Nabavka usluga štampanja omota predmeta za potrebe Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć

Datum objave: 16.02.2021. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I  HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOC

 

 

Broj: 20-05-90-JP-1/21

Datum: 10.02.2021.godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude za štampanje omota predmeta za potrebe Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć ZE-DO kantona putem direktonog sporazuma

 

Kantonalni zavod za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona pokrenuo je postupak štampanja omota predmeta za potrebe Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona, te upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude u skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH i uz postupak direktnog sporazuma.

 

1.      PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je štampanje omota predmeta za potrebe Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona, po specifikaciji u tabeli na kraju ovog poziva.

 

2.      PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Ugovor se zaključuje na period od (6) šest mjeseci.

 

3.      KRITERJI ZA IZBOR PONUDE

U skladu sa članom 64. stav (1) tačka (B) kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

4.      USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

4.1 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki potrebno je dostaviti:

-        Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45.stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH;

-        Popunjena originalna specifikacija sa ponuđenom cijenom;

-        Izjava dobavljača o nepromjenjivosti cijena tokom ugovornog perioda;

-        Izjavu dobavljača da prihvata rok plaćanja od 60 dana nakon ispostavljenog računa za isporučene usluge, putem Jedinstvenog računa budžetskih institucija ZDK, preko Kantonalnog ministarstva finansija (Trezor);

-        Izjavu o prihvatanju opcije ponude u trajanju od 60 dana;

-        Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH.

b) dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti

ili registracija u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima, član 46. Zakona i to:

-        dokaz o registraciji dobavljača za obavljanje relevantne djelatnosti, ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca;

-        ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, ne starije od tri mjeseca (izdato od nadležne porezne uprave u BiH);

-        ovjerenu kopiju uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost sa identifikacionim brojem, ne starije od tri mjeseca (izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH).

               

4.2. Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene ovim zahtjevom. Tražena dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca u momentu predaje ponuda.

-                 Način izvršenja: po potpisivanju ugovora

-                 Rok izvršenja: odmah

-                 Rok valjanosti ponude: 60 dana

-                 Mjesto izvršenja: U sjedištu naručitelja

-                 Rok, način i uvjeti plaćanja: rok plaćanja je 60 dana nakon ispostavljenog računa za isporučene omote predmeta, putem Jedinstvenog računa budžetskih institucija ZDK, preko Kantonalnog ministarstva finansija (Trezor);

-                 Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM). Cijena je nepromjenjiva.

 

5.              SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

-                 Obrazac za dostavljanje cijene ponude;

-                 Pismena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH ovjerena od strane nadležnog organa, ne strarija od tri mjeseca;

-                 Pismena Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca;

-                 Nacrt Ugovora.

 

6. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se mogu dostaviti lično ili putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Kantonalni zavod za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona, ul. Kočevska čikma br. 1, 72 000 Zenica, sa naznakom: "Ponuda za štampanje omota predmeta za Kantonalni zavod za pravnu pomoć".

 

Rok za dostavu ponude je do 20.02.2021. godine do 15:00 sati. Ponude će otvarati Komisija za javne nabavke dana 10.03.2021. godine u 15:00 sati.

 

TABELA - Štampanje omota spisa - zelenih

Redni broj

Jedinica mjere

Količina

Opis

Jedinične cijene materija u KM, bez PDV-a

Ukupno bez PDV-a

1.

Komad

350

Omot spisa - zeleni

 

 

2.

Komad

350

Omot spisa - rozi

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: