Nabavka usluga zakupa poslovnog prostora u samom centru grada Tuzla na period od godinu dana

Datum objave: 16.02.2021. 14:59 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

2021_Poziv za dostavu ponuda u postupku nabavke usluga zakupa poslovnog prostora.pdf

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

Broj: 07-25-2/21

Tuzla, 15.02,2021. Godine

 

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovorza nabavku usluga iž Aneksa П Dio R Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik .BiH-broj 66/16), pripremljen je

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora za poslovne potrebe Ugovornog organa na period od godinu dana kako slijedi:

1. Ugovorni organ: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

Adresa; Tuzlanskog odreda br 6., Tuzla

ID broj: 4209080250003

Tel: 035/307-700

Fax: 035/257-467

web: www.zjztk.ba

 

2. Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

Uslovi i karakteristike poslovnog prostora koji odgovaraju poslovnim potrebama Ugovornog organa su:

a.         Atraktivna lokacija u samom centru grada Tuzla u neporednoj blizini glavnog objekta Ugovornog organa,

b.         Ukupna neto korisna površina poslovnog prostora je minimalno 130 nr, odnosno minimalno je 120 m2 kancelarijskog prostora (minimalno pet kancelarijskih prostorija),

e. Poslovni prostor je potrebno da bude priključen na sistem centralnog grijanja, da je dovoljno osvijetljen prirodnim svijetlom, da ima svepriključke! instalacije neophodne za nomialno fun'kcionisanje Ugovornog organa i posebno odvojeno električno brojilo isključivo za predmetni prostor,

d.         Poslovni prostor mora da posjeduje mokri čvor (zasebno Ž/M) i kuhinju u skladu sa građevinskim normama,

e.         Prostor mora biti prazan, i isti će Ugovorni organ opremiti, prema svojim standardima.

Napomena:

Troškovi potrošnje električne energije i centralnog grijanja ne ulaze u cijenu usluge zakupa poslovnog prostora koja je predmet nabavke.

Troškove električne energije na mjesečnom nivou obračunava zakupodavae po količini potrošnje, a na osnovu mjesečne, potrošnje mjerene odvojenim, električnim, brojilom.

Troškove centralnog grijanja na mjesečnom nivou obračunava zakupodavac na osnovu grijane korisne površine zakupljenog objekta a po važećem Cjenovniku Centralnog grijanja d.d. Tuzla.

Zakupodavac je dužan regulisati način fakturisanja troškova potrošnje vode na mjesečnom nivou (obračun po utrošku/plaćanje po osobi/kvadratu/paušalno/ili drugo). Zakupodavac naprijed navedene troškove centralnog grijanja, električne energije i vode fakturiše Ugovornom organu do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

 

3.         Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga: 10.256,41 bez PDV-a odnosno 12.000.00 KM sa PDV-om

 

4.         Način i rok dostavljanja ponude: pismenim putem na adresu Ugovornog organa najkasnije do 23.02.2021. godine do 12:00 sati

 

5.         Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje odredene usluge ali na period koji ne može biti duži od četiri godine: Usluge će se vršiti sukcesivno uz predvideno zaključenje ugovora na period od godinu dana

 

6.         Ponuda mora sadržavati sljedeće dokumente:

a.         Cijenu usluge na mjesečnom bez PDV-a i sa PDV-om.

b.         Aktuelni Izvod iz sudskog registra/Rješenje o upisu u sudski registar/Rješenje nadležnog organa (obična kopija),

c.         Uvjerenje o poreznoj registraciji/ Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obična kopija),

d.         Broj transakcijskog računa na koji će se vršiti plaćanje i naziv banke kod koje se nalazi račun.

 

7.         Kontakt osoba:

Kadić Tanja, 035/307-703, tanja.kadic@zjztk.ba

 

 

S poštovanjem,

 

 

DIREKTOR

Sarihodžić Majda, spcijalne medicine MA manadžnlenta

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: