Nabavka usluga smještaja u Sarajevu

Datum objave: 20.07.2017. 12:38 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Broj: 03-06-9-443-2/17

Sarajevo,12. 7. 2017. godine

 

Predmet: Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14; u daljem tekstu Zakon) i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Adresa: Bistrik 7, 71000 Sarajevo

JIB: 4200118660009

Telefon: 033 560 700

Faks: 033 560 703

Web: www.anubih.ba

2.1. Podaci o kontakt osobi

Ime i prezime: Amra Avdagić

Telefon: 033 560 712

Faks: 033 560 703

Mail: aavdagic@anubih.ba

U trenutku pokretanja ovog postupka javne nabavke ne postoje privredni subjekti s kojima je ovaj organ u sukobu interesa i sa kojima ne može zaključivati ugovore o predmetnoj nabavci u smislu člana 52. Zakona.

 

2. PREDMET JAVNE NABAVKE

2.1.Predmet javne nabavke su usluge smještaja u Sarajevu, za potrebe Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Aneksom 1 – Obrazac za ocjenu ponude, a koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to:

a) Noćenje u jednokrevetnoj sobi sa francuskim ležajem, sa doručkom, sa mogućnošću smještaja istovremeno do 30 osoba, uz prihvatanje alternativne ponude u smislu smještaja u dvokrevetnoj sobi po cijeni jednokrevetne sobe (jedne osobe) po prethodnoj najavi/rezervaciji ugovornog organa u roku od minimalno 5 dana, uz uslov da ponuđač raspolaže smještajnim kapacitetom u užem centru grada – lokacije.

b) Zahtijevani broj noćenja po lokacijama: SARAJEVO 150 noćenja;

Zahtijeva se smještaj u hotelima koji imaju 3 zvjezdice. 2.2.Nabavka je pokrenuta Odlukom broj: 03-06-9-443-1/17 od 12. 7. 2017. godine.

2.3.Vrsta ugovora o javnoj nabavci: javna nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona.

2.4.JRJN oznaka: 55110000-4 usluge smještaja.

2.5.Ugovor se zaključuje u trajanju od četiri godine od dana potpisa ugovornih strana.

2.6.Usluge će se vršiti u Sarajevu.

2.7.Način vršenja usluga: Sukcesivno prema potrebama ugovornog organa.

2.8.Plaćanje će se vršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture po završenoj usluzi.

 

3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

3.1. Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke:

a) da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

b) da priložena ponuda hotelskog smještaja sadrži: odgovarajuću kategorizaciju hotela sa 3 zvjezdice;

c) da se lokacija smještaja nalazi u užem centru grada;

d) da kapacitet smještaja nije manji od 30 osoba istovremeno;

e) besplatan bežični internet u sobama;

f) da posjeduje određeni broj parking mjesta;

3.2. Potrebni dokazi

a) Izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument izdat od strane nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti u smislu člana 46. Zakona, ne starije od tri mjeseca od trenutka predaje ponude;

b) Rješenje ili drugi ekvivalentan dokument kojim se potvrđuje kategorizacija hotela.

c) Izjava o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti i opremljenosti, ovjerena kod nadležnog organa, za vršenje predmetnih usluga - Aneks 2, za sljedeće elemente, da se lokacija smještaja nalazi u užem centru grada, da kapacitet smještaja nije manji od 30 osoba istovremeno, besplatan bežični internet u sobama, da posjeduje određeni broj parking mjesta;

Dokumenti izdati od nadležnog organa pod a) i b) moraju biti original ili ovjerene kopije originala. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

Samo onim kandidatima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove uvrđene u ovoj tenderskoj dokumentaciji će biti dozvoljeno da nastave postupak predmetne nabavke.

 

4. ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA

Sva dokumentacija, uključujući ponudu, dokaze, te prepisku u vezi sa ponudom, između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Prateća dokumentacija, štampana literatura koji dostavi dobavljač, mogu biti napisani na drugom jeziku u međunarodnoj upotrebi uz zvaničan prevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

5. PRIPREMA POČETNE PONUDE

5.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svojih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2. Ponuda mora biti izrađena na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti učinjene tako da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom).

Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice (npr. 1/20, 2/20, 3/20…….20/20). Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

5.3. Ponuda se dostavlja u originalu. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

Bistrik 7, 71000 Sarajevo, putem pošte ili predajom direktno na protokol soba 28.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke,

- naznaka „ne otvaraj“.

5.4. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, ponuda će bit vraćena ponuđaču neotvorena.

5.5. Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 3) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom, Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

5.6. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana.

5.7. Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno.

 

6. SADRŽAJ POČETNE PONUDE

Ponuda sadrži:

1. Obrazac za ocjenu ponude (Aneks 1)

2. Dokaze iz tačke 3.2. pod a), b)

3. Izjavu iz tačke 3.2. pod c) (Aneks 2)

4. Popunjen obrazac povjerljivih informacija (Aneks 3) – ukoliko postoje, u skladu sa tačkom 5.5. ovog poziva

5. Izjava u vezi sa članom 52. zakona (Aneks 4)

 

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

7.1. Rok za dostavljanje početnih ponuda je 25. 7. 2017. godine.

7.2. Ugovorni organ će izvršiti provjeru ispunjenosti kvalifikacionih uslova utvrđenih ovim pozivom, o čemu se sačinjava zapisnik koji sadrži sve relevantne činjenice i dostavlja ponuđačima koji nisu ispunili kvalifikacione uslove.

7.3. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija „najniža cijena“ u skladu sa članom 64. Zakona.

7.4. Ovaj poziv je objavljen na Internet stranici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Herecgovine – www.anubih.ba S obzirom da ugovorni organ ne raspolaže podacima koji su ponuđači preuzeli poziv sa navedene internet stranice, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja će biti objavljeni na istoj, te će se ponuđači smatrati obavještenim o navedenom danom objave.

 

8. OBAVJEŠTENJE O DODJELI

Svi ponuđači će biti obavješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronski, poštom, faxom ili neposredno.

Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o pregledu ponuda.

 

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka izvršio povredu odredaba Zakonskih ili podzakonskih akata, pravo na žalbu ponuđača se može iskoristiti na način i u roku propisanima članom 99. i 101. Zakona. Aneksi:

 

Aneks I - Obrazac za ocjenu ponude

Aneks 2-lzjava o ispun$avanju uslova iztailke 3.2. pod c) ovog poziva

Aneks 3 -Obrazas povjerljivih informacija

Aneks F lzjavau vezi sa dlanom 52. Zakona

Aneks 5 -Nacr tUgovora.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: