Nabavka usluga sječe i izrade šds, lifranja tehničke oblovine, iznosa prostornog drveta, primicanja i privlačenja šds, izgradnja novih i popravke postojećih traktorskih vlaka, izgradnje premosnica i rada na međustovarištu u odjelima: odjel 1. PJ Donja Velika Usora i odjel 61. PJ Tešanjka, odjeli 15, 28/1. 68/1. i 68/2 PJ Donja Velika Usora, odjel 69. PJ Donja Velika Usora, odjel 69. PJ Donja Velika Usora...

Datum objave: 03.01.2020. 15:23 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Poziv za usluge u šumarastvu broj: 11.20/0905-595-2/19 od 30.12.2019.godine ŠG 'Borja'

 

30. Dec 20

Poziv za usluge u šumarastvu broj: 11.20/0905-595-2/19 od 30.12.2019.godine ŠG 'Borja'

 

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA a.d. SOKOLAC

 

Broj: 11.20/0905-595-2/19

Dana: 30.12.2019. god.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II. DIO B, ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dostavljanje ponuda za učešće, pozivate se da dostavite ponude za učešće u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH" broj 66/16 od 06.09.2016. godine), za pružanje usluga sječe i izrade šds, lifranja tehničke oblovine, iznosa prostornog drveta, primicanja i privlačenja šds, izgradnja novih i popravke postojećih traktorskih vlaka, izgradnje premosnica i rada na međustovarištu u odjelima:

 

LOT 1 - odjel 1. PJ „Donja Velika Usora" i odjel 61. PJ „Tešanjka";

LOT 2 - odjeli 15.; 28/1.; 68/1. i 68/2 PJ „Donja Velika Usora";

LOT 3 - odjel 69. PJ „Donja Velika Usora";

LOT 4 - odjel 236. PJ „Donja Velika Usora";

LOT 5 - odjeli 84.; 85.; 86.; 87.; 91. i 94/2 PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 6 - odjeli 90. i 93. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 7 - odjeli 102.; 109/1. i 109/2. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 8 - odjeli 143.; 178.; 187. i 188. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 9 - odjeli 173. i 177. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 10 - odjeli 14.; 15.; 16.; 23. i 24. PJ „Mala Usora";

LOT 11 - odjeli 37/1. i 37/2. PJ „Mala Usora";

LOT 12 - odjeli 80. i 81. PJ „Mala Usora";

LOT 13 - odjeli 83.; 84.; 85. i 86. PJ „Velika Ukrina";

LOT 14 - odjeli 37.; 42.; 43. i 44. PJ „Mala Ukrina";

LOT 15 - odjeli 137.; 138. i 139. PJ „Mala Ukrina", ŠG „Borja", Teslić, u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2020. godinu.

 

1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

 

Naziv ugovornog organa: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Borja", Teslić.

Adresa: Svetog Save 93, Teslić

Identifikacioni broj (JIB): 4400632340004

Telefon: 053/430-067 Faks: 053/430-273

E-mail: borja@sumers.org

Web stranica: www.sumers.org

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Stojan Božić, dipl.inž.šum. E-mail adresa: borja@sumers.org 

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (zahtjev za pojašnjenje i druge informacije), mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz tačke 1, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

 

U slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesto ili lokaciju gdje će se pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesta ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesta ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana u isto vrijeme.

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u Javnom pozivu. Izuzetno se komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2. PREDMET NABAVKE

 

Predmet nabavke su usluge sječe i izrade šds, lifranja tehničke oblovine, iznosa prostornog drveta, primicanja i privlačenja šds te usluge izgradnja novih i popravke postojećih traktorskih vlaka, izgradnje premosnica i rada na međustovarištu u odjelima:

LOT 1 - odjel 1. PJ „Donja Velika Usora" i odjel 61. PJ „Tešanjka"; LOT 2 - odjeli 15.; 28/1.; 68/1. i 68/2 PJ „Donja Velika Usora"; LOT 3 - odjel 69. PJ „Donja Velika Usora"; LOT 4 - odjel 236. PJ „Donja Velika Usora";

LOT 5 - odjeli 84.; 85.; 86.; 87.; 91. i 94/2 PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 6 - odjeli 90. i 93. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 7 - odjeli 102.; 109/1. i 109/2. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 8 - odjeli 143.; 178.; 187. i 188. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 9 - odjeli 173. i 177. PJ „Gornja Velika Usora";

LOT 10 - odjeli 14.; 15.; 16.; 23. i 24. PJ „Mala Usora";

LOT 11 - odjeli 37/1. i 37/2. PJ „Mala Usora";

LOT 12 - odjeli 80. i 81. PJ „Mala Usora";

LOT 13 - odjeli 83.; 84.; 85. i 86. PJ „Velika Ukrina";

LOT 14 - odjeli 37.; 42.; 43. i 44. PJ „Mala Ukrina";

LOT 15 - odjeli 137.; 138. i 139. PJ „Mala Ukrina" , ŠG „Borja", Teslić, u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2020. godinu.

 

Nabavka je odobrena odlukom Nadzornog odbora JP o pokretanju postupka javne nabavke prije usvajanja Plana javne nabavke za 2020.godinu, broj: NO-95/19 od 19.11.2019.godine i Udlukom Uprave preduzeća JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-1004/19 od 30.12.2019. godine.

 

2.1. Vrsta ugovora: usluge u šumarstvu 77200000-2 (JRJN).

 

2.1.1. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge u šumarstvu ukupno iznosi 1.837.808,72 KM, i to:

2.2.      Rok za izvođenje usluga:

Početak pružanja usluga-5 dana od naloga ŠG nakon potpisivanja Ugovora. Rok završetka usluga za sve usluge je 31.12.2020. godine.

Rok za završetak usluga određuje ugovorni organ, navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponuđača je da prihvati isti.

 

2.3.      Mjesto izvršenja usluge je područje ŠG „Borja", Teslić.

 

2.4.      Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.

U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

 

2.5.      Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje u više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti postupak javne nabavke, biće odbačene sve njegove ponude za taj postupak javne nabavke.

 

2.6.      Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

 

2.7.      Plaćanje predmetnih usluga će se vršiti u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture. A to znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u dalje razmatranje, tj. da bi se poredila sa ostalima prema kriterijumu najniže cijene.

 

NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvršiti plačanje za izvršene usluge u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi i to samo kada šds. budu na kamionskom putu, odnosno kad je završena sječa i privlačenje, a sve u skladu sa Zaključkom Uprave JP broj: 01-2639/16 od 27.04.2016. godine.

 

3.MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENjA PONUDA

 

3.1.      Rok za podnošenje ponuda ističe dana 17.01.2020. godine u 8.00 časova, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 9.00 časova. Sve ponude koje budu dostavljene nakon isteka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene. Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

 

3.2.      Ponude se podnose na slijedeću adresu: ŠG „Borja", Svetog Save 93, 74 270 Teslić. Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u pozivu za dostavljanje ponuda i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

3.3.      Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-           naziv i adresa ugovornog organa,

-           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-           evidencijski broj nabavke (broj Javnog poziva),

-           naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,

-           naznaka „ne otvaraj".

3.4. Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

 

4. SADRŽAJ PONUDE

 

4.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente (član 58. Zakona):

 

a)         Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 2.;

b)         Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 3.;

c) Rješenje o registraciji ili Opštinsko rješenje kod UD, sZr, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

d)         Izjava o tehničkoj opremljenosti (popisna lista osnovnih sredstava - dokaz o pristupu osnovnim sredstvima - mot. pile, traktori,... - dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmljivanju, ugovor o zajedničkom nastupu i tome slično);.

e)         Potvrda o uredno izvršenim ugovorima (Referens lista za period ne duži od tri godine) mora sadržavati sljedeće podatke:

 

-           naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

-           predmet ugovora,

-           vrijednost ugovora,

-           vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,

-           navode o uredno izvršenim ugovorima;

 

f) Garancija za ozbiljnost ponude- 1,5 % od procjenjene vrijednosti usluga

(obavezno se dostavlja samo ukoliko je ukupna vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM)

g) Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, (original ili sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) - kao dokaz kvalifikacione strukture i sposobnosti za izvođenje usluga i radova u šumarstvu.

h) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. stav

(1)        tačka od a) do d) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4; i) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d), e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5;

j) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav

(2)        ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca); k) Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu

-           LICENCA, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede ili drugog nadležnog Ministarstva (bitan je datum važenja licence i datum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseia). a rok za dostavljanje. je do potpisivanja Ugovora;

l) Sastavni dio ponude je Obrazac povjerljivih informacija ( ANEKS 8) lj) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (ANEKS 2. strana 8 od 8);

m) Nacrt ugovora - (ANEKS 9). NAPOMENA:

Ukoliko se dostavlja referens lista od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, priznaće se samo potvrda izdata u generalnoj direkciji ugovornog organa, a ne Potvrda koja je izdata u nekom od organizacionih dijelova.

Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

 

4.2. PONUĐAČ koji je izabran kao najpovoljniji u roku od 5 dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dužan je da dostavi:

 

4.2.1.    Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

 

4.2.2.    Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

 

4.2.3.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

 

4.2.4.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

5.         GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE

 

Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija (original) - forma garancije za ozbiljnost ponude data u aneksu 7,

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

U slučaju dostavljanja ponuda za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga koji se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtjeva ukoliko je UKUPNA vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM.

 

6.         GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE UGOVORA

 

6.1.      Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

 

6.2.      Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija,

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

 

6.3.      Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

- naručilac će za svaki dan zakašnjenja sa početkom izvršenja radova/usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih radova/usluga, Izvođaču radova/usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih radova/usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

 

6.4. Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: po izvršenom tehničkom prijemu radova od strane komisije za tehnički prijem.

 

7.         KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

 

7.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za odjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

 

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

8.         PERIOD VAŽENjA PONUDE

 

Ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA JEMSTVENIKOM, A SVE STRANICE PONUDE NUMERISANE, OSIM GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE.

 

9.         NEPRIRODNO NISKE PONUDE

 

9.1.      Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

9.2.      Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

•          ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

•          ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprječava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

9.3. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu/izvesti radove no toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

 

10.       ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

 

10.1.     Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

10.2.     Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a)         kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b)         ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebnoje ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

11.       ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: