Nabavka usluga sječe, izrade, animalne vuče-pripreme,traktorske vuča, iznosa i slaganja cijepanog drveta ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, Odjel 52

Datum objave: 02.08.2017. 12:53 / Izvor: Akta.ba, 28.07.2017.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  ŠU "Trnvo", ŠGP "Trnovsko" GJ "Gornja Rakitnica", Odjel 52 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.446 m3

 

Broj: 0103-1916-5/17

Datum:28.07.2017. godine

 

ŠU „Trnovo", ŠGP „Trnovsko", GJ „Gornja Rakitnica", Odjel 52 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.446 m3

Anex II dio B (ZJN)

Telefon: +387 (0)33 219-173,

Faks: +387 (0)33 219-172

Kontakt osoba- Proha Adnan, dipi.ing.šum.

E-mail: info@sarajevo-sume.ba

 

OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume" doo Sarajevo, pokrenut je postupak javne nabavke :

- ŠU „Trnovo", ŠGP „Trnovsko", GJ „Gornja Rakitnica", Odjel 52 (sječa, izrada, animaina vuča-priprema.traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.446 m3 na osnovu odluke broj: 0103-1916-2/17 od 25.07.2017. godine. Radi se o postupku za dodjelu ugovora za nabavku usluga na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama. Postupak dodjele ugovora vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16 od 06.09.2016. godine)

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi: 46.930.72 KM bez PDV-a,

 

PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke :

- ŠU „Trnovo", ŠGP „Trnovsko", GJ „Gornja Rakitnica", Odjei 52 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema,traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.446 m3

Usluge če se vršiti odmah po pozivu ugovornog organa.

Vrsta postupka: postupak nabavke usluga iz Aneksa il dio B Oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javnih nabavki:JRJN: 77211400-6 usluge sječe drveća

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Ugovor za nabavku usluga zaključuje se na određen period u trajanju od dana zaključivanja ugovora do 30.06.2018 godine.

U slučaju kašnjenja u vršenju usluga, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1 % naručiocu usluga (vrijednosti ugovorenih usluga) za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da uskupan iznost ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti usluga koje su predmet nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 dana od dana primanja zahtjeva za plaćanje od strane KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

Lična sposobnost

Uslovi koje ponuđač mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a)  u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)   je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)  je ispunio obaveze u vezi sa piaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogfedu lične sposobnosti

U svrhu dokazivanja uslova od a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu, kod nadležnog organa (notar ili organ uprave nadležan za ovjeru potpisa), izjavu koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije i nalazi u prilogu tenderske dokumentacije ANEKS 3. Izjava ne smije biti starija od 15 dana računajući od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke biti će dužan na poziv Ugovornog organa dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djeiatnosti;

c)  uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)  uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Ponuđač je dužan dostaviti navedena uvjerenja u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvafifikovan u ovom postupku javne nabavke.

 

Uvjerenja koja je ponuđač dužan dostaviti ne smiju biti starija od tri mjeseca računajući od dana dostave ponude, odnosno dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 3 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe posebno.

 

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postoječim propisima u Bosni i Hercegovini).

 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrovani, ili dostaviti potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:

a)  Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač nedvosmisieno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registriran za obavljanje predmetne djelatnosti - izvođenje radova u šumarstvu (sječa i izrada,lifranje animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta);

b)  Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj);

c)   Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, a ukoliko ponuđač nije u sistemu PDV onda ovjerena izjava ponuđača da nije u sistemu PDV-a.

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu u običnoj kopiji. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponudača

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni siijedeće minimalne uslove:

a) da transakcijski račun ponuđača nije bio u blokadi u periodu protekla tri mjeseca.

Dokazi za ispunjavanje usiova ekonomske i finansijske sposobnosti ponudača

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata:

a) Potvrda poslovne banke ponuđača da njegov transakcijski račun nije bio u blokadi u periodu protekla tri mjeseca računajući od datuma izdavanja potvrde. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

Ponuđači navedenu potvrdu poslovne banke da njegov transakcijski račun nije bio u blokadi u periodu protekla tri mjeseca računajući od datuma izdavanja potvrde dostavljaju u ponudi kao obične kopije Dostavljena izjava ne može biti starija od 15 dana računajući od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke te mora biti popunjena, potpisana i ovjerena.

 

Tehnička i profesionalna sposobnost

Uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i 50. Zakona, dobavljači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

a)  Tehničku ispravnost sredstava rada u šumarstvu, traktori i motorne pile;

b) Da ima na raspolaganju sredstva rada za izvršenje navedenih usluga tj. moraju imati na raspolaganju:

 

Minimalno 1 (jedan) šumski traktor, minimalno 1 (jedan) par animala, minimalno 3 (tri) motorne pile, minimalno 3 (tri) animala (samarice) za iznos prostomog drveta,

Dobavljač navedena sredstva rada mora imati u svom vlasništvu ili zakijučen ugovor o iznajmljivanju ili ugovor o lizingu ili ugovor o poslovnoj saradnji ili neki drugi dokaz o angažovanju traženih sredstava;

c)   Da posjeduje rješenje o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu izdato od strane nadležnog organa u BiH ili bilo koje druge zemlje iz koje ponuđač dolazi.

Dokazi za ispunjavanje uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača

a)  Upotrebna dozvoia sredstava rada za sva navedena sredstva (šumske traktore i motome pile) izdata od strane nadležnog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj državi iz koje ponuđač dolazi. Upotrebnu dozvolu ponuđači dostavljaju kao običnu kopiju

b) izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže dobavljač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta. Izjava mora da sadrži specifikaciju sredstava rada koja su potrebna za izvršenje usluga. Uz navedenu izjavu dobavljač je obavezan da dostavi inventume liste za sredstva koja posjeduje ili kartice osnovnih sredstava ovjerene od strane ponuđača.

c)   Ovjerena kopija Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu, izdatu od strane nadležnog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj državi iz koje ponuđač dolazi.

 

KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

Kriterij za izbor ponude i dodjelu ugovora je „najniža cijena" - dodijelit će ugovor onom ponuđaču koji, nakon provedenog i okončanog postupka pregovaranja, ponudi najnižu cijenu za specificirane potrebne usluge.

 

SADRŽAJ I NAČIN PRIPREME PONUDE

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz ovog poziva. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva.

 

Ponuda mora sadržavati najmanje:

a) Izjava ponuđača - Aneks 1.

b)  Obrazacza cijenu ponude-Aneks 2

c)  Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45 ZJN BIH - Aneks 3.,

d)  Rješenje o upisu u sudski registar iii Izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registriran za obavljanje predmetne djelatnosti - izvođenje radova u šumarstvu (sječa i izrada, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta);

e)  Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj);

f)  Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, a ukoliko ponuđač nije u sistemu PDV onda ovjerena izjava ponuđača da nije u sistemu PDV-a

g) Potvrda poslovne banke ponuđača da njegov transakcijski račun nije bio u blokadi u periodu protekla tri mjeseca računajući od datuma izdavanja potvrde. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude

h)  Upotrebna dozvola sredstava rada za sva navedena sredstva (šumske traktore i motorne piie) izdata od strane nadležnog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj drzavi iz koje ponuđač dolazi. Upotrebnu dozvolu ponuđači dostavljaju kao običnu kopiju

i)  Izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže dobavljač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta. izjava mora da sadrži specifikaciju sredstava rada koja su potrebna za izvršenje usluga. Uz navedenu izjavu dobavljač je obavezan da dostavi inventurne liste za sredstva koja posjeduje ili kartice osnovnih sredstava ovjerene od strane ponuđača - Obrazac izjave u skladu sa članom 50 ZJN BIH- Aneks 5

j) Ovjerena kopija Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu, izdatu od strane nadležnog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj državi iz koje ponuđač dolazi k) Obrazac izjave u skladu sa članom 52 ZJN BIH - Aneks 4 (ovjerena kod nadležnog organa) I) Nacrt Ugovora (popunjen.parafiran.opečaćen od strane ponuđača) Aneks 7

"PONUDA - USLUGE SJEČE, IZRADE, ANIMALNE VUČE, TRAKTORSKE VUČE, IZNOSA I SLAGANJA CIJEPANOG DRVETA, BROJ NABAVKE : 0103-1916/17 NE OTVARATI"

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima iii drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više djelova. Ako je ponuda izrađena od više djelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se djelova ponuda sastoji. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se uvezivanje jemstvenikom {notarskim konopcem) ili knjiški čvrsti uvez sa koricama.

 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ponuđačje dužan dostaviti jednu ponudu u orginalu- orginal ponude. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

 

PERIOD VAŽENJA PONUDE (OPCIJA PONUDE)

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra daje rok važenja ponude onaj koji je naveden u ovom pozivu (zahtijevan od strane ugovornog organa).

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

 

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Usluge će se plaćati odgođeno, 30 dana nakon uredno ispostavljene fakture. Valuta plaćanjaje BAM (Konvertibilna marka)

Od ukupnog iznosa svake fakture Naručilac usluga odbit će 10% novčanog iznosa koji će se isplatiti po konačnom obračunu nakon obavljenog posla u cijelosti, a nakon tehničkog prijema odjela odjela.

 

NAČIN I ODREĐIVANJE CIJENE PONUDE

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena i ukupna vrijednost ponude je nepromjenljiva za vrijeme trajanja ugovora.

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su deftnisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

0BILAZAK MJESTA ILI LOKACIJE (za pružanje usluga ili izvođenje radova)

Ukoliko je za pripremu ponude neophodno izvršiti obilazak mjesta ili lokacije izvršenja usluge zainteresirani ponuđač je dužan pismeno tražiti obilazak mjesta ili lokacije. Sve troškove obilaska snose ponuđači.

 

NACRT UGOVORA

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Ugovorni organ će tražiti garanciju za dobro izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora se dostavlja u obliku bezuslovne bankovne garancije. U aneksima tenderske dokumentacije data je forma garancije za uredno izvršenje ugovora na osnovu koje su ponuđači dužni pripremiti i dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ponuđač može dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora i na obrascu banke, aii ista mora da sadrži podatke koji su navedeni u obrascu iz ove tenderske dokumentacije. Garancija za dobro izvršenje posla dostavlja se u originalu i ne smije ni na koji način biti oštećena.

Validnost garancije: Garancija treba da bude validna na period od dana obostranog potpisivanja Ugovora do 30.06.2018.godine. Garancija za uredno izvršenje ugovora se predaje u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom ponuđaču.

Ukoliko ponuđač ne izvršava ugovorom predviđene obaveze naručilac zadržava pravo na naplatu garancije za dobro izvršenje ugovora u punom iznosu.

 

Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 103/14 od 30.12.2014. godine. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Primjena preferencijalnog tretmana je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA2006.)

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrirana u skiadu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Kao dokaz da ponuđači ispunjavaju usiove u pogledu preferencijalnog tretmana domaćeg potrebno je dostaviti:

Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH ili druge nadležne privredne komore da ponuđač ima sjedište u BiH te da je osnovan u skladu sa zakonom BiH i da je najmanje najmanje 50% radne snage koja će biti angažovana na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Potvrda mora glasiti na konkretan postupak nabavke odnosno na postupak nabavke usluga "Sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta, broj:0103-1916/17" koji se nabavljaju u ovom postupku na osnovu ove tenderske dokumentacije. Lična izjava ponuđača da uživa preferencijalni tretman domaćeg neće se smatrati kao validnan dokaz

 

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponude je:Utorak, 15.08.2017 godine do 09:00 časova. Ponuda se dostavlja na Adresu ugovornog organa, Maršala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo.

 

DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda će provesti Stalna komisija za javne nabavke Ugovornog organa imenovana riješenjem Direktora Preduzeća broj: 0103-64-1/17 od 09.01,2017.godine, dana 15.08.2017 godine u 11:00 časova na adresi ugovornog organa „Maršala Tita broj 7/2, 71000 Sarajevo (Direkcija Preduzeća)

 

OVDJE PREUZMITE POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: