Nabavka usluga stručnog usavršavanja radnika u 2020. godini

Datum objave: 24.02.2021. 13:45 / Izvor: Akta.ba, 04.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Finansijsko-informatička agencija

 

Sarajevo, 31.12.2019. godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA - STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE U 2020. GODINI

 

1)Naziv Ugovornog organa:

Finansijsko-informatička agencija

 

2)Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN):

Usluge stručnog usavršavanja - 80522000-9 (Usluge iz Aneksa II. Dio B).

 

3)Opis predmeta nabavke:

Usluge stručnog usavršavanja radnika iz oblasti:

-javnih nabavki,

-radno-pravnih odnosa,

-kancelarijskog i arhivskog poslovanja,

-parničnog postupka i zastupanje,

-upravnog postupka i upravnog spora

-normativnih poslova,

-informatičkih tehnologija,

-finansijsko-računovodstvenih poslova,

-revizorskih poslova,

-i drugih područja rada u skaldu sa potrebama ugovornog organa.

 

4)Vrsta postupka nabavke:

Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), odnosno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovra o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

 

5)Period na koji se zaključuje ugovor:

Tokom 2020. godine

 

6)Procjenjena vrijednost nabavke za period toko kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

10.000,00 KM brz PDV-a.

 

7)Kriterij za izbor ponude saglasno članu 64. Zakona o javnim nabavkama:

Kriterij će se utvrđivati u skladu sa pojedinačnim potrebama Ugovornog organa. Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa porezom na dodanu vrijednost (PDV).

 

8)Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje usluga koje su predmet nabavke.

Dokaz: Aktuelni izvod iz sudskog registra ili dokaz o registraciji udruženja kod nadležnog ministarstva u slučaju kad se zaključuje Ugovor.

 

9)Period važenja ponude:

Do 31.12.2020. godine.

 

10)Način dostavljanja ponude:

Putem pošte, telefaksa, elektronski ili lično. Ponudom se smatra štampani letak ili poziv za seminar ili stručno usavršavanje dostavljen na jedna od prethodno navedenih načina.

 

11)Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Finansijsko-informatička agencija Ložionička 3 71000 Sarajevo Fax: 033/255-206 E-mail: info@fia.ba

 

12)Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom. Ugovori će se zaključivati jednokratno, za račune preko 1.000,00 KM.

 

13)Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, vrijeme i mjesto):

31.12.2020. godine do 09:00 h, (mjesto navedeno pod tačkom 11.)

 

14)Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Armina Kulovac Tel. 033/255-213 Fax: 033/255-206 E-mail: pravo@fia.ba

Ovaj poziv će biti objavljen na web stranici www.fia.ba - Javne nabavke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: