Nabavka usluga štampanja obrazaca, knjiga, koričenja i drugih štamparskih usluga u 2016. godini

Datum objave: 01.12.2015. 13:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.12.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

761-7-1-104-3-52/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje i drugih štamparskih usluga u 2016. godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje i drugih štamparskih usluga u 2016. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22900000-9 Razni štampani materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

20.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Varoških polja bb, Služba za opću upravu i zajedničke poslove Srebrenik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti u roku od 20 dana od dana isporuke roba i ispostavljanja računa prihvaćenog od lica koje će pratiti
isporuku.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne zahtijeva se

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN ponuđač mora biti registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kao dokaz ponuđač je
dužan dostaviti Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca na dan predaje ponuda. Ukoliko ponudu dostavlja grupa
ponuđača, svi članovi grupe moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i moraju osim dokaza
za svakog člana da je registrovan dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu sa naznakom ko ima ovlaštenje za predstavljanje,
potpisivanje ponude i zaključenje ugovora.
U slučaju da ponudu dostavljaju fizička lica, ista su dužna dostaviti uvjerenje nadležnog organa da posjeduju odobrenje
za predmetnu djelatnost.
Fotokopije dokumentacije moraju biti ovjerene kod nadležnog organa za ovjeru kopija.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.12.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.12.2015. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.12.2015. 09:00:00
Adresa i mjesto Služba za finansije i inspekcijski nadzor (Ul. Varoških polja bb)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudbena dokumentacija se može preuzeti i na internet stranici Općine Srebrenik na adresi: www.srebrenik.ba uz
obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta ponudbena dokumentacija na e-mail:
bajraktarevic.h.m@gmail.com
Ponuđači koji preuzmu ponudbenu dokumentaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se
da nisu preuzeli ponudbenu dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao neprihvatljiva.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 366-415
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Općinski načelnik
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 366-415
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
761-7-1-104-3-52-15.pdf
PODIJELI: