Nabavka usluga uvoza, skladištenja i transporta testova, vakcina i druge medicinske opreme

Datum objave:12.01.2021. 15:52 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2021.

Вгој: 14-16-3-22-4/20

Datum: 05.01.2020. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA

NABAVKU USLUGA UVOZA, SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA

 

CPV-63100000-0: Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

1.         NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

2.         OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Predmet ove javne nabavke su usluge uvoza, transporta i skladištenja testova, vakcina, lijekova i druge medicinske opreme. U većini slučajeva radi se o robi koja zahtijeva određeni temperaturni lanac, te je zbog toga nabavka podijeljena u LOT-ove.

Davalac usluga mora da posjeduje dozvolu za uvoz i promet lijekova na veliko i certifikat o dobroj distributivnoj praksi (eng. GDP) izdat od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Davalac usluga će realizovati procedure uvoza, skladištenja i distribucije vakcina i druge medicinske opreme do krajnjih korisnika-entitetskih ministarstava zdravlja/zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH. Skladištenje i transport vakcina i drugih medicinskih protivmjera treba da bude praćen odgovarajućim dokazom, odnosno Ispisoni hladnog lanca ili kalibrisanim data logerima.

S obzirom da se obračun troškova transporta, odnosno fakturisanje vrši na osnovu pređenih kilometara, transport je potrebno organizovati vodeći računa da isti prouzrokuje što manje troškove. Obračun troškova skladištenja vrši po danu na osnovu prostora koji roba zauzima iskazanom u kubnim metrima. Ugovorni organ će snositi dodatne troškove koji se jave prilikom uvoza.

Davalac usluga je dužan pri vršenju usluga čuvati interese Korisnika usluga kao dobar domaćin.

Davalac usluga se obavezuje da će usluge obavljati stručna lica i da će izvršenju posla postupati s dužnom pažnjom i u skladu sa stručnim standardima i poslovnom etikom.

Davalac usluga i njegovo osoblje se obavezuju da u toku važenja ugovora i u roku od jedne godine po isteku ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ugovora, poslova i aktivnosti ugovornog organa, bez prethodne pisane saglasnosti ugovornog organa.

Nabavka usluga će se vršiti sukcesivno i kontinuirano od dana potpisivanja ugovora, u skladu sa potrebama ugovornog organa. Ugovorni organ je dužan najaviti najaviti potrebe za transportom i skladištenjem najmanje 24 sata prije roka za preuzimanje robe. Davalac usluga se obavezuje osigurati fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kontakta u toku 24 sata. Davalac usluga se obavezuje komunicirati putem telefona i elektronskim putem.

Nabavka se provodi kroz 4 LOT-a zavisno od temperaturnog lanca:

 

LOT I

Usluge uvoza, skladištenja i transporta - Temperaturni režim: od -80 ° C do -60 0 C

Opis nabavke: Direktna isporuka, u najkraćem mogućem roku, od tačke ulaska u Bosnu i Hercegovinu do uspostvljenih centara za vakcinaciju/zdravstvenih ustanova kako bi se najbolje osigurao pouzdan dolazak proizvoda na temperaturi od -80°C do -60°C bez odstupanja temperature ili negativnog uticaja na stabilnost proizvoda. Rizici od dodatnog rukovanja, posebno izvan termičkih spremnika koji su dizajnirani da održavaju zaleđenu temperaturu, dovode do rizika od odstupanja temperature proizvoda. U trenutku primanja pošiljke od strane vakcinalnih centara/zdravstvenih ustanova, loger mora da se stopira i on više nije aktivan, daljnje praćenje temperature čuvanja odgovornost je vakcinalnih centara/zdravstvene ustanove. Dimenzije ambalaže:

•          Primarno pakovanje: Svaka bočica sadržavat će 5 doza liјека.

•          Sekundarno pakovanje proizvoda je kartonska kutija u koju stane 195 bočica (975 doza)

Dimenzije kutije: 229 mm х 229 mm х 40 mm

•          Tercijarni kontejner je termički spremnik sa suhim ledom koji je dizajniran da održava ultra nisku temperaturu na osnovu smjernica za održavanje i rukovanje

Dimenzije termičkog spremnika: Prostor za nosivost: 245 mm х 245 mm х 241 mm Vanjski prigušivači: 400 mm х 400 mm х 560 mm Količina: 1.000 paketa

Da bi se osigurao kvalitet proizvoda, dizajnirani su posebni spremnici za transport pod kontrolisanom temperaturom, koji mogu održavati preporučene uslove transporta na temperaturi od -80°C do -60°C duži vremenski period korištenjem suhog leda. Spremnik može održavati temperaturu 10 dana bez otvaranja u okviru kojih se treba izvršiti transport do uspostavljenih centara za vakcmaciju/zdravstvenih ustanova. Nakon otvaranja, centar za vakcinaciju/ zdravstvena ustanova može čuvati vakcinu u zamrzivaču sa ultra niskom temperaturom (ULT) na temperaturi -70°C ±10°C do šest mjeseci ili koristiti posebno dizajnirane spremnike kao privremeno rješenje za čuvanje da bi se održale potrebne temperature do 15 dana, što iziskuje dodavanje leda svakih pet dana u skladu sa uputstvima za rukovanje. Svaki spremnik sadrži termalni GPS senzor za praćenje lokacije i temperature svake pošiljke vakcine 24 data dnevno, sedam dana u sedmici. Termoizolacijski transportni spremnik, uključujući i uređaj za praćenje temperature, mora se nakon upotrebe vratiti dobavljaču. Nakon otapanja, bočica sa vakcinom se može sigurno čuvati do pet dana u hladnjaku na temperaturi od 2 do 8°C. Bočica s pet doza mora se u potpunosti iskoristiti u roku od šest sati nakon izvlaČenja prve doze na sobnoj temperaturi. Proizvod se ne može ponovo zamrznuti na mjestu upotrebe.

Za rukovanje suhim ledom potrebna je lična zaštitna oprema (OZO) i druga sigurnosna pitanja.

Navedena količina će se nabavljati sukcesivno, u još nedefinisanom broju alokacija. Usluge skladištenja su potrebne u trajanju do 30 danapo alokaciji. Usluge skladištenja će se vršiti samo u slučaju potrebe, u izuzetnim situacijama. Skladištenje će se vršiti na način da će se u skladištu čuvati gore opisani spremnici za transport na temperaturi po preporuci proizvođača. U konkretnom slučaju Transport se vrši na način da davalac usluga preuzme robu iz uslužnog skladišta sa aerodroma u Sarajevu, te istu dostavi krajnjim korisnicima (centrima za vakcinaciju/zdravstvenim ustanovama koji će biti definisani, u najvećem broju slučajeva isti će biti u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Brčko).

 

LOT 2

Usluge uvoza, sklađištenja i transporta - Temperaturni režim: -20°C

Usluge uvoza, špeditera, skladištenja i transporta Temperaturni režim: -20°C

Primarno pakovanje: Svaka bočica sadržavat će 10 doza lijeka Sekundarno pakovanje proizvodaje kartonskakutijaukoju stane 10 bočica

Dimenzije kutijeV/D/Š: 60mm х 51mm х 126mm

Količina: cca 10.000 paketa Navedena količina predstavlja orijentacionu količinu koja će se nabavljati sukcesivno, u još ne definisanom broju alokacija. Usluge skladištenja su potrebne u trajanju do 30 dana po alokaciji. Transport se vrši na način da davalac usluga preuzme robu iz uslužnog skladišta, te istu dostavi krajnjim korisnicima (koji će biti naknadno definisani, u najvećem broju slučajeva isti će biti u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Brčko).

 

LOT 3

Usluge uvoza, skladištenja i transporta - Temperatumi režim: od 2° C do 8 0 C

Primarno pakovanje: bočica vakcine i kutija lijeka Sekundarno pakovanje proizvoda je kartonska kutija Dimenzije kutije: 400 mm х 400 mm х 560 mm Količina: cca 10.000 paketa

Navedena količina predstavlja orijentacionu količinu koja će se nabavljati sukcesivno, u još nedefinisanom broju alokacija. Usluge skladištenja su potrebne u trajanju do 30 dana po alokaciji. Transport se vrši na način da davalac usluga preuzme robu iz uslužnog skladišta, te istu dostavi krajnjim korisnicima (koji će biti naknadno definisani, u najvećem broju slučajeva isti će biti u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Brčko).

 

LOT 4

Usluge uvoza, skladištenja i transporta - Temperaturni režim: Suho skladište-ambijentaina temperatura

Dimenzije kutije: 400 mm х 400 mm х 560 mm

Količina: cca 10.000 paketa

Navedena količina predstavlja orijentacionu količinu koja će se nabavljati sukcesivno, u još nedefinisanom broju alokacija. Usluge skladištenja su potrebne u trajanju do 30 dana po alokaciji. Usluge skladištenja su potrebne u trajanju do 7 dana po alokaciji. Transport se vrši na način da davalac usluga preuzme robu iz uslužnog skladišta, te istu dostavi krajnjim korisnicima (koji će biti naknadno deflnisani, u najvećem broju slučajeva isti će biti u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Brčko).

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenogPDV): 160.000,00 KM

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) za LOT 1: 70.000,00 KM Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) za LOT 2: 30.000,00 KM Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) za LOT 3: 30.000,00 KM Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) za LOT 4: 30.000,00 KM

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije ugovora u pogledu ukupne procijenjene cijene ugovora, u skladu sa stvarno izvršenim uslugama, odnosno plaćanje će se izvršiti samo za stvarno izvršene usluge koje budu prihvaćene od strane ugovornog organa.

 

3.         PERIOD NA КОЛ SE ZAKLJUČUJE UGOVOR:

Do 31.12.2021. godine

 

4.         KRITERIJ ZAIZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZJN:

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude.

 

5.         USLOVIIZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI:

5.1. U javnoj nabavci predmetnih usluga mogu učestvovati svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, odnosno pravna ili fizička lica, ili grupa takvih lica, koji na tržištu nude predmetne usluge, i registrirani su za obavljanje predmetne djelatnosti. Ponude svih ponuđača moraju sadržavati:

1.         Rješenje o registraciji iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da su registrirani za obavljanje predmetnih usluga, ili ekvivalentni dokument;

2.         dozvolu za uvoz i promet lijekova na veliko izdata od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;

3.         certifikat o dobroj distributivnoj praksi (eng. GDP) izdat od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;

4.         IDbroj;

5.         Popunjen Prilog 1 i Prilog 2 za LOT za koji se prijavljuje, ovjeren od strane ponuđača.

5.         ZAHTJEVl PO PITANJU JEZIKA

Ponuda, svi dokumenti i pismena prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi prevod ovlaštenog sudskog tumača u BiH, na jedan od službenih jezika u BiH.

 

6.         NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda i dokazi se dostavljaju skenirani putem elektronske pošte na e-mail: adnan.vukojevic@mcp.gov.ba

Ponuda obavezno sadrži dokumente, odnosno uredno popunjene anekse, a koji čine prilog ovom pozivu.

 

7.         PERIOD VAŽENJA PONUDE

Ponude moraju važiti minimalno 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra seda ponudavaži za period 120 dana.

 

8.         KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

21.01.2021. godine do 10.00 sati

 

9. KONTAKT:

Ivana Lubura

e-mail: ivanalubura@mcp.gov.ba

Telefon: 033 492 546

Adnan Vukojević

e-mail: adnan.vukojevic@mcp.gov.ba

Telefon: 033 492-604

 

Javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga uvoza, skladištenja i transporta testova, vakcina i druge medicinske opreme

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: