Nabavka usluga trgovine na malo za 2021. godinu

Datum objave: 05.03.2021. 08:12 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), pripremljen je:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

ZA SUKCESIVNO PRUŽANjE USLUGA TRGOVINE NA MALO ZA 2021. GODINU

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za sukcesivno pružanje usluga trgovina na malo za 2021. godinu, kako slijedi:

 

1.         Naziv ugovornog organa: OPŠTINA ŠEKOVIĆI Josipa Kovačevića br. 3 JIB:4400293030009 Telefon: 056/654-600 Faks: 056/654-604

Web adresa: www.sekovici.org

 

2.         Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Predmetne usluge obuhvataju sukcesivnu nabavku i isporuku roba široke potrošnje po osnovu reprezentacije, te sanitarnog i higijenskog materijala tokom 2021. godine za potrebe Opštine Šekovići u objektima ponuđača u Šekovićima, a sve na osnovu potreba ugovornog organa. Plaćanje za isporučenu robu će se vršiti na mjesečnom nivou. Pored jediničnih maloprodajnih cijena, za naručene vrste roba, u ponudi je potrebno navesti rokove i način plaćanja (rokovi za plaćanje ne mogu biti kraći od 15 niti duži od 60 dana od dana fakturisanja).

U slučaju izmjene cijena na tržištu, vama kao dobavljaču biće dozvoljena promjena istih uz predhodnu saglasnost naručioca, te će predmetna sukcesivno naručena roba biti fakturisana po maloprodajnim cijenama važećim na dan isporuke robe iz važećeg cjenovnika dobavljača.

U slučaju da dođe do promijena cijena uz račun ste obavezni priložiti jedan primjerak važećeg cjenovnika/kalkulacije/izjave na osnovu kog je izvršeno fakturisanje.

 

3.         Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

8.700,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

4.         Oznaka i naziv iz JRJN:

55900000-9 - Usluge trgovine na malo.

 

5.         Period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

SUKCESIVNO, PREMA POTREBI TOKOM 2021. GODINE

 

6.         Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti (sadržaj ponude):

a) PONUDOM SE SMATRA UREDNO POPUNjEN OBRAZAC ZA CIJENE I DOSTAVLjANjE PONUDE - ANEKS 1 OVOG POZIVA ILI ZVANIČNI CJENOVNIK PONUĐAČA SA NAVEDENIM IZJAVAMA KAO U ANEKSU 1.

b) PRIVREDNI SUBJEKAT TREBA DA JE REGISTROVAN ZA OBAVLjANjE TRGOVINE NA MALO U OBJEKTIMA U ŠEKOVIĆIMA. POTREBNI DOKAZI KOJE TREBA DOSTAVITI U PONUDI SU: - fotokopija Rješenja o registraciji/Rješenja o registraciji preduzetnika,

 

7.         Period važenja ponude:

Do 31.12.2021. godine.

 

8.         Način dostavljanja ponude:

POZIVAJU SE PONUĐAČI DA PO OVOM POZIVU DOSTAVE PONUDE PUTEM POŠTE ILI LIČNO NA PISARNICU OPŠTINE ŠEKOVIĆI.

 

9.         Adresa na koju se ponuda dostavlja:

OPŠTINA ŠEKOVIĆI JOSIPA KOVAČEVIĆA br. 3 75 450 ŠEKOVIĆI

Sa naznakom: „Ponuda za pružanje usluga trgovine na malo"

 

10.       Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

ZAKLjUČIĆE SE UGOVOR SUKCESIVNO NA PERIOD DO 31.12.2021. GODINE, SA JEDNIM ILI VIŠE PONUĐAČA, PREMA POTREBI U TOKU 2021. GODINE, A SVE U OKVIRU PREDVIĐENOG BUDžETA UGOVORNOG ORGANA ZA OVU VRSTU NABAVKE.

RAČUN ILI FAKTURA ZA IZVRŠENU USLUGU, ODOBRENA OD STRANE OVLAŠTENOG LICA UGOVORNOG ORGANA, SMATRAĆE SE ZAKLjUČENIM UGOVOROM.

 

11.       Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

TOKOM 2021. GODINE

 

12.       Ostale informacije:

UGOVORNI ORGAN ĆE PO PRIJEMU SVAKE PONUDE ISTU EVALUIRATI I PREDLOŽITI ZAKLjUČENjE UGOVORA ILI ODBIJANjE PONUDE, ZAVISNO OD KVALITETA PRISPJELE PONUDE I RASPOLOŽIVOSTI BUDžETSKIH SREDSTAVA.

 

13.       Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Rodoljub Čelić 056/654-600

nabavke.opst@gmail.com

Broj: 04/3-404-21-2/21 

Datum: 23.2.2021. godine        

 

V.D. NAČELNNIKA ODJELjENjA ZAOPŠTU UPRAVU I POSLOVE GRAĐENjA

Mijomir Šivčić, s.r.

 

http://sekovici.org/wp-content/uploads/2021/02/Javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-sukcesivno-pru%C5%BEanje-usluga-trgovine-na-malo-za-2021.-godinu.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: