Nabavka usluga sječe i izrade šds, transport šds od panja do stovarišta na škp u odjelima 196/1 i 163 PJ Cvrcka i usluge sječe i izrade šds, transport šds od panja do stovarišta na škp, te usluga izgradnje traktorskih puteva u odjelu 82 PJ Čemernica

Datum objave: 12.03.2021. 11:56 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

  ŠUMSKO GAZDINSTVO ,,ČEMERNICA", KNEŽEVO,

JIB: 4400632340004

Adresa: Dujka Komljenovića bb,

Tel/faks: 051/591-195, 051/591-300,

E-mail: cemernica@sumers.org

 

Broj: 11.08/0916-424/21

Dana: 11.03.2021. godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B, ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dostavljanje ponuda za učešće, pozivate se da dostavite ponude za učešće u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH" broj 66/16 od 6.9.2016. godine), za pružanje usluga Sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp. u odjelima 196/1, i 163. PJ „Cvrcka" - Lot 1, usluge sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp, te usluge izgradnje traktorskih puteva u odjelu 82. PJ „Čemernica" - Lot 2. u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Čemernica" Kneževo a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2021. godinu.

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Čemernica", Kneževo.

Adresa: Dujka Komljenovića bb, 78230 Kneževo. Identifikacioni broj (JIB): 4400632340004

Registarski broj obveznika poreza na dodatnu vrijednost: 400632340411

Telefon: 051/591-195 Faks: 051/591-300

E-mail: cemernica@sumers.org Web stranica: www.sumers.org

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Ćetković Novo, dipl.inž.šum., telefon 051/591-195, E-mail: cemernica@sumers.org

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, odnosno postupak javne nabavke i druge informacije), mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz tačke 1. u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

U slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesto ili lokaciju gdje će se pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno

najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesta ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesta ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana u isto vrijeme.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u Javnom pozivu. Izuzetno se komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2.SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLjUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

2.1. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati u ovom postupku javne nabavke.

 

3.PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1.Nabavka je odobrena Odlukom Uprave preduzeća JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-804-1/21 BL od 10.03.2021. godine.

3.2.Vrsta ugovora: usluge u šumarstvu 77200000-2 (JRJN).

3.3.Nabavka je podijeljena na LOT-ove.

3.4.Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge u šumarstvu ukupno iznosi 90.150,07 KM i to:

Lot 1. 63.408,83 KM, Lot 2. 26.741,24 KM.

 

4.PREUZIMANjE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Ugovorni organ priprema Javni poziv koji mora biti objavljen na web stranici ugovornog organa najmanje 14 dana, te isti uputiti najmanje na tri adrese. Preuzimanje Javnog poziva (TD) je moguće sa web sajta ugovornog organa. Za ovako preuzet Javni poziv (TD) ugovorni organ ne može zahtijevati naknadu.

 

5.PREUZIMANjE               IZMJENEI /ILI DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE/

Ukoliko ugovorni organ objavi izmjenu i/ili dopunu Javnog poziva (tenderske dokumentacije), ponuđači kojima je poslata tenderska dokumentacija će biti obavješteni o objavi izmjene i/ili dopuni tenderske dokumentacije, kao i ponuđači koji su preuzeli istu sa web sajta ugovornog organa i zatraže pojašnjenje. Izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije se preuzima na način opisan u dijelu „Preuzimanje tenderske dokumentacije".

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, zainteresovani kandidati/ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa najkasnije deset (10) dana prije isteka roka

za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda. Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi svim kandidatima/ponuđačima za koje ima saznanja da su preuzeli tendersku dokumentaciju u roku tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

 

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6.1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

6.1.1. Predmet nabavki su pružanje usluga sječe i izrade šds, transport od panja do stovarišta na škp. u odjelima 196/1, i 163. PJ „Cvrcka" - Lot 1, usluge sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp. te usluge izgradnje traktorskih puteva u odjelu 82. PJ „Čemernica" - Lot 2. u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Čemernica" Kneževo a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2021. godinu.

LOT 1.- Usluge sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp. u:


             

 

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV) iznosi: 46.210,93 KM.

Rok završetka radova za odjel 163. je 31 radni dan od dana uvođenja u posao.

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV) za Lot 1 iznosi: 63.408,83 KM

Lot 2. Usluge sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp, te usluge izgradnje traktorskih puteva u

Odjel 82. PJ „Čemernica"

 

 

 

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV) za Lot 2. iznosi: 26.741,24 KM.

Rok završetka radova za odjel 82. je 18 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Napomena:

Ponuđena vrijednost ne smije biti veća od procjenjene, u protivnom će se takva ponuda smatrati neprihvatljivom i neće biti uzeta u razmatranje.

6.1.2.Rok za izvođenje usluga:

Početak pružanja usluga-3 dana od naloga ŠG nakon potpisivanja Ugovora. Rok završetka usluga za sve usluge je dat po lotovima.

Rok za završetak usluga određuje ugovorni organ, navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponuđača je da prihvati isti.

6.1.3.Mjesto izvršenja usluge je područje ŠG „Čemernica" Kneževo.

6.1.4.Ponuđačima je dozvoljeno da dostave ponudu za jedan LOT, za više LOT-ova ili za sve LOT-ove. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.

U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

6.1.5.Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje u više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti postupak javne nabavke, biće odbačene sve njegove ponude za taj postupak javne nabavke.

6.1.6.Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

6.1.7.Plaćanje predmetnih usluga će se vršiti u roku 15 dana od dana ispostavljanja fakture. A to znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u dalje razmatranje, tj. da bi se poredila sa ostalima prema kriterijumu najniže cijene.

 

NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvršiti plačanje za izvršene usluge u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi i to samo kada šds. budu na kamionskom putu, odnosno kad je završena sječa i privlačenje, a sve u skladu sa Zaključkom Uprave JP broj: 01-2639/16 od 27.04.2016. godine.

 

7.MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENjA PONUDA

7.1.Rok za podnošenje ponuda ističe dana 25.03.2021. godine u 8.00 časova, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 9.00 časova. Sve ponude koje budu dostavljene nakon isteka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene. Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

7.2.Ponude se podnose na slijedeću adresu: ŠG „Čemernica'', Dujka Komljenovića bb, 78 230 Kneževo.

Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u pozivu za dostavljanje ponuda i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

7.3.Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-naziv i adresa ugovornog organa,

-naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-evidencijski broj nabavke (broj Javnog poziva),

-naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,

-naznaka „ne otvaraj".

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača na koverti mora biti naznačeno GRUPA PONUĐAČA.

7.4.Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

7.5.Ponude moraju važiti 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

7.6.Alternativan ponuda nije dozvoljena.

 

8.PROVJERA KVALIFIKACIJE PONUĐAČA

8.1. Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

a)Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) ZJN BiH;

b)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN BiH;

c) Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača u skladu sa članom 50. ZJN BiH.

Ponuđač je dužan u sastavu punude dostaviti originale IZJAVA, ovjerene od strane nadležne institucije, da ispunjavaju uslove iz Člana 45. i 52. ZJN BiH, a Izjava iz člana 50. ZJN BiH original, potpisana i ovjerena od strane ponuđača.

8.2. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove navedene u tačci 8.1. poziva za dostavljanje ponuda i to:

a) Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) ZJN BiH - Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. ZJN BiH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4, te ovjerena od strane nadležnog organa sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca, a dokazi za vjerodostojnost date izjave su:

1)Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

2)Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

3)Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko- invalidsko i zdravstveno osiguranje;

4)Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

b) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN BiH, ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa, kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke (dokaz za vjerodostojnost je Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. koje mora da sadrži djelatnosti subjekta upisa /sječa drveta - šifra 02.20 i pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu - šifra 02.40/ za privredne subjekte iz BiH) - original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca;

c) Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača u skladu sa članom 50. ZJN BiH , a dokazi za vjerodostojnost su:

1)Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d), e) i g) ZJN BiH,

potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5,

2)Popisna lista osnovnih sredstava u skladu sa materijalnim propisima, odnosno Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu, objavljen u „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65/19 od 5.8.2019. godine i to članom 4. stav (3) i stav (4), a ako ponuđač u ponudi to naznači, dokaz može biti i ugovor da ponuđač raspolaže kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu odnosa koji s njima ima. U tom slučaju, mora dokazati ugovornom organu da će na raspolaganju imati potrebne resurse (dokaz o pristupu osnovnim sredstvima, dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmljivanju, ugovor o zajedničkom nastupu i tome slično).

3)Spisak o uredno izvršenim ugovorima - minimalno jedan izvršen ugovor vrijednosti iste ili manje od procijenjene vrijednosti pojedinog lota ili više izvršenih ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota (Referens lista izdata od strane JPŠ „Šume RS" ili nekog drugog ugovornog organa u zemlji ili okruženju za kojeg je ponuđač izvodio poslove iste ili slične prirode, ne više od tri godine unazad). Referens lista, original ili ovjerena kopija, ako je izdata na nivou JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac priznaje se Potvrda izdata samo iz Direkcije preduzeća, a ne iz organizacionih dijelova, original ili ovjerena kopija. Privredni subjekti koji samostalno ne ispunjavaju navedeni uslov mogu u postupku nabavke nastupiti kao grupa ponuđača, u skladu sa Članom 62. ZJN-a.

Referens lista mora biti u skladu s članom 48 ZJN BiH.

4)Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, (original ili sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) - kao dokaz kvalifikacione strukture i u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslove preferencijalnog tretmana domaćeg, shodno Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara BiH, a koja se odnosi na postupke javnih nabavki u periodu od 1.6.2020. do 1.6.2021. godine. Umanjuju se cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30 %.

Dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa ne starije od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

8.3.U skladu sa članom 52. ZJN BiH, ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i Izjavu ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav (2) ZJN BiH, potpisanu i popečaćenu od strane ponuđača, popunjenu u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca).

8.4.Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu - LICENCA, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede (originali ili ovjerene kopije, bitan je datum važenja licence i datum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseca), a rok za dostavljanje je do potpisivanja Ugovora.

 

9. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLjANjEM PONUDE 9.1. PRIPREMA PONUDE

9.1.1.Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.

9.1.2.Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

9.1.3.Ponuda i svi dokumenti, kao i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

9.1.4.Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti

numerisane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude u formi bezuslovne bankovne garancije, ako se traži) na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati. Vrijednost ponude mora biti izražena u KM.

9.1.5.Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

9.1.6.     Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača na koverti mora biti naznačeno GRUPA PONUĐAČA.

 

10. SADRŽAJ PONUDE

10.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (član 58. Zakona):

a)Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 2.;

b)Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 3.;

c) Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca) ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

d)Popisna lista osnovnih sredstava (Izjava o tehničkoj opremljenosti);

e)Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, (original ili ovjerena kopija sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) - kao dokaz kvalifikacione strukture i u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslove preferencijalnog tretmana domaćeg, shodno Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara BiH, a koja se odnosi na postupke javnih nabavki u periodu od 1.6.2020. do 1.6.2021. godine. Umanjuju se cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30 %.

f) Spisak o uredno izvršenim ugovorima - minimalno jedan izvršen ugovor vrijednosti iste ili manje od procijenjene vrijednosti pojedinog lota ili više izvršenih ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota.

Referens lista za period ne duži od tri godine, mora sadržavati sljedeće podatke:

-naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

-predmet ugovora,

-vrijednost ugovora,

-vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,

-navode o uredno izvršenim ugovorima;

g) Garancija za ozbiljnost ponude - 1,5 % od procjenjene vrijednosti usluga

(obavezno se dostavlja samo ukoliko je ukupna vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM):

-ukoliko se dostavlja kao uplatnica gotovinskog iznosa ili ekvivalent (bankovni transfer) mora biti numerisana kao i ostale stranice ponude i uvezana jemstvenikom,

- ukoliko se dostavlja bezuslovna bankovna garancija (original) ne treba biti numerisana kao stranica, ali mora biti ukoričena (u zatvorenoj najlonskoj foliji), i uvezana jemstvenikom u sastavu ponude;

h) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4;

i) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d), e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5;

j) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav (2) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca); k) Sastavni dio ponude je Obrazac povjerljivih informacija ( ANEKS 8) l) Nacrt ugovora - (ANEKS 9).

lj) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (ANEKS 2.); NAPOMENA:

Ukoliko se dostavlja referens lista od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, priznaće se samo potvrda izdata u generalnoj direkciji ugovornog organa, a ne Potvrda koja je izdata u nekom od organizacionih dijelova.

Ponuđač je dužan uredno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom sve anekse koji su dati u prilogu ovog poziva. Obaveza je ponuđača da koristi isključivo forme obrazaca i aneksa koji su dati u ovom Javnom pozivu. Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

Samo onim kandidatima/ponuđačima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove utvrđene u ovom Javnom pozivu, dopušteno je da nastave postupak javne nabavke.

10.2. PONUĐAČ koji je izabran kao najpovoljniji u roku od 5 radnih dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dužan je da dostavi:

10.2.1.  Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

10.2.2.  Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

10.2.3.  Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko- invalidsko i zdravstveno osiguranje;

10.2.4. Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

11.GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE

Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)bezuslovna bankovna garancija (original) - forma garancije za ozbiljnost ponude data u aneksu 7,

b)uplatnica gotovinskog iznosa ili ekvivalent (bankovni transfer).

U slučaju dostavljanja ponuda za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga koji se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtjeva ukoliko je UKUPNA vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM.

 

12.GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE UGOVORA

12.1.Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

12.2Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)bezuslovna bankovna garancija,

b)gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

12.3.Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

- naručilac će za svaki dan zakašnjenja sa početkom izvršenja usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih usluga, Izvođaču usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

12.4.Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: po izvršenom tehničkom prijemu radova od strane komisije za tehnički prijem.

 

13.PERIOD VAŽENjA PONUDE

Ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA JEMSTVENIKOM, A SVE STRANICE PONUDE NUMERISANE, OSIM GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE.

 

14.KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

14.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za odjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

15.ZAKLjUČENjE UGOVORA I PODUGOVARANjE

15.1.Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 15. dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

15.2.Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

15.3.Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:

-propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. Zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi ugovorni organ ili

-propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili

-u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili

-propusti da dostavi garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili

-propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi ugovorni organ, ili

-odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

15.4.Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđači trebaju u obrascu za dostavljanje ponude navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača o svojoj odluci u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:

-dio radova koje će izvoditi podugovarač,

-podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

16.GRUPA PONUĐAČA

16.1.U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

-grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 8.2. podtačka c) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;

-uslove koji su navedeni pod tačkom 8.2. podtačka a) i b), tačkom 8.3. moraju ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi;

16.2.Grupa ponuđača koja želi učestvovatu u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača, radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

16.3.Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

16.4.Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

 

17. NEPRIRODNO NISKE PONUDE

17.1.Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

17.2.Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

•ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

•ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprječava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

17.3.U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

17.4.Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi. 

 

18.ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

18.1.Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

18.2.Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a)kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b)ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

19.ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak ugovornom organu u pisanoj formi najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja dobrovoljnog eh ante obavještenja o transparentnosti ili u skladu sa drugim zakonom predviđenim rokovima. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi na način koji je određen u članu 101. ZJN BiH, isključivo na adresu organizacionog dijela u kom se provodi postupak javne nabavke, navedenoj u Javnom pozivu.

 

ANEKSI:

Aneks 2. - Obrazac za ponudu Aneks 3. - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4. - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN BiH

Aneks 5. - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 50. ZJN BiH tačke (d,e,g)

Aneks 6. - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. ZJN BiH

Aneks 7. - Forma garancije za ozbiljnost ponude

Aneks 8. - Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 9. - Nacrt ugovora 

 

Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-424/21 од 11.03.2021.године ШГ 'Чемерница'

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: