: 250-400
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Revizija idejnih i glavnih projekta: 1. Sanacija slijeganja trupa cesta M14, dionica: Bihać-Grmuša-Mali Radić, dionica:Čavkići-
Spahići, 2. Sanacija škarpi i nestabilnih kosina, cesta M16_006 dionica:Crna Rijeka-Jajce, više lokacije 3. Sanacija škarpi i
kosina iznad nivelete, cesta M14_002, dionica: Srbljani-Bosanska Krupa 4. Sanacija asfaltnog kolovoza sa uređenjem i
zaštitom škarpi zasjeka (ispod nivelete), cesta M14_002 dionica: Srbljani-Bosanska Krupa,


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Revizija tehničke dokumentacije idejnih i glavnih projekta:
1. Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M14, dionica:Bihać- Grmuša(Prnjosor)-Mali Radić, dionica:Čavkići-Spahići
, od P45 do P50, od km 0+870 do km 0+959,51
2. Sanacija škarpi i nestabilnih kosina, cesta M16_006 dionica:Crna Rijeka-Jajce, km 6+500 do km 10+600, više lokacije
3. Sanacija škarpi i kosina iznad nivelete, cesta M14_002 ,dionica:Srbljani- Bosanska Krupa na najugroženijim mjestima
4. Sanacija asfaltnog kolovoza sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka( ispod nivelete), cesta M14_002
dionica:Srbljani-Bosanska Krupa, cca 8 km

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10256,41

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1. Cesta M14, dionica:Bihać- Grmuša(Prnjosor)-Mali Radić, dionica:Čavkići-Spahići, od km 0+870
do km 0+959,51
2. Cesta M16_006 dionica:Crna Rijeka-Jajce, km 6+500 do km 10+600,
3. Cesta M14_002, dionica: Srbljani- Bosanska Krupa, od km 0+000 do km20+000
4. Cesta M14_002, dionica: Srbljani- Bosanska Krupa, cca 8km

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa rokovima datim u Obimu usluga, računajući od datuma potpisa ugovora;

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto JP Ceste FBiH , Sarajevo , Terezije 54

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem portala "e nabavke"

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-7-2-105-3-83/17
PODIJELI: