Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva: Šumarija Kiseljak, G.J. Busovača dio, odjel 79, Šumarija Travnik, G.J. Goleš Radalje odjel 60/1, Šumarija Travnik, G.J.Goleš Radalje odjel 60/2

Datum objave: 09.01.2020. 10:09 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

Broj:  01-059/20                                          

Datum: 08.01.2020. god.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 104/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Za _______________________________

 

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:      sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva.

Oznaka i naziv iz JRJN: 77211100-3  -  Usluge eksploatacije drva                               

Referentni broj iz Plana nabavki: 1 (usluge)  

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

 

Broj

lota

 

Opis

Količina

  Procijenjena

    vrijednost

         KM

1

Šumarija Kiseljak, G.J.“ Busovača dio“, odjel 79

Sječa i izvoz drvnih sortimenata

 

2.861 m3

 

83.913,13

2

Šumarija Travnik, G.J.“Goleš Radalje“ odjel 60/1

Sječa i izvoz drvnih sortimenata,

Sanacija traktorskih puteva i izgradnja međustovarišta

 

238 m3

2.061 m

 

8.706,04

Šumarija Travnik, G.J.“Goleš Radalje“ odjel 60/2

Sječa i izvoz drvnih sortimenata

Sanacija traktorskih puteva

 

289 m3

613 m

 

8.467,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Rok za izvršenje usluga je: do isteka projektne dokumentacije.

Napomena: Početak vršenja usluga, kao i dinamiku vršenja usluga u odjelu određuje upravnik šumarije u okviru perioda od dana potpisivanja ugovora do isteka projektne dokumentacije.

1.4 Mjesto izvršenja usluga je šumarija: Kiseljak i Travnik.

1.5 Rok plaćanja: plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.

1.6 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

1.7 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio  ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati     podugovaraču.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne naznači da li će dio ugovora dati podugovaraču, onda se smatra da  tokom važenja ugovora neće moći doći do angažovanja podugovarača.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa  trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj  ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o  elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će  obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje  razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s  podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je  dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

1.8 Rok važenja ponude je 90 dana. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja  ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,     ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 6  mjeseci, računajući od momenta predaje ponude  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne institucije)

3. Rješenje izdato od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK o ispunjavanju  uslova za izvođenje radova u šumarstvu (original ili kopija ovjerena od strane nadležne  institucije)

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o  odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta ne starije od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz  Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona i to:

a) izvod kaznene evidencije nadležnog suda (Uvjerenje izdato od strane Suda BiH i uvjerenje izdato od strane suda nadležnog prema sjedištu pravnog lica) iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.)

5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnogorgana u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga sječe i izvoza  – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 22.01.2020. godine do 1100 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 22.01.2020. godine u 1115 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. 770. Slavne brdske brigade bb. Donji Vakuf.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 22.01.2020. godine i to na slijedeći način: u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte.

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 22.01.2020. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila  javne.nabavke@sumesbk.ba

Kontakt osoba je Lejla Mujić-Hodžić koju možete dobiti putem tel. 030/270-735.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

 

U ime ugovornog organa

Mr.Sci. Vildan Hajić

 

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva- Šumarija Kiseljak i Šumarija Travnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: