Nabavka usluga štampanja novine Glas Goražde

Datum objave: 30.06.2017. 13:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

749-7-2-1-3-1/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR ZA KULTURU GORAŽDE
IDB/JIB 4245029610000
Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA – ZA USLUGE ŠTAMPANJA NOVINA “ GLAS GORAŽDE“

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke su usluge štampanja novine „Glas Goražde“, JU“Centar za kulturu” Goražde, za koje je Centar
izdavač.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22210000-5 Novine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12.0000 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

• u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona o
javnim nabavkama, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili
drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan, a kojim dokazuje njegovo pravo da
obavlja
profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač je dužan ponuditi i izvršiti usluge na način da isti odgovara svim tehničkim uslovima i karakteristikama koji su
navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Zaima Imamovica br.2 73000 Goražde


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
749-7-2-1-3-1/17
PODIJELI: