Nabavka usluga sječa i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarija Travnik, Busovača i Donji Vakuf

Datum objave: 25.07.2017. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Broj:  01-5368/17                                          

Datum: 24.07.2017. god.

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 104/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

                                                 

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

Za _______________________________

 

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:   sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva.

Oznaka i naziv iz JRJN: 77211100-3  -  Usluge eksploatacije drva

Referentni broj iz Plana nabavki: 1 (usluge)  

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:             

 

Broj

lota

 

Opis radova

Obim radova

1

Šumarija Travnik, G.J.“Jasenica Bila“ odjel 54

Sječa i izvoz drvnih sortimenata,

Sanacija traktorskih puteva

Sanitarna sječa, G.J.“Jasenica Bila“

 

1.750 m3

5.150 m

1.000 m3

2

Šumarija Busovača, G.J.“Busovača“ odjel 158

Izvoz drvnih sortimenata,

Sanacija traktorskih puteva

 

737 m3

100 m

3

Šumarija Donji Vakuf, G.J.“Šedinac“ odjel 8

Sječa i izvoz drvnih sortimenata,

Sanacija traktorskih puteva

 

11.544 m3

6.811 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Rok za izvršenje usluga je 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Napomena: Početak vršenja usluga, kao i dinamiku vršenja usluga u odjelu određuje upravnik šumarije u okviru 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

1.4 Mjesto izvršenja usluga su šumarije: Travnik, Busovača i Donji Vakuf.

 

1.5 Rok plaćanja: plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.

 

1.6 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

 

1.7 Ponuđačima je dozvolje no podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio  ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati   podugovaraču.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa  trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj  ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o  elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će  obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje  razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s  podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je  dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

 

1.8 Rok važenja ponude je 60 dana. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja  ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,  ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za dostavljanje ponude i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 6   mjeseci  (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. Rješenje izdato od Ministarstva o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu  (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog  organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH (ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o  odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti orginal ili ovjerene kopije dokumenta ne starije od  3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz   Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona)

5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga sječe i izvoza  – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 07.08.2017. godine do 1100 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 07.08.2017. godine u 1115 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. 770. Slavne brdske brigade bb. Donji Vakuf.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 07.08.2017. godine i to na slijedeći način:

u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte.

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 07.08.2017.godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila  javne.nabavke@sumesb.com.ba

Kontakt osoba je Lejla Mujić-Hodžić koju možete dobiti putem tel. 030/270-735.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

 U ime ugovornog organa

Vildan Hajić, dipl.ing.maš.

 

Preuzmite DOC

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: