Nabavka usluga štampanja službenih glasila

Datum objave: 27.12.2019. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

195-1-2-77-3-12/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
IDB/JIB 4200226120002
Kontakt osoba Lana Cokoja
Adresa Džemala Bijedića 39
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 722-043
Faks (033) 722-075
Elektronska pošta lana.dzino@sllist.ba
Internet adresa www.sluzbenilist.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge štampanja službenih glasila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge štampanja službenih glasila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost
Dodatni predmet(i) 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.2.2020. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Džemala Bijedića 39 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- usluga štampanja "Službenog glasnika BiH" i "Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- usluga štampanja "Službenog glasnika BiH" i "Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30.000.000 stranica

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ponuđača


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- usluga štampanja "Službenih novina Federacije BiH"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- usluga štampanja "Službenih novina Federacije BiH"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30.000.000 stranica

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ponuđača


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3- usluga štampanja "Službenih novina Kantona Sarajevo"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3- usluga štampanja "Službenih novina Kantona Sarajevo"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.000.000 stranica

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ponuđača

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
195-1-2-77-3-12/19
PODIJELI: