Nabavka usluga zakupa tri garažna parking mjesta za tri službena vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru

Datum objave: 16.02.2021. 15:56 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Agencija za sigurnost hrane BiH

 

PREDMET: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE ZAKUPA TRI PARKING MJESTA ZA PARKIRANJE SLUŽBENIH VOZILA

 

Broj: 02-16-3-143-3/21

Mostar, 10.02.2021

 

a)        Naziv ugovornog organa:

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija)

 

b)        Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Usluge zakupa tri garažna parking mjesta za tri službena vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru

 

c)         Period za koji se zaključuje Ugovor:

Ugovor se zaključuje na period od 1 godine

 

d)        Kriterij za izbor ponude:

Cijena, blizina garažnog parkinga sjedištu Agencije za sigurnost hrane BiH, osiguranost garažnog prostora video nadzorom, osiguranost objekta i slično)

 

e)        Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti: Ponuđači trebaju biti registrovani za predmetne usluge.

 

f)         Period važenja ponude:

Jedna godina od objave ovog poziva.

 

g)        Način dostavljanja ponude: Putem pošte, fax-a ili elektronski.

 

h)        Adresa na koju se ponuda dostavlja: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Kneza Višeslava bb 88000 Mostar Fax:036/336-990

 

i)         Zaključivanje ugovora:

Ugovor se zaključuje na period od 1 godine od dana zaključenja istog j) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum, mjesto i vijeme):

 

j) Krajnji rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 23.02.2021. godine do 12:00 časova,

 

k) Sadržaj ponude: Dobavljač je u obavezi dostaviti popunjen Obrazac za prijedlog cijene, koji je objavljen uz ovaj poziv, i aktuelni izvod o upisu u sudski registar, sa svim prilozima ili dokument kojim se dokazuje daje registriran za obavljane profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke, (orginal ili ovjerena fotokopija ne starije od 90 dana).

 

1) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske nošte: Asija Leto / 036/336-950/ e-mail:leto@fsa.gov.ba

Nabavka usluge zakupa tri parking mjesta za parkiranje službenih vozila

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: