Nabavka usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo u 2020. godini

Datum objave: 07.01.2020. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

848-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB 4200650440009
Kontakt osoba Almir Pušina
Adresa Mis Irbina 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-394
Faks (033) 562-400
Elektronska pošta javnenabavke@centar.ba
Internet adresa www.centar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Centar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31610,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo u 2020. godini: LOT 1 – tekuće održavanje
vozila marke Škoda, LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Toyota, LOT 3 - tekuće održavanje vozila marke Suzuki i LOT 4
– tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania,sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo u 2020. godini:
LOT 1 – tekuće održavanje vozila marke Škoda
LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Toyota
LOT 3 - tekuće održavanje vozila marke Suzuki
LOT 4 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania,
sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.1.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.1.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina br.1, kancelarija 204/II


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – tekuće održavanje vozila marke Škoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tekuće održavanje vozila marke Škoda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Popust na ugrađene rezervne dijelove 10,00 %
2 Rok servisiranja 30,00 %
3 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Centar Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Toyota

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tekuće održavanje vozila marke Toyota

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5980,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Popust na ugrađene rezervne dijelove 10,00 %
2 Rok servisiranja 30,00 %
3 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Centar Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - tekuće održavanje vozila marke Suzuki

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tekuće održavanje vozila marke Suzuki

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Popust na ugrađene rezervne dijelove 10,00 %
2 Rok servisiranja 30,00 %
3 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Centar Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania, sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania, sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Popust na ugrađene rezervne dijelove 10,00 %
2 Rok servisiranja 30,00 %
3 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Centar Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
848-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: