Nabavka usluga sječe, izrade i transporta ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka, sanacija i izgradnja novih vlaka u odjelima: 15, 17, PJ Tišča, 129, 130 PJ Donja Drinjača, 70, 85 PJ Donja Drinjača, 9, 11, 17 PJ Donja Drinjača, 177, 178, 179, 180 PJ Gornja Spreča, 171/2, 172, 173, 174, 176 PJ Gornja Spreča, 23 PJ Donja Drinjača na području ŠG Birač Vlasenica

Datum objave: 18.01.2021. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2021.

Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-160/21 од 18.01.2021.године ШГ 'Бирач'

 

Broj:11.04/0905-160/21 D.J.

Vlasenica: 18.01.2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O

USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B ZJN BIH

 

Poštovani.

U ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Birač" iz Vlasenice pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge na iskorištavanju šuma na području ŠG „Birač" iz Vlasenice za 2021. godinu.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16 od 06.09.2016.).

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU:

Ugovorni organ: JPŠ 'Šume Republike Srpske'' a.d. Sokolac

Adresa:                Romanijska 1, 71 350 Sokolac

IDB: 4400632340004

Telefon: 057/405-300

Faks:     057/405-341 ili 405-342

Web adresa:      www.sumers.org

 

PODACI O KONTAKT OSOBAMA:

Kontakt osoba: Dejan Janjuš, tehnički direktor ŠG „Birač" Vlasenica

Telefon: 056/490-311

Faks:     056/733-948

e-mail:  sgbirac@sumers.org

 

Podatke vezano za postupak javne nabavke ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe kako je navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda. Poziv za dostavljanje ponuda se može preuzeti sa web stranice JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac ili u prostorijama ŠG „Birač" Vlasenica.

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati.

1.Predmet javne nabavke: Nabavka usluga sječe, izrade i transporta ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka, sanacija i izgradnja novih vlaka u odjelima: 15 ;17 , ,PJ „Tišča", 129; 130 PJ „Donja Drinjača", 70; 85 PJ „Donja Drinjača", 9 ; 11 ;17 PJ „Donja Drinjača", 177;178; 179; 180 PJ „Gornja Spreča" , 171/2 ; 172; 173; 174; 176 PJ „Gornja Spreča, 23 PJ „Donja Drinjača" na području ŠG „Birač" Vlasenica, oznaka iz JRJN 77211100-3.

ŠG „ Birač"

1.2. Nabavka je podijeljena na sedam lotova:

1.3. Ukupna vrijednost usluga je 1.042.800,75 KM (bez PDV-a). Pojedinačna vrijedost po svakom lotu navedena je u tački 1.5 Poziva.

1.4. Nabavka je odobrena Odlukom Uprave preduzeća JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-44-1/21, od 13.01.2021. godine.

1.5. Tehnička specifikacija za lotove:

 

NAPOMENA: Rok za završetak usluga određuje ugovorni organ, navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponuđača je da prihvati isti.

1.8. Ugovorni organ će izvršiti plaćanje za izvršene usluge, u vremenu od 30 dana po ispostavljanju fakture, što praktično znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u dalje razmatranje, odnosno da bi se poredila sa ostalim u smislu koja je najniža prema kriterijumu najniže cijene.

NAPOMENA: Plaćanje usluga će se vršiti samo kada šds budu na kamionskom putu, odnosno kada je završena sječa i privlačenje ŠDS, a sve u skladu sa Zaključkom Uprave JP broj: 01-2639/16 od 27.04.2016. godine.

 

2. Provjera kvalifikacija ponuđača, uslovi za učešće i potrebni dokazi:

2.1          Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

a)            ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona;

b)           sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;

c) tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača, u skladu sa članom 50. Zakona.

2.2          Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslov tražen tačkom 2.1 poziva za dostavljanje ponuda, i to:

a) U svrhu dokazivanja lične sposobnosti ponuđač mora dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), u skladu sa formom koja je prilog pozivu kao Aneks 4. Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je najkasnije u roku od 5 dana po prijemu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova definisanih tačkom 2.1 pod 

a). Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude;

b) U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan (Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelni izvod iz sudskog registra) ili da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokaz koji se dostavlja mora biti original ili ovjerena kopija datum ovjere dokumenta kod nadležnog organa ne smije biti starije od tri mjeseca od dana predaje ponude.

c) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50. Zakona, ponuđač je dužan dostaviti:

1)            Referens lista izdata od strane JPŠ „Šume RS" a.d. Sokolac ili neke druge ugovorne strane u zemlji ili okruženju sa kojom je ponuđač zaključio ugovor, a koja se bavi poslovima iste prirode. NAPOMENA: Ukoliko se dostavlja Referens lista iz JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac priznaće se samo Potvrda koja je izdata u Direkciji ugovornog organa, a ne Potvrda koja je izdata u nekom od organizacionih dijelova.

Referens lista mora biti u skladu sa članom 48. ZJN BiH.

2)            Popisna lista osnovnih sredstava, tj. Izjava o tehničkoj opremljenosti u skladu sa materijalnim propisima,

odnosno Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu, koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Službeni glasnik R.Srpske broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), i to Članom 5. Stav (3) i stav (4).

3)            Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave, kao dokaz kvalifikacione strukture u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslov preferencijalnog tretmana domaćeg, shodno Odluci Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, te da ponuđač ispunjava uslove predviđene materijalnim propisima, Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, izdato od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske (Službeni glasnik R.Srpske broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), i to Članom 4. Stav (3) i stav (4).

4)            Ovjerena Izjava iz člana 50. Zakona u skladu sa formom koja je prilog pozivu za dostavljanje ponuda kao Aneks 5.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ovjerene od strane nadležnog organa i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

2.3          U skladu sa članom 52. Zakona, ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 6) - izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar).

NAPOMENA: Izjavu potpisuje i ovjerava samo lice koje je navedeno u Rješenju o upisu u sudski registar. Izjavu iz Člana 52. ZJN BiH ne može potpisati drugo lice čak ni ako ima punomoć.

2.4          Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave u skladu sa članom 45. Stav (2) zakona i to u roku koji je definisan tačkom 2.2 a) ovog poziva:

a)Uvjerenje       od nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika; ( SZR; SP; UD; SUR; SUD )

b)           Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; ( SZR; SP; UD; SUR; SUD    )

v)            Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

g) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

NAPOMENA: Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 2.4. ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od datuma prijema ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od NAJKASNIJE 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Ako su uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama izdata nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, ista moraju sadržavati potvrdu da su poreske obaveze bile uredno plaćene u vrijeme dostavljanja ponude. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 2.2, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 2.2. i 2. 4.

Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude originale IZJAVA, ovjerene od nadležne institucije da ispunjavaju uslove iz Člana 45. i 52. ZJN BiH, Izjavu iz člana 50. ZJN BiH original potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. Sve izjave obavezan je potpisati i ovjeriti pečatom ponuđač, a Izjave po Članu 45. i 52. ZJN BiH obavezno moraju biti ovjerene i od strane nadležne institucije. Ukoliko Izjave iz Člana 45. i 50 ZJN BiH potpisuje ovlašteni predstavnik ponuđača potrebno je da uz ponudu dostavi punomoć original ili ovjerena kopija. Izjavu iz Člana 52. ZJN BiH potpisuje samo lice koje je navedeno u Rješenju o upisu u sudski registar.

2.5 Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente:

1)            Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-1, original, (ukoliko ponudu dostavlja grupa

ponuđača ovaj obrazac mora biti popunjen tako da sadrži osnovne podatke o članovima grupe ponuđača uz obavezno navođenje člana grupe koji je ovlašten za komunikaciju sa ugovornim organom, koji je ovlašten da potpiše ponudu i ugovor o JN);

2)            Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-2, original;

3)            Obrazac povjerljivih informacija, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-3, original; (Ukoliko

ponuđač nema povjerljivih informacija nije obavezan da dostavi aneks-3.)

4)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 45. Stav (1) tačka od a) do d) ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-4,

original;

5)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 50. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-5, original;

6)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 52. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-6 ,original;

7)            Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% od PROCJENjENE vrijednosti po lot-u čija je vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 KM, original (kako je navedeno u tački 7. Poziva);

8)            Licenca, izdata od nadležnog Ministarstva, kao dokaz da ponuđač ispunjava uslove za obavljanje radova u šumarstvu, ovjerena kopija, PONUĐAČI SU OBAVEZNI DA LICENCU DOSTAVE DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA;

9)            Referens lista, original ili ovjerena kopija, ako je izdata na nivou JPŠ „Šume R.Srpske" a.d. Sokolac priznaje se samo Potvrda izdata u Direkciji preduzeća, a ne u nekom od organizacionih dijelova;

10)         Rješenje o upisu u sudski registar (DOO, AD) , ili Uvjerenje od nadležnog opštinskog organa (SZR, STR..) kao dokaz da je ponuđač registrovan kod istog i ispunjava uslove za obavljanje pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu, šifra djelatnosti 02,40- ovjerena kopija;

11)         Popisna lista osnovnih sredstava, tj. Izjava o tehničkoj opremljenosti, u skladu sa uslovima navedenim u tački 2.5.1. ovog Poziva za dostavu ponuda, ovjerena kopija ili original;

12)         Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave kao dokaz za ispunjavanje preferencijalnog tretmana domaćeg i kvalifikacione strukture, u skladu sa uslovima navedenim u tački 2.5.1. ovog Poziva za dostavu ponuda, ovjerena kopija ili original;

13)         Potpisan i pečatom ovjeren Nacrt ugovora, Obrazac dat u aneks-8, original ( nacrt ugovora ne treba popunjavati).

2.5.1 NAPOMENA: PONUĐAČ KOJI BUDE IZABRAN KAO NAJPOVOLjNIJI, A UZ PONUDU NIJE DOSTAVIO LICENCU ILI JE DOSTAVIO LICENCU, TJ. REŠENjE O ISPUNjENOSTI MINIMALNIH USLOVA ZA IZVOĐENjE RADOVA U ŠUMARSTVU OD NEKOG DRUGOG MINISTASTVA DUŽAN JE DA DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA DOSTAVI LICENCU OD MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od dana predaje ponude).

Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu, a koji je donešen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Službeni glasnik R.Srpske broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), propisano je da radove, tj. usluge u šumarstvu mogu vršiti samo izvođači koji ispunjavaju sledeće uslove:

-Za izvođenje radova na iskorištavanju šuma (obim radova do 3.000 m3 na godišnjem nivou) potrebno je da izvođač posjeduje Licencu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te da ima najmanje 3 radnika od kojih jednog dipl.inž.šum ili šum. tehničara, a od sredstava rada potrebno je da ima minimalno 1 traktor ili 1 par (2 kom.) animala za vuču i jednu motornu pilu. Pravilnik definiše da ponuđači sa ovakvom licencom mogu aplicirati za radove u objektima rada u kojima je izvođačkim projektom predviđena količina maksimalno 600 m3.

-Za izvođenje radova na iskorištavanju šuma (obim radova preko 3.000 m3 na godišnjem nivou) potrebno je da izvođač posjeduje Licencu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te da ima najmanje 8 radnika od kojih jednog dipl.inž.šum. i jedanog šum. tehničara, a od sredstava rada potrebno je da ima minimalno 3 traktora ili 3 para (6 kom.) animala za vuču i tri motorne pile.

TAKOĐE NAPOMINjEMO DA AKO JE PONUĐAČ U POSTUPKU PRIBAVLjANjA LICENCE OD STRANE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE ILI DA U MOMENTU DOSTAVLjANjA PONUDE NEMA MINIMALNO STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA SA KVALIFIKACIONOM STRUKTUROM KOJU PROPISUJU MATERIJALNI ZAKONI, MINIMALNO 8, ODNOSNO 3 RADNIKA, UZ OBAVEZNO STALNO ZAPOSLENOG DIPL. INŽ. ŠUMARSTVA I JEDNOG ŠUM. TEHNIČARA, ODNOSNO DIPL.INŽ. ILI ŠUMARSKOG TEHNIČARA DUŽAN JE DA DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA ZAJEDNO SA LICENCOM DOSTAVI I SPISAK TRAŽENIH STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA OD NADLEŽNE PORESKE UPRAVE, ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA I POTREBNA O.S.. AKO SE UZ PONUDU DOSTAVI SPISAK RADNIKA OD PORESKE UPRAVE, A NA ISTOM NIJE NAVEDENA KVALIFIKACIONA STRUKTURA PONUĐAČ JE DO ZAKLjUČIVANjA UGOVORA OBAVEZAN DA DONESE DOKAZ DA IMA ZAPOSLENOG DIPL.INŽ.ŠUMARSTVA I ŠUM. TEHNIČARA, ILI DIPL.INŽ. ŠUM I ŠUM.TEHNIČARA, A SVE KAKO PREDVIĐAJU MATERIJALNI PROPISI.

ZNAČI UGOVORNI ORGAN ZAHTJEVA DA SE LICENCA OD MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE DOSTAVI DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA, KAO USLOV ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA, A NE KAO USLOV ZA KVALIFIKACIJU!

PONUĐAČ JE DUŽAN UREDNO POPUNITI, POTPISATI I OVJERITI PEČATOM SVE ANEKSE KOJI SU DATI U PRILOGU OVOG POZIVA, TAKOĐE OBAVEZA PONUĐAČA JE DA SE KORISTITE SAMO FORME OBRAZACA, ODNOSNO ANEKS-A, DATIH U POZIVU ZA PREDMETNU NABAVKU.

OBAVEZA PONUĐAČA JE DA UZ PONUDU DOSTAVI POTPISAN I PEČATOM OVJEREN ANEKS-8, TJ. NACRT UGOVORA, KOJI NE TREBA POPUNjAVATI, KAO DOKAZ DA JE PONUĐAČ SAGLASAN SA ISTIM.

Neće se prihvatiti ponuda ponuđača koji je propustio da dostavi potpisan i ovjeren aneks-8, tj. nacrt ugovora, dat u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda.

Svi dokumenti iz tačke 2.5 moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca od dana prijema ponude, sem dokumenata pod 8 i 10 gdje je bitan period važenja licence i da datum ovjere ovih dokumenata nije stariji od tri mjeseca od dana prijema ponude.

Samo onim ponuđačima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove utvrđene u pozivu za dostavljanje ponuda dozvoljeno je da nastave postupak nabavke, u skladu sa članom 44. stav (6) ZJN BiH.

2.6 Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, npr. SZR, SDP, SUR, UD, SUD.... SAMO ZA LOT- i LOT- tj. usluge primicanja i privlačenja ŠDS animalnom zapregom ili iznosa prostornog drveta, a u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju ispuljavati izvođači radova u šumarstvu od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srpske (Sl. Glasnik R.S. broj: 65/2019 od 05.08.2019 godine).

Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente:

1)            Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-1, original, (ukoliko ponudu dostavlja grupa

ponuđača ovaj obrazac mora biti popunjen tako da sadrži osnovne podatke o članovima grupe ponuđača uz obavezno navođenje člana grupe koji je ovlašten za komunikaciju sa ugovornim organom, koji je ovlašten da potpiše ponudu i ugovor o JN);

2)            Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-2, original;

3)            Obrazac povjerljivih informacija, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-3, original; Ukoliko ponuđač

nema povjerljivih informacija nije obavezan da dostavi aneks-3.

4)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 45. Stav (1) tačka od a) do d) ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-4,

original;

5)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 50. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-5, original;

6)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 52. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-6 ,original; 7) Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, 1,5% od PROCJENjENE vrijednosti po lot-u čija je vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 KM, garancija za ozbiljnost ponude se odnosi na 1,5% od ukupne PROCJENjENE vrijednosti, (kako je navedeno u tački 7. Poziva) original;

8)            Uvjerenje od nadležnog opštinskog organa kao dokaz da je ponuđač registrovan kod istog i ispunjava uslove za obavljanje pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu, šifra djelatnosti 02,40- ovjerena kopija;

9)            Referens lista, original ili ovjerena kopija; ako je izdata na nivou JPŠ „Šume R.Srpske" a.d. Sokolac priznaje se Potvrda izdata samo iz Direkcije preduzeća, a ne iz organizacionih dijelova.

10)         Popisna lista osnovnih sredstava, ovjerena kopija ili original;

11)         Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave, ovjerena kopija; kao dokaz za ispunjavanje preferencijalnog tretmana domaćeg i kvalifikacione strukture, ovjerena kopija ili original;

12)         Potpisan i pečatom ovjeren Nacrt ugovora, Obrazac dat u aneks-8, original ( nacrt ugovora ne treba popunjavati).

Ponuđači na koje se odnosi tačka 2.6 dokumente iz Člana 45. ZJN dostavljaju u skladu sa tačkom 2,4. Ovog poziva.

Svi dokumenti iz tačke 2.6. moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca od dana prijema ponude, sem dokumenta pod 8 gdje je bitan period važenja uvjerenja i da datum ovjere ovih dokumenata nije stariji od tri mjeseca.

2.7. Grupa ponuđača

2.7.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sledeći način:

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 2.2 podtačka c) pod stavkom 1), 2), stavkom 3) i stavkom 4) Poziva za dostavu ponuda, te uslov koji je naveden u tački 2.5 ili 2.6 podtačka 7). Znači grupa kao cjelina treba da dostavi sledeće dokumente: referens lista; popisna lista osnovnih sredstava; spisak radnika od nadležne Poreske uprave; popunjena Izjava iz člana 50. ZJN BiH, Garancija za ozbiljnost ponude, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova. Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije ne stariji od tri mjeseca od dana prijema ponude;

- uslove koji su navedeni pod tačkom 2.2 podtačka a) i podtačka b) , tačkom 2.3, te uslove iz tačke 2.5 ili 2.6 podtačka 8) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi. Znači svaki član grupe treba da dostavi sledeće: Izjava, odnosno dokumenti predviđeni članom 45. ZJN BiH; Rešenje o upisu u sudski registar, odnosno (za npr SZR, SUR, SUD...) Uvjerenje od nadležnog opštinskog organa kao dokaz da je ponuđač registrovan kod istog i ispunjava uslove za obavljanje pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu, šifra djelatnosti 02,40.; Izjava po članu 52. ZJN BiH; Licencu .Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerrene kopije ne starije od tri mjeseca od prijema ponude. U skladu sa materijalnim propisima obavezno je posjedovanje licence za izvođenje radova u šumarstvu izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske za sve izvođače radova odnosno članove grupe koji će obavljati predmetne usluge/radove, tj. koji će učestvovati u realizaciji ugovora. Licencu je obavezan da dostavi svaki član grupe najkasnije do momenta zaključivanja ugovora, u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl.glasnik R.Srpske, broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), na način kako je opisano u tački 2.5.1 poziva. SVI TRAŽENI DOKUMENTI KOJE TREBA DA DOSTAVE SVAKI ČLAN GRUPE ILI GRUPA KAO CJELINA MORAJU BITI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA KOJI SU NAVEDENI U OVOM POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA. SASTAVNI I OBAVEZNI DIO PONUDE SU I ANEKSI DATI KAO PRILOG POZIVU UREDNO POPUNjENI, POTPISANI I OVJERENI PEČATOM. Obavezan dio ponude grupe ponuđača su aneksi dati kao prilog poziva za dostavu ponuda. Aneks-8, nacrt ugovora, potpisuje i pečatom ovjerava nosilac grupe.

2.7.2 Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sledećem ponuđaču sa rang liste.

2.7.3.Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu tj. lotu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao. Obrazac za ponudu, mora biti popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-1, original, mora biti popunjen tako da sadrži osnovne podatke o članovima grupe ponuđača uz obavezno navođenje člana grupe koji je ovlašten za komunikaciju sa ugovornim organom, koji je ovlašten da potpiše ponudu i ugovor o JN;

2.7.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

 

3. Priprema ponuda

3.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

3.2 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva knjižni uvez ili drugi uvez koji je osiguran jemstvenikom. Sve strane ponude treba da su numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, tako da se obezbjedi kontinuitet numerisanja, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Vrijednost ponude mora biti izražena u KM.

NAPOMENA: NEĆE SE PRIHVATITI PONUDE PONUĐAČA U KOJIMA SU ISPRAVKE ILI BILO KAKVE KOREKCIJE VRŠENE KOREKTOROM. PRIHVATIĆE SE PONUDE U KOJIMA JE ISPRAVKA (ako je ima) URAĐENA NA NAČIN DA JE VIDLjIVA, POTVRĐENA POTPISOM PONUĐAČA I SA DATUMOM IZVRŠENE ISPRAVKE, A SVE U SKLADU SA ČLANOM 18. STAV (1) TAČKA m) UPUSTVA ZA PRIPREMU MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA.

3.3 Ponuda se dostavlja samo u originalu u zatvorenoj koverti (lično ili poštom).

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa, do krajnjeg određenog roka, kako je definisano u tački 4. Poziva za dostavljanje ponuda. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-              naziv i adresa ugovornog organa,

-              naziv i adresa ponuđača,

-              naziv predmeta nabavke,

-              naznaka „ne otvaraj".

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača na koverti mora biti naznačeno GRUPA PONUĐAČA .

3.4 Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

3.5 Ponuđači mogu napraviti spisak informacija (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 3) koje bi se trebale smatrati povjerljivim u skladu sa Članom 11. zakona. Ako ponuđač ne popuni obrazac ili uopšte ne dostavi obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

3.6. Ponude moraju važiti 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

3.7. Alternativna ponuda nije dozvoljena. 4. Rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama (lično ili poštom) na adresu: ŠG „Birač" Vlasenica, ulica „ Njegoševa" broj 1, 75 440 Vlasenica. KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA JE 02.02.2021 GODINE DO 08:00 ČASOVA. Ponude koje budu primljene nakon nakon isteka roka za dostavljanje ponuda neotvorene se vraćaju ponuđačima.

JAVNO OTVARANjE PONUDA ĆE SE ODRŽATI DANA 02.02.2021. GODINE U 09:00 ČASOVA , U PROSTORIJAMA UGOVORNOG ORGANA. ADRESA: ŠG „Birač" Vlasenica, Njegoševa broj 1, 75 440 Vlasenica.

 

5. Cijena ponude

Ponuđač treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksima 1 i 2. OBAVEZA PONUĐAČA JE DA KORISTE SAMO OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE KOJI JE DAT U PRILOGU POZIVA KAO ANEKS-2. ODSTUPANjA OD ISTOG NISU DOZVOLjENA.

-Ukupna cijena mora isto biti izražena u obrascu za ponudu (Aneks -1) i obrascu za cijenu ponude (Aneks- 2). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz obrasca za cijenu ponude aneks-2.

- Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

- Ponuda će se odbaciti ukoliko ponuđač propusti da navede jediničnu cijenu za bilo koju fazu koja se tiče iskorištavanja šuma, tj. jedinična cijena KM/m3 je obavezna, za faze rada koje se odnose na iskorištavanje šuma npr. Sječa, izrada i izvoz šds, primicanje i privlačenje šds animalnom zapregom, iznosa prostornog drveta, izvoza šds

traktorom. Ponuđač ne mora navesti jediničnu cijenu, za fazu rada izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka, ali je obavezno navesti ukupnu vrijednost za tu fazu rada u aneksu-2. -Ponuđena cijena usluga treba uključivati sve obaveze vezane za te usluge (bez PDV-a).

-Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

- Cijena ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u obrascu za dostavljanjponude. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima.

-Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano obrascem za ponudu, Izjava ponuđača (Aneks-1) i obrascem za cijenu ponude (Aneks-2). Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.

 

6. Neprirodno niske ponude

-Ako ugovorni organ procjeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, pismeno će od ponuđača zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje ugovorni organ će odbaciti takvu ponudu. Ugovorni organ će zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih Članom 66. ZJN BiH.

 

7. Garancija za ozbiljnost ponude

7.1 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)            bezuslovna bankarska garancija (original), ne smije se bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti dostavljena u originalu na jedan od načina:

-Original bankarska garancija se pakuje u zatvorenu plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori naljepnicom na koju se stavlja pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjestu vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača;

-Plastična folija u kojoj je upakovana bankarska garancija mora biti označena rednim brojem i sastavni je dio ponude.

b)           gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

Ponuđač mora navesti tačan iznos (KM) zahtjevane garancije po lotu, za koji je ista tražena.

U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od PROCIJENjENE VRIJEDNOSTI usluga koje se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtijeva samo ukoliko je vrijednost nabavke PO LOT-u jednaka ili veća od 100.000,00 KM, garancija za ozbiljnost ponude se odnosi na 1,5 % od ukupne PROCIJENjENE vrijednosti koje su za svaki lot navedene u tački 1.5 Poziva za dostavu ponuda, tj. u tehničkoj specifikaciji.

Zahtijevani iznosi garancije za ozbiljnost ponude po LOT-u iznose:

LOT-1= 2 940,06 KM

LOT-4= 1 689,05 KM

LOT-5= 2 649,16 KM

LOT-6= 4 052,08 KM

LOT-7= 1 937,94 KM

Ugovorni organ će izvršiti obustavu sredstava za garanciju za ozbiljnost ponude u svim slučajevima koji su predviđeni ZJN.

NAPOMENA:

Postupajući u skladu sa Zaključkom Uprave JPŠ broj 01-6518/18 od 01.11.2018. godine u PJN kao garancija za ozbiljnost ponude više se ne može koristiti Potvrda o potraživanju novčanih sredstava kod JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

PONUDE U KOJIMA JE NA IME GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE DOSTAVLjENA POTVRDA O POTRAŽIVANjU SREDSTAVA OD JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC BIĆE ODBAČENE, PRIHVATLjIVE SU SAMO PONUDE GDJE JE GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE DOSTAVLjENA U OBLIKU NAVEDENOM U PODTAČKI a) I b) TAČKE 7.1 OVOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA. PISMO NAMJERE KAO DOKAZ GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE NEĆE SE PRIHVATITI.

 

8. Ispravka računskih grešaka

- Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

9. Kriterij dodjele ugovora

9.1          Kriterij za dodjelu ugovora je NAJNIŽA CIJENA tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i ne može je mijenjati, cijena mora važiti cijeli ugovorni period.

Neće se prihvatiti ponude čija je vrijednost veća od procjenjene (projektovane) vrijednosti, u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02- 3433/17, od 18.05.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

9.2          Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj: VM 89/2020. od 29.05.2020. godine.

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti spisak radnika izdat od nadležne PIO i dokaz o registraciji tj. Rješenje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija).

 

10. Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz Obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i Zapisnik Komisije o analizi i ocjeni ponuda.

 

11. Pravna zaštita

Svi učesnici u postupku nabavke ukoliko smatraju da je tokom postupka dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imaju pravo uložiti žalbu ugovornom organu, u pisanoj formi, najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja dobrovoljnog ex ante obavještenja o transparentnosti, ili u skladu sa drugim zakonom predviđenim rokovima. Žalba se izjavljuje ugovornom organu pisanoj formi na način definisan u ZJN BiH, ISKLjUČIVO na adresu koja je navedena u tački 4. Poziva za dostavu ponuda, tj. na adresu organizacionog dijela u kom se provodi postupak javne nabavke.

 

12. Zaključenje ugovora i podugovaranje

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi potpisan i pečatom ovjeren nacrt ugovopra koji je dat u prilogu ovog poziva za dostavu ponuda, Aneks-8, kao dokaz da je saglasan sa odredbama istog.

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona, i na osnovu Zaključka Uprave Javnog preduzeća broj: 02-1973/16 od 16.03.2016.godine. Ponuđač koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za ponudu navesti naziv podugovarača (nije obavezan podatak) i dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (obavezan podatak).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: